Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
80% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
13% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)

Предстоящо

Дата на публикуване: 15.10.2019 13:41
ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ТВЪРДИЦА И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021г.до 30.06.2021г.

 

Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Твърдица и неговите комисии е изготвен и се внася за разглеждане на основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл. 17 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. Отчетът обхваща периода: 01.01.2021г.до 30.06.2021г.В него е отразен общия брой на решенията взети от Общински съвет-Твърдица и на неговите постоянни комисии, както и най важните решения приети от Общинския съвет.

Като орган на местното самоуправление Общинския съвет приема решения в рамките на своята компетентност при спазване на изискванията на ЗМСМА и съобразяване с интересите на гражданите на Общината.

За отчетния период ОбС- Твърдица е провел общо девет заседания, четири от които са извънредни и пет редовни заседания. Заседанията са свикани и проведени съгласно разпоредбите на ЗМСМА. Редовните заседания на ОбС- Твърдица са проведени на следните дати: 29.01.2021г.,09.03.2021г., 23.04.2021г., 28.05.2021г.и на 30.06.2021г. Извънредните заседания са проведени на 22.01.2021г. от 16:30ч., 31.03.2021г. от 16:30ч., 13.04.2021г. от 16:30ч. и на 28.04.2021г. от 16:30ч.

 

За периода, който отчитам по свиканите заседания на ОбС не са внасяни предложения като неотложни. За отчетния период ОбС е приел 95 решения.От тях 81 са приети въз основа на предложения внесени от кмета на общината, 14 от решенията са приети въз основа на предложения внесени от председателя на общински съвет.

През отчетния период бяха приети, изменени и допълнени действащи нормативни актове, както следва:

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Твърдица.
- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на територията на Община Твърдица.
-Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Твърдица.
 

През отчетния период бяха приети следните доклади, прогнози, планове, стратегии и програми:

- Допълване на годишен план за ползване на дървесина през 2021г. в горски територии, собственост на Община Твърдица.
- Приемане на отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2020г.
- Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост.
- Приемане на актуализация в Програмата за управление и разпореждане с имоти- Общинска собственост.
- Приемане на Общинската програма за закрила на детето в Община Твърдица за 2021 г. от Общински съвет-Твърдица.
- Приемане на актуализация в Програмата за управление и разпореждане на имотите - общинска собственост.
- Приемане на бюджетната прогноза за местните дейности на общината за периода 2022-2024г.- Ι етап.
- Приемане на актуализация в Програмата за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.
- Приемане на актуализация в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

 

През отчетния период бяха отпуснати пет еднократни финансови помощи.

 

С оглед правомощията на Областния управител свързани с упражняването на контрол по законосъобразност на актовете на Общинския съвет през периода, който отчитам, със Заповед № РД-11-16-003 на Областния управител е върнато Решение № 219/ 09.03.2021г. за ново обсъждане на т.2 от решението, със Заповед № РД-11-16-004 на Областния управител е върнато Решение № 220/ 09.03.2021г. за ново обсъждане на т.2 от решението, а по предложение на Районна Прокуратура –Сливен са върнати за ново обсъждане: Решение № 259, Решение № 260, Решение № 261, Решение № 262 и Решение № 264 от 28.05.2021г.

 

 

Общинските съветници се включиха с дарение както следва:
 
- Дарение от Общински съвет- Твърдица за провеждане на July morning 2021г. „Потопената църква”. със сумата от 1860лв.

 

Присъствие на заседанията на ОбС:

Общинските съветници присъстват на заседанията на общинския съвет и формират кворум, необходим за законното провеждане на заседанията.Служител от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА изготвя поименни списъци в които общинските съветници полагат подписи за всяко едно от проведените заседания.По долу предоставям справка за отсъствията въз основа на отразеното в списъците по дати на свиканите и проведени заседания на ОбС- Твърдица.

 

На 22.01.2021г. - на извънредно заседание на ОбС-Твърдица са присъствали 17общински съветника.
На 31.03.2021г.- извънредно заседание на ОбС-Твърдица са присъствали 15 общински съветника. По уважителни причини отсъстваха общинските съветници г-жа Ваня Колева и г-н Злати Златев.
На 13.04.2021г.- извънредно заседание на ОбС-Твърдица са присъствали 17 общински съветника.
На 28.04.2021г.- извънредно заседание на ОбС-Твърдица са присъствали 17 общински съветника.
На 29.01.2021г.- редовно заседание на ОбС-Твърдица са присъствали 16 общински съветника. По уважителни причини отсъства г-жа Стоянка Павлова- общински съветник.
На 09.03.2021г.- редовно заседание на ОбС-Твърдица са присъствали 17 общински съветника.
На 23.04.2021г.- редовно заседание на ОбС-Твърдица са присъствали 16 общински съветника. Поради уважителни причини отсъства г-жа Росица Иванова- общински съветник.
На 28.05.2021г.- редовно заседание на ОбС-Твърдица са присъствали 15 общински съветника. По уважителни причини отсъстваха г-н Мирослав Дяков и г-н Любомир Леонов.
На 30.06.2021г.- редовно заседание на ОбС-Твърдица са присъствали 16 общински съветника. По уважителни причини отсъства г-н Любомир Леонов.

Приетите от ОбС актове в седемдневен срок се изпращат на кмета на общината, секретаря на общината, областния управител и районния прокурор на Районна прокуратура Сливен.

Актовете се разгласяват на населението на общината чрез интернет страницата на общината и вестник „Твърдишки глас”. Заседанията на общински съвет са били публични и открити за обществеността.

 

Относно дейността на постоянните комисиите при общински съвет- Твърдица:

През периода, който отчитам, Постоянна комисия по финанси, бюджет, икономическо развитие е провела 5 заседания, Постоянна комисия по общинска собственост и местно самоуправление, жилищна, стопанска и инвестиционна политика, оперативни и други програми и проекти е провела 5 заседания, Постоянна комисия по образование, наука, култура, вероизповедание, интеграция и граждански права е провела 5 заседания, Постоянна комисия по устройство на територията, пътната и селищната мрежа, околна среда, екология, селско и горско стопанство е провела 5 заседания, Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване, спорт, туризъм, младежки дейности и международно сътрудничество е провела 6 заседания,Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и контрол на изпълнение на решенията на Общински съвет – Твърдица е провела 5 заседания и Постоянна комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 1заседание

 

Надявам се, че в бъдещата съвместна работа между Общински съвет-Твърдица и Общинска администрация-Твърдица, ще бъдат положени повече усилия и инициативност за актуализирането на действащите нормативни актове в Общината.

 

Мирослав Дяков
Председател на ОбС-Твърдица