Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

ПредстоящоПОКАНА
№ 20
гр. Твърдица, 20.01.2021 г.

 

На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам 20-то извънредно заседание на Общински съвет – Твърдица, област Сливен, което ще се проведе на 22.01.2021 г., петък, от 17.00 ч. в заседателната зала на Община Твърдица при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Предложение с вх.№ 1755/18.01.2021г. относно: Създаване на социална услуга „ Асистентска подкрепа” като делегирана от държавата дейност.
  2. Предложение с вх.№ 1756/20.01.2021г. относно: Упълномощаване на представител в извънредното Общо събрание на съдружниците на "Водоснабдяване и канализация-Сливен" ООД, гр. Сливен и неговите правомощия

 

инж. ИВАН ПЕТРОВ

Председател на Общински съвет - Твърдица


Потърсете в сайта

Разплащане на местни данъци и такси