Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
63% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
17% Complete (success)
Не мога да преценя :
20% Complete (success)

Новини
09.08.2022
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост: гр. Твърдица Общински имот № 72165.232.10 с площ 740 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, осма категория, местност „Стежера”, начална годишна наемна цена 11.84 лв. Общински терен с площ 1 кв.м. за поставяне на...

08.08.2022
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-655-8/08.08.2022 г.   Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ  съобщава, че е издадена Заповед за одобрен проект  за частично изменение на ПУП – ПРЗ за обхвата на УПИ XIII-45; УПИ XIV-44 и УПИ XI-47, кв.17 по действащия подробен устройствен план на с. Оризари, общ. Твърдица, обл. Сливен, одобрен със Заповед   № 326/25.05.1984 г.  в част План за регулация. Одобреният проект за частично изменение е на...