Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

Достъп до публичните регистри

Дата на публикуване: 14.06.2021 13:04

Достъпът до публичните регистри на община Твърдица публикувани на страницата на общината е  свободен.

Специфичния ред за достъп до публични регистри е определен в нормативния акт, от който е възникнало задължението за тяхното създаване.

Извън тези случаи, достъпа се извършва по реда на Закона за достъп до обществена информация.

На  интернет страницата на общината в настоящия раздел „Публични регистри” са публикувани публични регистри достъпът, до които е свободен. В тези публични регистри не са въведени данни, които представляват класифицирана информация и лични данни съгласно ЗЗКИ И ЗЗЛД, както и защитени данни с друг нормативен акт.

Всяко лице – заявител може да поиска и при законосъобразност да му се предостави информация от публичните регистри за повторно ползване, по електронен път, на технически носител или по друг подходящ начин посочен в раздел „Достъп до информация” в този сайт, като се спази установения в ЗДОИ и вътрешните ни правила ред.

Община Твърдица е администратор на лични данни и по тази причина достъпа до регистри, които съдържат такива данни попада в приложното поле на ЗЗЛД и се регламентира от него.  Всяко физическо и юридическо лице има право на достъп до отнасящи се до него лични данни.

Правото на достъп до лични данни, отнасящи се до лицето, се осъществява с писмено заявление, подадено от него или от упълномощено  с нотариално заверено пълномощно лице, в което изрично му е дадено правото да подаде заявление за достъп до личните му данни и да получи документа съдържащ лични данни, като се подписва където е необходимо.

- Други регистри съхранявани и водени в община Твърдица.

В община Твърдица се съхраняват и други регистри, достъпът до извлечения от които се осъществява по реда на ЗДОИ.

 • На общинската собственост и на разпоредителните сделки по чл. 41, ал. 4 от ЗОС
 • На общинските предприятия, търговските дружества с общинско участие, юридическите лица с нестопанска цел и гражданските дружества с участието на Община град Твърдица
 • Архив за процеса на приватизация и следприватизационен контрол на Община град Твърдица
 • Общински концесионен публичен регистър
 • Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
 • Публичен регистър на даренията
 • Туристически регистър на категоризираните от Община град Твърдица туристически обекти

В настоящата секция има линк/препратка  към Административен регистър, създаден и поддържан от администрацията на Министерски съвет, с данни, които се въвеждат и актуализират от административните структури.

        Община град Твърдица поддържа текущо и База данни  Проекти,

 • Текущи проекти
 • Депозирани проекти
 • Приключили проекти

Общинска  администрация град Твърдица полага необходимите и възможни усилия за съдействие на всички граждани да получат нужната им информация свързана с тяхната работа или правото им на контрол върху дейността на административните органи, както и  получаването на информация, която представлява значим обществен интерес. 

Считаме, че необоснованото искане на огромни обеми информация е неоправдано и не може да се обективира с интереси свързани с дейността на физическите и юридическите лица, които я  изискват.


 1. Достъп до публичните регистри - Текуща страница