Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:

Одобрявам текста и музиката :
63% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
18% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Дата на публикуване: 17.10.2019 08:53

 1. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти - Текуща страница
 2. Предоставяне на достъп до обществена информация
 3. Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
 4. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
 5. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 6. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
 7. Издаване на разрешение за строеж
 8. Одобряване на подробен устройствен план
 9. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
 10. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
 11. Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
 12. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
 13. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 14. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
 15. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 16. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 17. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
 18. Промяна в актовете за гражданско състояние
 19. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
 20. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
 21. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
 22. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 23. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 24. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
 25. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
 26. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
 27. Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите
 28. Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
 29. Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
 30. Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
 31. Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
 32. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
 33. Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
 34. Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии
 35. Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
 36. Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони
 37. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
 38. Издаване на удостоверение за декларирани данни
 39. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
 40. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
 41. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
 42. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
 43. Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
 44. Категоризация на места за настаняване
 45. Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър
 46. Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
 47. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
 48. Издаване на удостоверение за наследници

Потърсете в сайта

Полезни връзки

Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Джулай морнинг – Твърдица и църквата 2023 ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД“ Проект BG05SFPR002-2.001-0113 „ Грижа в дома - община Твърдица“ Проект № BGLD-2.003-0006 Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Твърдица Окончателен проект на общ устройствен план на Община Твърдица Проект: „Ремонт на сградата на “Средно училище “Неофит Рилски”, гр. Твърдица” Проект „Патронажна грижа + в община Твърдица” Проект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Сборище, община Твърдица” Проекти на нормативни актове Вестник "Твърдишки глас" Туризъм в Твърдица Ограничителни мерки на ЕС Технопарк Твърдица За младежите Представяме Ви Инвестиционни намерения - имоти Детска градина "Щастливо детство" гр. Твърдица

Разплащане на местни данъци и такси