Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 11.08.2020 14:14


На основание чл.13, ал.2 от Вътрешните правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в общински съвет – Твърдица, Общински съвет Твърдица обявява:


за 2020 г.

Публичен регистър на ежегодните декларации за имущество и интереси и декларациите за промяна на декларираните обстоятелства в декларациите за имущество и интереси за 2019 г., съгл. Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество/Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ - кметове на кметства/


за 2019 г.

Публичен регистър на декларациите за имущество и интереси и декларациите за промяна на декларираните обстоятелства в декларациите за имущество и интереси /Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ - кметове на кметства/

 

Публичен регистър на декларациите за несъвместимост и декларациите за промяна на декларираните обстоятелства в декларациите за несъвместимост /Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ - кмет на община, кметове на кметства/

 

Публичен регистър на декларациите за несъвместимост и декларациите за промяна на декларираните обстоятелства в декларациите за несъвместимост /Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ – общински съветници/


  1. Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ - Текуща страница
  2. Структура
  3. Предстоящо