Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:

Одобрявам текста и музиката :
63% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
18% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Новини21.09.2023
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-2198-1/21.09.2023 г.   Община Твърдица на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  съобщава, че е издадена Заповед № 481/19.09.2023г., с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП – ПР за обхвата на УПИ XI – 637,638 и УПИ ХII - 639,  кв.41  по   действащия Подробен устройствен план  /ПУП - ПРЗ/ на  гр. Шивачево, общ. Твърдица, област Сливен, одобрен със Заповед № 312/12.05.1987г.,  в част...


19.09.2023
Община Твърдица уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 19.09.2023 г. на интернет страницата на общината Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Твърдица. Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от Административно процесуалния кодекс всички заинтересовани лица могат да подадат...

18.09.2023
Целта на настоящата дейност е създаване на партньорство за повишено ниво на сътрудничество и изпълнение на инициативи с висока социална значимост, които да доведат до обмяна на опит, споделяне на добри практики и прилагане на нови знания. Обмяната на опит и добри практики с партньор от Норвегия ще допринесе за постигане на общите цели на Регламента за изпълнение на  ФМ на ЕИП 2014-2021г., а именно...

18.09.2023
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-1489-1/12.06.2023 г. на Койна Велева Георгиева.

Потърсете в сайта

Полезни връзки

Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Джулай морнинг – Твърдица и църквата 2023 ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД“ Проект BG05SFPR002-2.001-0113 „ Грижа в дома - община Твърдица“ Проект № BGLD-2.003-0006 Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Твърдица Окончателен проект на общ устройствен план на Община Твърдица Проект: „Ремонт на сградата на “Средно училище “Неофит Рилски”, гр. Твърдица” Проект „Патронажна грижа + в община Твърдица” Проект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Сборище, община Твърдица” Проекти на нормативни актове Вестник "Твърдишки глас" Туризъм в Твърдица Ограничителни мерки на ЕС Технопарк Твърдица За младежите Представяме Ви Инвестиционни намерения - имоти Детска градина "Щастливо детство" гр. Твърдица

Разплащане на местни данъци и такси