Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
63% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
19% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост

Дата на публикуване: 30.03.2022 10:58

Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва:

За отдаване под наем на имоти общинска собственост:

гр. Твърдица

 1. Общински терен за поставяне на преместваем обект с площ 53 кв.м. разположен в кв. 34 по плана на гр. Твърдица съответстващ с имот с идентификатор № 72165.503.140, начална месечна наемна цена 47.70 лв. (без ДДС).
 2. Общински терен за поставяне на преместваем обект за търговия с площ 48 кв.м. в УПИ-XI, кв. 26а по плана на гр. Твърдица с кадастрален идентификатор № 72165.501.775, начална месечна наемна цена 38.40 лв. (без ДДС).
 3. Общински терен № С3 за поставяне на вендинг автомат с площ 1 кв.м., част от имот с идентификатор № 72165.503.126, начална месечна наемна цена 20.00 лв. (без ДДС).
 4. Общински имот № 72165.287.13 с площ 1401 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП –нива, осма категория, местност „Вървището”, начална годишна наемна цена 22.42 лв.
 5. Общински имот № 72165.86.29 с площ 33566 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, осма категория, местност „Николов мочур”, начална годишна наемна цена 537.06 лв.

с. Оризари

 1. Общински терен за поставяне на преместваем обект за търговия с площ 50 кв.м. в УПИ-IV, кв. 20 по плана на с. Оризари, начална месечна наемна цена 25.00 лв. (без ДДС).
 2. Общински имот № 53847.51.5 с площ 3597 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, четвърта категория, местност „Старата кория”, начална годишна наемна цена 75.54 лв.
 3. Общински имот № 53847.144.195 с площ 3642 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „Карши Чаир”, начална годишна наемна цена 65.56 лв.
 4. Общински имот № 53847.18.48 с площ 1680 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, осма категория, местност „Бахчите”, начална годишна наемна цена 26.88 лв.
 5. Общински имот № 53847.18.55 с площ 457 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, осма категория, местност „Башчите”, начална годишна наемна цена 7.31 лв.

 

с. Боров дол

 1. Общинско помещение за търговска дейност с площ 20 кв.м., в сграда с административен адрес ул. „Стара планина” № 28а в кв. 23 по плана на с. Боров дол, начална месечна наемна цена 26.00 лв. (без ДДС).

 

с. Бяла паланка

 1. Общински терен № 4 за поставяне на преместваем обект с площ 18 кв.м., в кв. 14 по плана на с. Бяла паланка, начална месечна наемна цена 9.00 лв. (без ДДС).

 

с. Червенаково

 1. Общински терен (градина) част от УПИ-IX, кв. 22 по плана на с. Червенаково с площ 694 кв.м., начална годишна наемна цена 36.09 лв.
 2. Общински имот № 80474.18.1 с площ 8688 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, девета категория, местност „Старите парцели”, начална годишна наемна цена 121.63 лв.
 3. Общински имот № 80474.30.7 с площ 3234 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, девета категория, местност „Тодорово чешма”, начална годишна наемна цена 45.28 лв.
 4. Общинска имот № 80474.118.4 с площ 6896 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, девета категория, местност „Новите парцели”, начална годишна наемна цена 96.54 лв.

 

с. Близнец

 1. Общински имот № 04443.5.1 с площ 1699 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „До село”, начална годишна наемна цена 30.58 лв.
 2. Общински имот № 04443.36.2 с площ 3000 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, девета категория, местност „Черняга”, начална годишна наемна цена 42.00 лв.
 3. Общински имот № 04443.36.3 с площ 4999 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, девета категория, местност „Черняга”, начална годишна наемна цена 69.99 лв.
 4. Общински имот № 04443.36.5 с площ 4403 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, девета категория, местност „Черняга”, начална годишна наемна цена 61.64 лв.

 

УСЛОВИЯ НА ТЪРГА:

 1. Дата, начален час и място за провеждане на търга – 26.04.2022 г. от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Твърдица - І етаж.
 2. Подаване на заявления за участие в търга и оглед на посочените обекти общинска собственост до 16.00 часа на 20.04.2022 г. включително.
 3. Депозити за участие в търга в размер на 10 % от предложената начална цена за всеки от обектите се заплаща по сметка на общината IBAN BG13STSA93003317000701, BIC STSABGSF, при Банка ДСК – АД до 20.04.2022 г.
 4. Стъпка за наддаване – 10 % от началната цена за съответния обект общинска собственост.
 5. Удостоверява се служебно липсата на задължения по ЗМДТ по реда на чл. 87, ал.6 от ДОПК.
 6. Кандидати, които имат парични задължения към Община Твърдица, няма да бъдат допуснати до участие в търга.
 7. В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг да се проведе на 10.05.2022 г. по същото време и същото място, съгласно условията и реда регламентирани в НРПУРОИ, оглед на имотите – до 05.05.2022 г., депозити за участие се приемат до 05.05.2022 г.

Допълнителна информация в стая № 18 на Община Твърдица и на тел. 0454/42222, 42311, вътр. 22.

 

АТАНАС АТАНАСОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА