Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

Процедури, работни карти, други

Дата на публикуване: 01.06.2021 13:17

ПРОЦЕДУРИ

 1. Процедура за определяне на реда по чл.87, ал.12 за изискване и предоставяне на информация по чл.87, ал.11 от ДОПК от Община Твърдица.

РАБОТНИ КАРТИ

 1. Работна карта № 1 - Създаване на организация за засилено полицейско присъствие на територията на Община Твърдица. Цялостна оценка и подобряване дейността на полицейските и младши полицейските инспектори. Организация на взаимодействието в реално време между РУП Твърдица и всички държавни и общински органи, имащи отношение към сигурността на жителите на Община Твърдица.
 1. Работна карта № 2 - Изготвяне на програми за работа на полицията с ромската общност, подобряване на работата на ПИ и мл.ПИ.
 1. Работна карта № 3 - Ограничаване на противоправните деяния, извършвани от малолетни и непълнолетни лица. Недопускане разпространението на наркотици и оказване помощ на пристрастените към наркотични вещества.

ДРУГИ

 1. Решение № 417/20.12.2013 г. за определяне размера на такса за битови отпадъци.
 1. Заповед ТБО.
 1. Декларация ТБО.
 1. Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2016 година
 1. Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управление на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ – 2018 г.
 1. Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управление на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ – 2019 г.
 1. Отчет за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община ТВЪРДИЦА - 2019

 1. Процедури, работни карти, други - Текуща страница
 2. Наредби, правилници, планове, стратегии, програми
 3. Вътрешни правила