Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
64% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
16% Complete (success)
Не мога да преценя :
20% Complete (success)

Обявление № 94-00-952-15

Дата на публикуване: 16.05.2022 10:28

 

Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед за одобрение на проект за ПУП – ПР / План за регулация/ , който да предвиди за обхвата на УПИ I – 556, УПИ ХII–558, УПИ XI – 416, УПИ XIII – 559, УПИ XIV – 559, УПИ XV – 557 и УПИ II – 556, кв. 18 по действащия Подробен устройствен план /ПУП / на с. Сборище, общ. Твърдица, обл. Сливен одобрен със Заповед № 1900 от 25.09.1964г , вътрешните регулационни линии на УПИ ХII–558,кв.18, да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на ПИ с пл.№ 558, като се запази отреждането за Малкоетажно жилищно строителство, вида и начина на застрояване, да се възстанови статута на съществуващата прилежаща улица от о.т.70а, през о.т.70б до регулационната граница на УПИ III – общ. при о.т.70в.

Одобреният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая № 21 ет.ІІІ в сградата на Общинска Администрация – Твърдица, пл. „Свобода” №1, обл. Сливен.

На основание чл.215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана по законосъобразност в 14 дневен срок от получаването, чрез община Твърдица пред Административен съд – гр. Сливен.

 

ОТ ОБЩИНАТА