Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
63% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
19% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Обявление № 94-00-139

Дата на публикуване: 29.11.2021 13:36

 

Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от  ЗУТ  съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за обхвата на УПИ X-756, кв.39 по действащия подробен устройствен план на гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл. Сливен, одобрен със заповед №300/01.06.1983 г., заповед №87/23.07.1999г. и заповед №10/20.05.2004г. в част план за регулация и застрояване.

Изработеният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая №21, ет. 3 в сградата на община Твърдица, пл. „Свобода”№1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят  писмени възражения по проекта в 14-дневен срок от настоящото обявление  до общинска администрация гр. Твърдица.    

 

ОТ ОБЩИНАТА