28.07.2021
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-89 гр.Твърдица, 28.07.2021 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от  ЗУТ  съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за  обхвата на УПИ ХVI – 2100, УПИ ХVII - 2099, УПИ ХVIII - 2097,2098, кв. 91 по действащия подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ на гр.Твърдица, общ.Твърдица, обл.Сливен, одобрен със Заповед №300/01.06.1983 г. на кмета на община Твърдица, представляващи ПИ с идентификатори 72165.507.2099, ПИ...

27.07.2021
Във връзка с извънредната ситуация Община Твърдица уведомява жителите на града да проявяват бдителност и да не оставят прозорците отворени през нощта поради опасност от обгазяване. Община Твърдица призовава всички свободни граждани, които имат възможност и желание да се включат в гасенето на възникналия пожар. Сбор 06.30 часа пред сградата на община Твърдица с подходящ инвентар. /Лопати, тупалки/


27.07.2021
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-523 гр.Твърдица, 27.07.2021 г.   Община Твърдица на основание чл.129, ал. 2 от ЗУТ  съобщава, че е издадена Заповед № 373/27.07.2021 г., с която е одобрен проект за частично изменение на ПУП – ПР за обхвата на УПИ XVI-439 и УПИ XIII-440, кв.59 по действащия ПУП-ПРЗ на гр. Шивачево, общ. Твърдица, одобрен със Заповед №312/12.05.1987 г. на кмета на община Твърдица. Одобреният проект за частично изменение е на...


26.07.2021
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1556-1/28.04.2021 г. на Севгин Османов Азисов.

26.07.2021
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински терен с площ 1 кв.м. част от имот с идентификатор № 72165.507.1903, начална месечна наемна цена 15.00 лв. (без ДДС). Общински терен (градина) с площ 100 кв.м. източно от ул. „Поп Лука”, начална годишна наемна...

22.06.2021
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.188.38 с площ 373 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Ганев мост”, начална годишна наемна цена 4.48 лв. Общински имот №...

19.05.2021
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общинско помещение № 5 с площ 15 кв.м., част от сграда с идентификатор № 72165.506.1170.1, функционално предназначение – сграда за търговия, начална месечна наемна цена 21.00 лв. /без ДДС/. Общинско помещение с площ 12.95 кв.м., част...


31.03.2021
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.164.4 с площ 1185 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Синов дол”, начална годишна наемна цена 23.70 лв. Общински имот № 72165.164.5 с площ 438 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност...


Бележити личности

Забележителности