Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
63% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
19% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Обявление № 94-00-655-8

Дата на публикуване: 08.08.2022 13:45

 

Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ  съобщава, че е издадена Заповед за одобрен проект  за частично изменение на ПУП – ПРЗ за обхвата на УПИ XIII-45; УПИ XIV-44 и УПИ XI-47, кв.17 по действащия подробен устройствен план на с. Оризари, общ. Твърдица, обл. Сливен, одобрен със Заповед   № 326/25.05.1984 г.  в част План за регулация.

Одобреният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая № 21 ет.ІІІ в сградата на Общинска Администрация– Твърдица, пл. „Свобода” №1, обл. Сливен.

На основание чл.215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана по законосъобразност в 14 дневен срок от получаването, чрез община Твърдица пред Административен съд – гр. Сливен.

 

ОТ ОБЩИНАТА