Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
64% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
16% Complete (success)
Не мога да преценя :
20% Complete (success)

Обявление № 94-00-1330-1

Дата на публикуване: 13.05.2022 13:32

 

Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ  съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП, с цел промяна предназначението на ПИ № 15944.200.4, гр.Шивачево, общ.Твърдица,  обл.Сливен,  по КК и КР, одобрени със Заповед  РД–18–97/18.02.2020г.на    ИД на АГКК.

Изработеният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая № 21 ет.3 в сградата на  община Твърдица,  пл. „Свобода” № 1.

На осн. чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта в 14-дневен срок от настоящото обявление до общ. администрация гр. Твърдица.

 

ОТ ОБЩИНАТА