Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

Решения на Общински съвет – Твърдица, мандат 2011 – 2015 г.

Дата на публикуване: 15.10.2019 14:00
 width= Решения от I-во заседание проведено на 07.11.2011 г.
 width= Решения от II-ро заседание проведено на 29.11.2011 г.
 width= Решения от III-то заседание проведено на 15.12.2011 г.
 width= Решения от IV-то извънредно заседание проведено на 28.12.2011 г.
 width= Решения от V-то заседание проведено на 26.01.2012 г.
 width= Решения от VI-то заседание проведено на 17.02.2012 г.
 width= Решения от VII-мо заседание проведено на 03.04.2012 г.
 width= Решения от VIII-мо извънредно заседание проведено на 17.04.2012 г.
 width= Решения от IХ-то заседание проведено на 21.05.2012 г.
 width= Решения от X-то извънредно заседание проведено на 01.06.2012 г.
 width= Решения от XI-то заседание проведено на 27.06.2012 г.
 width= Решения от XII-то извънредно заседание проведено на 29.06.2012 г.
 width= Решения от XIII-то заседание проведено на 18.07.2012 г.
 width= Решения от XIV-то заседание проведено на 02.08.2012 г.
 width= Решения от XV-то извънредно заседание проведено на 21.08.2012 г.
 width= Решения от XVI-то заседание проведено на 25.09.2012 г.
 width= Приложение към решение № 168 от 25.09.2012 г. - Програма за опазване на околната среда на Община Твърдица
 width= Приложение № 2 към решение № 171 от 25.09.2012 г.
 width= Решения от XVII-то заседание проведено на 30.10.2012 г.
 width= Приложение към решение № 194 от 30.10.2012 г. - Годишен план за ползване на дървесина на Община Твърдица за 2013 г.
 width= Решения от XVIII-то извънредно заседание проведено на 14.11.2012 г.
 width= Решения от XX-то извънредно заседание проведено на 03.12.2012 г.
 width= Решения от XIX-то заседание проведено на 14.12.2012 г.
 width= Решения от XXI-во извънредно заседание проведено на 16.01.2013 г.
 width= Решения от XXII-ро заседание проведено на 31.01.2013 г.
 width= Приложение към решение № 240 от 31.01.2013 г. - Годишен план за ползване на дървесина на Община Твърдица за 2013 г.
 width= Решения от XXIII-то заседание проведено на 28.02.2013 г.
 width= Решения от XXIV-то заседание проведено на 28.03.2013 г.
 width= Приложения към решенията от XXIV-то заседание проведено на 28.03.2013 г.
 width= Решения от XXV-то извънредно заседание проведено на 05.04.2013 г.
 width= Решения от XXVI-то заседание проведено на 30.04.2013 г.
 width= Приложение към решение № 287 от 30.04.2013 г. - Програма за закрила на детето 2013 г. Община Твърдица.
 width= Решения от XXVII-мо заседание проведено на 20.05.2013 г.
 width= Решения от XXVIII-мо заседание проведено на 28.06.2013 г.
 width= Решения от XXIX-то заседание проведено на 29.07.2013 г.
 width= Решения от XXX-то извънредно заседание проведено на 12.08.2013 г.
 width= Решения от XXXI-во заседание проведено на 11.09.2013 г.
 width= Решения от XXXII-ро извънредно заседание проведено на 19.09.2013 г.
 width= Решения от XXXIII-то извънредно заседание проведено на 03.10.2013 г.
 width= Решения от XXXIV-то извънредно заседание проведено на 07.10.2013 г.
 width= Приложение към решение № 372 от 07.10.2013 г. – Допълнение на Годишен план за ползване на дървесина на Община Твърдица за 2013 г.
 width= Решения от XXXVI-то заседание проведено на 30.10.2013 г.
 width= Приложение към решение № 384 от 30.10.2013 г. – Годишен план за ползване на дървесина на Община Твърдица за 2014 г.
 width= Приложение към решение № 386 от 30.10.2013 г. – Макет за бюджетна прогноза за периода 2013-2016 г.
 width= Решения от XXXVII-мо заседание проведено на 28.11.2013 г.
 width= Приложение към решение № 412 от 28.11.2013 г. – Ценоразписи за продажба на дървесина.
 width= Решения от XXXIX-то извънредно заседание проведено на 12.12.2013 г.
 width= Решения от XXXVIII-мо заседание проведено на 20.12.2013 г.
 width= Приложение към решение № 416 от 20.12.2013 г. – План-сметка за разходите за необходимите средства и тяхното разходване за поддържане на чистотата в населените места от община Твърдица за 2014 година
 width= Приложение към решение № 421 от 20.12.2013 г. – Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на Община Твърдица през 2014 година
 width= Решения от XL-то извънредно заседание проведено на 09.01.2014 г.
 width= Приложение към решение № 425 от 09.01.2014 г. – Годишен план за ползване на дървесина на Община Твърдица
 width= Решения от XLI-во заседание проведено на 30.01.2014 г.
 width= Решения от XLII-ро заседание проведено на 14.02.2014 г.
 width= Приложения към бюджет 2014 г.
 width= Решения от XLIII-то заседание проведено на 12.03.2014 г.
 width= Приложения към решенията от XLIII-то заседание проведено на 12.03.2014 г.
 width= Решения от XLIV-то извънредно заседание проведено на 26.03.2014 г.
 width= Решения от XLV-то заседание проведено на 30.04.2014 г.
 width= Приложения към решенията от XLV-то заседание проведено на 30.04.2014 г.
 width= Решения от XLVI-то заседание проведено на 30.05.2014 г.
 width= Приложения към решенията от XLVI-то заседание проведено на 30.05.2014 г.
 width= Решения от XLVII-мо заседание проведено на 27.06.2014 г.
 width= Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Твърдица
 width= Общински план за развитие на Община Твърдица за периода 2014 - 2020 година
 width= Решения от XLVIII-мо заседание проведено на 31.07.2014 г.
 width= Решения от XLIX-то извънредно заседание проведено на 28.08.2014 г.
 width= Решения от L-то заседание проведено на 05.09.2014 г.
 width= Приложение към решение № 541 от 05.09.2014 г. – Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Твърдица
 width= Приложение към решение № 547 от 05.09.2014 г. – Годишен план за ползване на дървесина 2014 г.
 width= Решения от LI-во заседание проведено на 07.10.2014 г.
 width= Приложение към решение № 550 от 07.10.2014 г. – Годишен план за ползване на дървесина за 2015 г.
 width= Приложение към решение № 553 от 07.10.2014 г. – Ценоразпис за минимални продажни цени на дървесина от ОГФ
 width= Решения от LIII-то заседание проведено на 13.11.2014 г.
 width= Приложение към решение № 576 от 13.11.2014 г. – Макет за актуализирана бюджетна прогноза за п.2015-2017 г.
 width= Решения от LIV-то заседание проведено на 27.11.2014 г.
 width= Решения от LV-то извънредно заседание проведено на 08.12.2014 г.
 width= Решения от LVI-то заседание проведено на 18.12.2014 г.
 width= Приложение към решение № 582 от 18.12.2014 г. – План за действие на Община Твърдица за изпълнение на интеграционните политики (2014-2017 г.)
 width= Приложение към решение № 588 от 18.12.2014 г. – Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Твърдица през 2015 г.
 width= Приложение към решение № 589 от 18.12.2014 г. – Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Твърдица и издаване на сертификати клас В
 width= Решения от LVII-мо заседание проведено на 30.01.2015 г.
 width= Приложение към решение № 601 от 30.01.2015 г. – Общински план за младежта 2015 г.
 width= Приложение към решение № 603 от 30.01.2015 г. – Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Твърдица.
 width= Приложение към решение № 604 от 30.01.2015 г. – План-сметка за разходите за дейностите по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване на територията на община Твърдица за 2015
 width= Приложение към решение № 606 от 30.01.2015 г. – Годишен план за ползване на дървесина на община Твърдица за 2015 г.
 width= Решения от LIX-то извънредно заседание проведено на 09.02.2015 г.
 width= Решения от LVIII-мо заседание проведено на 13.02.2015 г.
 width= Приложение № 1 към решение № 612 от 13.02.2015 г.
 width= Приложение № 1 към решение № 614 от 13.02.2015 г.
 width= Приложение № 2 към решение № 614 от 13.02.2015 г.
 width= Приложение № 3 към решение № 614 от 13.02.2015 г.
 width= Приложение към решение № 614 т.8 от 13.02.2015 г.
 width= Решения от LX-то заседание проведено на 20.02.2015 г.
 width= Решения от LXI-во заседание проведено на 06.03.2015 г.
 width= Приложение № 1 към решение № 631 от 06.03.2015 г.
 width= Приложение № 2 към решение № 631 от 06.03.2015 г.
 width= Приложение към решение № 633 от 06.03.2015 г.
 width= Приложение към решение № 638 от 06.03.2015 г.
 width= Решения от LXII-ро извънредно заседание проведено на 09.04.2015 г.
 width= Решения от LXIII-то заседание проведено на 27.04.2015 г.
 width= Приложения към решенията приети на LXIII-то заседание проведено на 27.04.2015 г.
 width= Решения от LXIV-то извънредно заседание проведено на 29.05.2015 г.
 width= Решения от LXV-то заседание проведено на 09.06.2015 г.
 width= Решения от LXVI-то извънредно заседание проведено на 26.06.2015 г.
 width= Решения от LXVII-мо заседание проведено на 04.08.2015 г.
 width= Решения от LXVIII-мо заседание проведено на 04.09.2015 г.
 width= Решения от LXIX-то извънредно заседание проведено на 18.09.2015 г.