Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
66% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
16% Complete (success)
Не мога да преценя :
18% Complete (success)

Обявление № 26-00-05

Дата на публикуване: 24.01.2022 10:56

 

Община Твърдица на основание чл.124а, ал.2 чл.124 б,ал.2,4 от ЗУТ  съобщава, че е издадена Заповед № 21/18.01.2022 г., с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП – ПР за обхвата на УПИ I – За спорт, кв. 86 по действащия Подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ на гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен, одобрен със Заповед № 312/12.05.1987 г.  в част  „План за регулация и застрояване“.

 Със заповедта може да се запознаете в стая № 21 ет.ІІІ в сградата на Общинска Администрация – Твърдица, община Твърдица, област Сливен, пл. „Свобода” № 1.

 

ОТ ОБЩИНАТА