Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

Административни услуги

Дата на публикуване: 17.10.2019 08:53
Административни услуги "Зелена система"
Номер Име Информация
Услуга 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии информация
Услуга 1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар информация
Административни услуги "Кадастър"
Номер Име Информация
Услуга 2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър информация
Административни услуги "Контрол по строителството"
Номер Име Информация
Услуга 2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура информация
Услуга 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването информация
Административни услуги "Местни данъци и такси"
Номер Име Информация
Услуга 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство информация
Услуга 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства информация
Услуга 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство информация
Услуга 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни информация
Услуга 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси информация
Административни услуги "Реклама"
Номер Име Информация
Услуга 2121 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони информация
Административни услуги "Селско стопанство и екология"
Номер Име Информация
Режим 2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения информация
Административни услуги "Социални дейности"
Номер Име Информация
Услуга 2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии информация
Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"
Номер Име Информация
Услуга 2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга информация
Режим 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите информация
Услуга 2047 Категоризация на места за настаняване информация
Услуга 2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства информация
Услуга 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект информация
Административни услуги Нотариална дейност
Номер Име Информация
Услуга 2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване информация
Услуга 2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа информация
Услуга 2094 Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите информация
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
Номер Име Информация
Услуга 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес информация
Услуга 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал информация
Услуга 2016 Издаване на удостоверение за наследници информация
Услуга 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път информация
Услуга 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път информация
Услуга 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки информация
Услуга 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат информация
Услуга 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес информация
Услуга 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина информация
Услуга 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние информация
Услуга 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението информация
Услуга 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена информация
Услуга 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца информация
Услуга 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители информация
Услуга 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца информация
Услуга 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) информация
Услуга 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението информация
Административно-технически услуги Общинска собственост
Номер Име Информация
Услуга 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост информация
Административно-технически услуги Устройство на територията
Номер Име Информация
Услуга 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти информация
Услуга 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове информация
Услуга 2117 Одобряване на подробен устройствен план информация
Услуга 2112 Издаване на разрешение за строеж информация
Услуга 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока информация
Услуга 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж информация
Услуга 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот информация
Услуга 2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти информация
Други
Номер Име Информация
Услуга 2 Предоставяне на достъп до обществена информация информация

  1. Административни услуги - Текуща страница