Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
64% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
16% Complete (success)
Не мога да преценя :
20% Complete (success)

Обявление № 94-00-22-9

Дата на публикуване: 13.05.2022 13:33

 

Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ  съобщава, че е издадена Заповед за одобрение на проект за частично изменение на ПУП – ПРЗ /План за регулация и застрояване/, за отделяне на имот пл.244 от УПИ II – за училище и обособяване на УПИ III – 244 по имотните граници на имот с пл.244, с площ 780 кв м. по плана на гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен,  одобрен със Заповед № 312 / 12.05.1987г.,  в част План  за регулация и застрояване, и установяване за новообразуваното УПИ III – 244 устройствена зона „Малкоетажно жилищно строителство“ /Жм/.

Одобреният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая № 21 ет.ІІІ в сградата на Общинска Администрация – Твърдица, пл. „Свобода” №1, обл. Сливен.

На основание чл.215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана по законосъобразност в 14 дневен срок от получаването, чрез община Твърдица пред Административен съд – гр. Сливен.

 

ОТ ОБЩИНАТА