Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

Наредби, правилници, планове, стратегии, програми

Дата на публикуване: 01.06.2021 09:10

НАРЕДБИ

 1. Наредба №1 за обществения ред, сигурността на гражданите, чистотата и опазването на общинските имоти на територията на Община Твърдица.
 1. Наредба за базисни наемни цени за общински имоти в Община Твърдица, Област Сливен.
 1. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Твърдица.
 1. Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Твърдица.
 1. Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Твърдица.
 1. Наредба за упражняване правата на собственик на Община Твърдица, върху капитала на търговските дружества.
 1. Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
 1. Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповедите по чл. 195, ал. 4, 5, 6 от ЗУТ.
 1. Наредба за реда при поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговия съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията на територията на Община Твърдица.
 1. Наредба за реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд и гаражи - общинска собственост.
 1. Наредба за управление на общинските пътища и улици в Община Твърдица.
 1. Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Твърдица.
 1. Наредба за символиката на Община Твърдица.
 1. Наредба за рекламна дейност на територията на Община Твърдица.
 1. Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Твърдица.
 1. Наредба за определяне размера на таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от Общинския поземлен фонд на Община Твърдица.
 1. Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Твърдица.
 1. Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Твърдица.
 1. Наредба за управление на общинските горски територии собственост на Община Твърдица.
 1. Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Твърдица.
 1. Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Твърдица.
 1. Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Твърдица и издаване на сертификати клас В.
 1. Наредба за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Твърдица.
 1. Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на Община Твърдица, Област Сливен
 1. Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Твърдица.

ПРАВИЛНИЦИ

 1. Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица.


ПЛАНОВЕ

 1. Общински план за развитие 2007-2013.
 1. План за действие на Община Твърдица за изпълнение на интеграционните политики (2012- 2014).
 1. Общински план за развитие на Община Твърдица за периода 2014 - 2020 година.
 1. План за действие на Община Твърдица за изпълнение на интеграционните политики (2014-2017 г.).
 1. Общински план за младежта за 2015 г.
 1. Общински план за младежта за 2017 г.
 1. План – програма за дейността на МКБППМН – Община Твърдица за 2017 г.
 1. План за действие на Община Твърдица в изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 2017-2020
 1. Общински план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2017-2018 година
 1. Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие през периода 2017-2018 година
 1. Общински план за младежта за 2020 г.

СТРАТЕГИИ

 1. Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Твърдица /2017-2018/

ПРОГРАМИ

 1. Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Твърдица.
 1. Програма за закрила на детето 2013 г. Община Твърдица.
 1. Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на Община Твърдица през 2014 година.
 1. Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Твърдица.
 1. Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Твърдица през 2015 г.
 1. Общинска програма за закрила на детето 2015 г.
 1. Програма от теми за беседи, лекции, дискусии, тренинги, филми във връзка с превантивната дейност на МКБППМН в училищата на Община Твърдица
 1. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в Община Твърдица за 2017 година
 1. Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2013-2020 г.
 1. Управленска програма на кмета на Община Твърдица - мандат 2019 – 2023 г.
 1. Краткосрочна общинска програма ВЕИ-2020-2023 г.
 1. Дългосрочна общинска програма ВЕИ-2020-2030 г.
 1. Програма за ЕЕ на община Твърдица 2020-2025 г.
 1. Програма за управление на отпадъците 2017-2020 г.

 1. Наредби, правилници, планове, стратегии, програми - Текуща страница
 2. Процедури, работни карти, други
 3. Вътрешни правила