Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
63% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
19% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост

Дата на публикуване: 19.10.2021 16:49

Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва:

 

За отдаване под наем на имоти общинска собственост:

 

гр. Твърдица

 1. Общински терен с площ 1 кв.м. разположен на първи етаж в сграда с идентификатор № 72165.503.116.1 за поставяне на преместваем вендинг автомат, начална месена наемна цена 20.00 лв. (без ДДС).

 

гр. Шивачево

 1. Общински терен № 2 с площ 25 кв.м. част от тротоарно пространство по улица с о.т. 151 и о.т. 175 по плана на гр. Шивачево за поставяне на преместваем обект за търговия, начална месечна наемна цена 22.50 лв. (без ДДС).
 2. Общински терен с площ 14 кв.м. в УПИ I (парк), кв. 52 по плана на гр. Шивачево за поставяне на преместваем обект за търговия, начална месечна наемна цена 12.60 лв. (без ДДС).
 3. Общински терени № 1 и № 2 с обща площ 2 кв.м. разположени в имот № 15944.200.6 за поставяне на преместваем вендинг автомати, начална месечна наемна цена 30.00 лв. (без ДДС).

 

с. Сборище

 1. Общински терен с площ 1 кв.м. част от ул. „Средна гора” в кв. 63 по плана на с. Сборище за поставяне на преместваем вендинг автомат, начална месена наемна цена 15.00 лв. (без ДДС).

 

с. Боров дол

 1. Общински имот № 05551.9.17 с площ 2620 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „Горен дюзенлик”, начална годишна наемна цена 47.16 лв.
 2. Общински имот № 05551.9.30 с площ 1856 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „Горен дюзенлик”, начална годишна наемна цена 33.41 лв.
 3. Общински имот № 05551.9.33 с площ 3525 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „Горен дюзенлик”, начална годишна наемна цена 63.45 лв.
 4. Общински имот № 05551.30.10 с площ 8166 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – изоставена нива, девета категория, местност „Каракютюк”, начална годишна наемна цена 114.32 лв.
 5. Общински имот № 05551.68.9 с площ 34678 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, девета категория, местност „Казанджик бунар”, начална годишна наемна цена 485.49 лв.
 6. Общински имот № 05551.17.2 с площ 11852 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, десета категория, местност „Йол арасъ”, начална годишна наемна цена 154.08 лв.
 7. Общински имот № 05551.41.19 с площ 4822 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – изоставена нива, девета категория, местност „Харманлъка”, начална годишна наемна цена 67.51 лв.
 8. Общински имот № 05551.105.474 с площ 12346 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, десета категория, местност „Сиврията”, начална годишна наемна цена 160.50 лв.

 

 

УСЛОВИЯ НА ТЪРГА:

 1. Дата, начален час и място за провеждане на търга – 16.11.2021 г. от 10.00 часа в заседателната зала  на общинска администрация гр.Твърдица -  І етаж.
 2. Подаване на заявления за участие в търга и оглед на посочените обекти общинска собственост  до 16.00 часа на 12.11.2021 г. включително. 
 3. Депозити за участие в търга  в  размер на 10 % от предложената начална цена  за всеки от обектите се заплаща по сметка на общината IBAN BG13STSA93003317000701, BIC STSABGSF, при Банка ДСК – АД  до 12.11.2021 г.
 4. Стъпка за наддаване – 10 % от началната цена за съответния обект общинска собственост.
 5. Удостоверява се служебно липсата на задължения по ЗМДТ по реда на чл. 87, ал.6 от ДОПК.
 6. Кандидати, които имат парични задължения към Община Твърдица, няма да бъдат допуснати до участие в търга.
 7. В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг да се проведе на 30.11.2021 г. по същото време и същото място, съгласно условията и реда регламентирани в НРПУРОИ, оглед на имотите – до 26.11.2021 г., депозити за участие  се приемат до 26.11.2021 г.

Допълнителна информация в стая № 18 на Община Твърдица и на тел. 0454/42222, 42311, вътр. 22.

 

АТАНАС АТАНАСОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА