Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

Профил на купувача - до 12.06.2013

Дата на публикуване: 16.12.2019 13:03
22.04.2013 г. - Документация за участие в открита процедура по ЗОП с обект - строителство с предмет: „Текущ ремонт на уличната мрежа в населените места на територията на Община Твърдица и основен ремонт на общински пътища на територията на Община Твърдица”.

11.04.2013 г. -
Документация
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: Извършване на консултантски услуги по подготовка и последващо управление и отчитане на проектни предложения на община Твърдица за кандидатстване по мярка 322 „ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013.

07.02.2013 г. -
Документация
за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Административното обслужване на Община Твърдица по национални и оперативни програми”. Поканата е публикувана в регистъра на АОП под номер 9011965.

07.02.2013 г. -
Документация
за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на канцеларски материали, консумативи, хартия и формуляри за нуждите на общинска администрация – Твърдица, кметствата, кметските наместничества, ДСП – Твърдица, ДСП - Шивачево, ДВУИ и ДВПР - Твърдица, Дом за стари хора с. Сборище, детските градини и по договор BG051РО001-5.1.04-0067-С0001”. Поканата е публикувана в регистъра на АОП под номер 9011963.

25.01.2013 г. -
Документация
за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка по реда глава 8а от ЗОП във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП и на основание Индикативна годишна работна програма 2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС за консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение с работно заглавие „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Шивачево, община Твърдица” по процедура за предоставяне на БФП „Подготовка на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.” по приоритетна ос 1: подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. попадащи в градски агломерационни ареали по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013”. Поканата е публикувана в регистъра на АОП под номер 9011511.

05.10.2012 г. - Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ДВУИ и ДВПР гр. ТВЪРДИЦА” Поканата е публикувана в регистъра на АОП под номер 9007138.


03.10.2012 г. - Документация за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2012-2013 г. – ОБЩИНА ТВЪРДИЦА” Поканата е публикувана в регистъра на АОП под номер 9007023.


19.09.2012 г. - Документация за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:: „ИЗГРАЖДАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА- ПЪТ IV-53034/II-53/ БЯЛА-ГРАДСКО-ГРАНИЦА НА ОБЩИНА/ СЛИВЕН-ТВЪРДИЦА/-ЖЪЛТ БРЯГ – ЖП ГАРА ЧУМЕРНА” Поканата е публикувана в регистъра на АОП под номер 9006460.


15.08.2012 г. - Документация за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на храна за нуждите на ОУ „Никола Й. Вапцаров” - с. Бяла паланка, община Твърдица, област Сливен” с обособена позиция № 1: Доставка на закуски за ученици от I - IV клас; обособена позиция № 2: Доставка на храна за обедно хранене на целева група по Проект ВG051РО00-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”, съфинансиран от ЕСФ по ОП РЧР. Поканата е публикувана в регистъра на АОП под номер 9005159.


13.08.2012 г. - Документация за участие в обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: Подготовка на формуляр за кандидатстване и финансов анализ относно проектно предложение на Община Твърдица „Доизграждане на канализационна мрежа, изграждане на довеждащ колектор, пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и ремонт и реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Твърдица”, кандидатстващо за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1, Процедура с референтен №: BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 екв. ж.” Поканата е публикувана в регистъра на АОП под номер 9005100.


07.08.2012 г. - Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за избор на изпълнител за „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ И ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, ОТГОВАРЯЩ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРОЕКТ „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА АКТИВЕН СПОРТ И ОТДИХ, ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ КОМПЛЕКСИ И РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА” ПО НАРЕДБА № 25 ОТ 29 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.” Поканата е публикувана в регистъра на АОП под номер 9004849.


06.08.2012 г. - Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за избор на изпълнител за „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SLV 1112 (53421) /III –662, БАНЯ - ТВЪРДИЦА/ - СБОРИЩЕ – ШИВАЧЕВО - ГРАНИЦА ОБЩ./ТВЪРДИЦА - СЛИВЕН/ - СЕЛИМИНОВО – ЧИНТУЛОВО - / SLV1083/”, отговарящ на изискванията за кандидатстване за проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ТВРЪДИЦА” по Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.” Поканата е публикувана в регистъра на АОП под номер 9004801.


03.08.2012 г. - Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за избор на изпълнител на консултантска услуга за ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАРЕДБА № 25 ОТ 29 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 321 "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. Поканата е публикувана в регистъра на АОП под номер 9004742.


25.07.2012 г. - Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Предоставяне на транспортни услуги за извозване на персонала на ДВУИ и ДВПР гр.Твърдица”. Поканата е публикувана в регистъра на АОП под номер 9004349.


20.07.2012 г. - Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Периодична доставка на хранителни продукти за детските градини, ДСП, Детска млечна кухня – Шивачево, ДВУИ, ДВПР и Дневен дом за стари хора с. Сборище, на територията на Община Твърдица”.


30.05.2012 г. - Документация за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА”. Поканата е публикувана в регистъра на АОП под номер 9002335.


17.05.2012 г. - Покана за представяне на оферта за оборудване на зала за рехабилитация и спортни занимания в Дом за възрастни с умствена изостаналост и Дом за възрастни с психични разстройства гр.Твърдица.


26.04.2012 г. - Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ЗАКУСКИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ДСП, ДЦСХ, ДВУИ И ДВПР НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА”.


26.04.2012 г. - Документация за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „ПОДГОТОВКА, УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТ „ПОДМЯНА НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА”. Поканата е публикувана в регистъра на АОП под номер 9001351.


23.04.2012 г. - ПОКАНА И ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА КОНТЕЙНЕРИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – ТИП „БОБЪР-1,10 М3,” ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНИ - ОБЩИНА ТВЪРДИЦА”. ПОКАНАТА Е ПУБЛИКУВАНА В РЕГИСТЪРА НА АОП ПОД НОМЕР 9001186.