Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

Общината

Дата на публикуване: 15.10.2019 13:20

Правомощия и функциите на институцията

 

Община Твърдица е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Съставни административно-териториални единици в община Твърдица са 7 кметствата 2 наместничества освен административния център гр. Твръдица. Те се създават при условия и по ред, определени в закон.

В община Твърдица се избират общински съвет и кмет на община, а в кметствата се избират кметове на кметства. Територия на община Твърдица е територията на включените в нея населени места.

Наименованието: „Община Твърдица” е наименованието на населеното място, което е неин административен център – гр. Твърдица.

 

Населението на община Твърдица се състои от всички граждани, които имат постоянен адрес на територията на общината. Съгласно данните от ГД на ГРАО към 15.05.2021  г. жителите с постоянен адрес на територията на община Твърдица са 16 235 човека.

Община Твърдица  е юридическо лице, което има своя собственост и самостоятелен общински бюджет приеман от ОбС – Твърдица по предложение на Кмета на общината, след проведено публично обсъждане с заинтересованите страни. .

Дейността на общинския съвет, на кмета на общината и на кмета на кметството се подпомага от общинска администрация.

Общинската администрация се структурира в дирекции, отдели или сектори. Отдели или сектори могат да се организират и като самостоятелни структурни звена, без да се включват в състава на дирекции или отдели.

На пряко подчинение на кмета на общината се създава инспекторат за осъществяване на контрол и проверки по § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Когато числеността на общинската администрация не е достатъчна за обособяване на инспекторат, неговите функции се изпълняват от комисия от служители, изрично оправомощени от кмета на общината да осъществяват и тези функции.

Общинската администрация в кметствата може да осъществява дейността си, без да е организирана в структурни звена.

Община Твърдица  има определени  свои символи и почетни звания съобразно закона.

Правомощията на община Твърдица на местно самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

 1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
 2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
 3. образованието;
 4. здравеопазването;
 5. културата;
 6. благоустрояването и комуналните дейности;
 7. социалните услуги;
 8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
 9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
 10. развитието на спорта, отдиха и туризма;
 11. защитата при бедствия.

Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението.

Местен референдум и общо събрание на населението се свикват и произвеждат при условия и по ред, определени със закон. Разходите за произвеждането на местен референдум и общо събрание на населението се поемат от общинския бюджет.

Община Твърдица реализира държавната политика във всичките и области на местно ниво.