Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

Предстоящо

ПОКАНА
№ 21
гр. Твърдица, 02.03.2021 г.

 

На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам 21-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица, област Сливен, което ще се проведе на 09.03.2021 г., вторник , от 9.30 ч. в заседателната зала на Община Твърдица при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 1. Предложение с вх.№ 1747/12.01.2021г. относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
 1. Предложение с вх.№ 1775/ 15.02.2021г. относно: Предоставяне под наем на общински имоти-земеделски земи определени по реда на чл. 37 в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за стопанската 2020-2021г.
 1. Предложение с вх.№ 1776/ 15.02.2021г. относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на общински имоти с Начин на трайно ползване /НТП/ полски пътища и нефункциониращи напоителни канали, включени в масивите за ползване,съгласно сключено споразумение за ползване между собственици или ползватели на земеделски земи в землищата на Община Твърдица за стопанската 2020-2021г., по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
 1. Предложение с вх.№ 1777/ 15.02.2021г. относно: Приемане на решение за одобряване на проект на ПУП-ПП/Подробен устрйствен план-парцеларен план/ за елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе за оптичен кабел в землищата на с. Бяла Паланка, с. Жълт бряг, с.Боров дол, гр. Шивачево, общ. Твърдица, област Сливен.
 1. Предложение с вх.№ 1778/ 15.02.2021г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Веска Иванова Станчева от с, Боров Дол, ул. Агликина поляна № 68.
 1. Предложение с вх.№ 1779/ 15.02.2021г. относно: Кандидатстване с проект „Патронажна грижа + в Община Твърдица”, приоритетна ос 6: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, Инвестиционен приоритет № 1: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”
 1. Предложение с вх.№ 1780/ 15.02.2021г. относно: Определяне на размера на индивидуалните основни месечни заплати и допълнителни възнаграждения за трудов стаж и профисионален опит на кмета на общината и кметовете на кметства.
 1. Обяснителна записка с вх.№ 1781/ 15.02.2021г. относно: Бюджета на Община Твърдица за 2021г.
 1. Предложение с вх.№ 1782/ 16.02.2021г. относно: Приемане на актуализация в Програмата за управление и разпореждане с имоти- Общинска собственост.
 1. Предложение с вх.№ 1783/ 16.02.2021г. относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на помещения в сграда „Поликлиника” гр. Твърдица.
 1. Предложение с вх.№ 1785/ 22.02.2021г. относно: Опускане на еднократна финансова помощ на Георги Ганчев Димитров от гр. Твърдица, ул. Райна Княгиня № 10.
 1. Предложение с вх.№ 1786/ 22.02.2021г. относно: Опускане на еднократна финансова помощ на Цвета Колева Василева от гр. Твърдица, ул. Мануш войвода № 29.
 1. Предложение с вх.№ 1788/ 22.02.2021г. относно: Отчет за дейността на Общински съвет- Твърдица и неговите постоянни комисии за периода 01.07.2020г. до 31.12.2020г.

 

инж. ИВАН ПЕТРОВ
Председател на Общински съвет - Твърдица

Потърсете в сайта

Разплащане на местни данъци и такси