Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Предстоящо


ПОКАНА
№ 9
гр. Твърдица, 24.07.2020 г.

 

На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам 9-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица, област Сливен, което ще се проведе на 30.07.2020 г., четвъртък , от 9.30 ч. в заседателната зала на Община Твърдица при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. Предложение с вх.№1562/07.07.2020г. относно: Допълване на поименния списък за разпределение на разходите за строителство, основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи на Община Твърдица за 2020 г.
 3. Предложение с вх.№1567/10.07.2020г. относно: Покана за участие в извънредното заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ Водоснабдяване и канализация-Сливен” ООД.
 4. Предложение с вх.№1571/17.07.2020г. относно: Приемане решение за одобряване задание за проектиране и разрешаване изработване на ПУП/ Подробен устройствен план/- ПЗ/ План за застрояване/ за ПИ 65499.67.890 в землището на с. Сборище, местност : „Тепята”, с ЕКАТЕ 65499, Община Твърдица, област Сливен.
 5. Предложение с вх.№1574/17.07.2020г. относно: Отчет за дейността на Общински съвет-Твърдица и неговите постоянни комисии за периода 11.11.2019г. до 30.06.2020г.
 6. Предложение с вх.№1575/17.07.2020г. относно: Приемане на актуализация в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
 7. Предложение с вх.№1576/17.07.2020г. относно: Включване на Основно училище „ Никол Йонков Вапцаров” с. Бяла паланка, община Твърдица в списъка на защитените и в списъка на средищните училища за учебната 2020-2021 година.
 8. Предложение с вх.№1577/17.07.2020г. относно: Утвърждаване на мрежата от общински детски градини и училища за учебната 2020-2021г.
 9. Предложение с вх.№1578/17.07.2020г. относно: Формиране в общински училища на паралелки с брой на учениците под определения минимум в Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на учебната 20-2021г.
 10. Предложение с вх.№1579/17.07.2020г. относно: Включване на Средно училище „ Неофит Рилски” гр. Твърдица, Средно училище „ Георги Каравелов” гр. Шивачево, ОУ „Никола Йонков Вапцаров” с. Бяла паланка в списъка на средищни училища за учебната 2020-2021г.
 11. Предложение с вх.№1580/17.07.2020г. относно: Отдаване под наем на седем броя офис помещения, част от имот публична общинска собственост, актуван с АОС № 1096/11.11.2015 г.
 12. Предложение с вх.№1581/17.07.2020г. относно: Отдаване под наем на офис помещение, част от имот публична общинска собственост, актуван с АОС № 1096/11.11.2015 г.
 13. Предложение с вх.№1582/17.07.2020г. относно: Отдаване под наем на терен за поставяне на преместваем обект част от имот публична общинска собственост.
 14. Предложение с вх.№1583/17.07.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.507.2175 по KKKR на гр. Твърдица с площ 271 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.
 15. Предложение с вх.№1584/17.07.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.507.2376 по KKKR на гр. Твърдица с площ 397 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.
 16. Предложение с вх.№1585/17.07.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.507.2375 по KKKR на гр. Твърдица с площ 332 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.
 17. Предложение с вх.№1586/17.07.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.507.2374 по KKKR на гр. Твърдица с площ 338 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.
 18. Предложение с вх.№1587/17.07.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.507.2373 по KKKR на гр. Твърдица с площ 390 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.
 19. Предложение с вх.№1588/17.07.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.507.2372 по KKKR на гр. Твърдица с площ 333 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.
 20. Предложение с вх.№1589/17.07.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.507.2371 по KKKR на гр. Твърдица с площ 333 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.
 21. Предложение с вх.№1590/17.07.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.507.2370 по KKKR на гр. Твърдица с площ 387 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.
 22. Предложение с вх.№1591/17.07.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.507.2369 по KKKR на гр. Твърдица с площ 418 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.
 23. Предложение с вх.№1592/17.07.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.507.2368 по KKKR на гр. Твърдица с площ 550 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.
 24. Предложение с вх.№1593/17.07.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.507.2367 по KKKR на гр. Твърдица с площ 541 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.
 25. Предложение с вх.№1594/17.07.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.507.2366 по KKKR на гр. Твърдица с площ 527 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.
 26. Предложение с вх.№1595/17.07.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.507.2365 по KKKR на гр. Твърдица с площ 352 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.
 27. Предложение с вх.№1596/17.07.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.507.2364 по KKKR на гр. Твърдица с площ 433 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.
 28. Предложение с вх.№1597/17.07.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.507.2363 по KKKR на гр. Твърдица с площ 347 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.
 29. Предложение с вх.№1598/17.07.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.507.2362 по KKKR на гр. Твърдица с площ 431 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.
 30. Предложение с вх.№1599/17.07.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.507.2361 по KKKR на гр. Твърдица с площ 358 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.
 31. Предложение с вх.№1600/17.07.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.507.2359 по KKKR на гр. Твърдица с площ 478 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.
 32. Предложение с вх.№1601/17.07.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.507.2358 по KKKR на гр. Твърдица с площ 409 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.
 33. Предложение с вх.№1602/17.07.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.507.2357 по KKKR на гр. Твърдица с площ 378 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.
 34. Предложение с вх.№1603/17.07.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.507.2356 по KKKR на гр. Твърдица с площ 513 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.
 35. Предложение с вх.№1604/17.07.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.507.2355 по KKKR на гр. Твърдица с площ 315 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.
 36. Предложение с вх.№1605/17.07.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.507.2354 по KKKR на гр. Твърдица с площ 284 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.
 37. Предложение с вх.№1606/17.07.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.507.2352 по KKKR на гр. Твърдица с площ 474 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.
 38. Предложение с вх.№1607/17.07.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.507.2351 по KKKR на гр. Твърдица с площ 430 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.
 39. Предложение с вх.№1608/17.07.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.507.2350 по KKKR на гр. Твърдица с площ 466 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.
 40. Предложение с вх.№1609.07.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.507.2349 по KKKR на гр. Твърдица с площ 396 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.
 41. Предложение с вх.№1610.07.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.507.2347 по KKKR на гр. Твърдица с площ 282 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.
 42. Предложение с вх.№1611/17.07.2020г. относно: Приемане на отчетите за дейността на читалищата в Община Твърдица за 2019г.
 43. Предложение с вх.№1612/17.07.2020г. относно: Съгласуване на проект за частично изменение на ПУП-ПР/ Подробен устройствен план- план за регулация за обхвата на УПИ II – 237 и УПИ III-234. Кв, 27 по действащия Подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ на с. Оризари, община Твърдица, област Сливен, одобрен със Заповед № 326/25.05.1984г.
 44. Предложение с вх.№1613/17.07.2020г. относно: Включване в списъка на защитените детски градини ДГ „Вела Пеева” с. Бяла паланка , община Твърдица за учебната 20/2021г.
 45. Предложение с вх.№1614/17.07.2020г. относно: Отчет на кмета на община Твърдица за получените суми за командировки.

 

ИНЖ. ИВАН ПЕТРОВ

Председател на Общински съвет - Твърдица

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси