Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
63% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
19% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Обявление № 94-00-2832

Дата на публикуване: 29.11.2021 14:27

 

Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от  ЗУТ  съобщава, че е издадена заповед № 638/29.11.2021г., с която е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за обхвата на УПИ ХI-64 и УПИ XIII-64, кв.82  по  действащия Подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/  на  гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен ,  одобрен със Заповед № 312/12.05.1987г.

Одобреният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая № 21 ет.ІІІ в сградата на Общинска Администрация – Твърдица, пл. „Свобода” №1, обл. Сливен.

На основание чл.215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана по законосъобразност в 14 дневен срок от получаването, чрез община Твърдица пред Административен съд – гр. Сливен.

 

ОТ ОБЩИНАТА