Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
66% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
16% Complete (success)
Не мога да преценя :
18% Complete (success)

Новини


17.05.2022
Община Твърдица уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 17.05.2022 г. на интернет страницата на общината, Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд и гаражи – общинска собственост. Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, всички заинтересовани лица могат...

16.05.2022
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-1295-1/30.03.2022 г. на Стелиян Събев Илиев – представляващ „ДИАМАНТИ-0517” ЕООД.

16.05.2022
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-952-/15//16.05.2022 г.   Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед за одобрение на проект за ПУП – ПР / План за регулация/ , който да предвиди за обхвата на УПИ I – 556, УПИ ХII–558, УПИ XI – 416, УПИ XIII – 559, УПИ XIV – 559, УПИ XV – 557 и УПИ II – 556, кв. 18 по действащия...

13.05.2022
Община Твърдица уведомява всички заинтересовани лица, че на 13.05.2022 г. е публикуван на интернет страницата на общината Проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Твърдица Съгласно чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от Административно процесуалния кодекс всички заинтересовани лица могат да подадат предложения и становища...

13.05.2022
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-22-9/13.05.2022 г.   Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ  съобщава, че е издадена Заповед за одобрение на проект за частично изменение на ПУП – ПРЗ /План за регулация и застрояване/, за отделяне на имот пл.244 от УПИ II – за училище и обособяване на УПИ III – 244 по имотните граници на имот с пл.244, с площ 780 кв м. по плана на гр....

13.05.2022
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-1330-1/13.05.2022 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ  съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП, с цел промяна предназначението на ПИ № 15944.200.4, гр.Шивачево, общ.Твърдица,  обл.Сливен,  по КК и КР, одобрени със Заповед  РД–18–97/18.02.2020г.на    ИД на АГКК. Изработеният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая № 21 ет.3 в сградата на  община Твърдица,  пл. „Свобода” №...