22.05.2024
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-737-2/22.05.2024 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект ПУП – ПП /Парцеларен план/ за трасе на Кабел НН от трафопост в с. Сборище за УПИ II – 199, кв.51 по плана на с. Сборище, общ. Твърдица, обл. Сливен. Изработения проект е обявен в Държавен вестник бр.44 от 21.05.2024 г. Проектът за ПУП–Парцеларен план е изложен за разглеждане в...21.05.2024
ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ОБУЧАВАЩИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА РИК, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАТА И МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ, ПО ОБЩИНИ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 9 ЮНИ 2024 Г. С оглед необходимостта от провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни  комисии  и в изпълнение на задълженията по прилагането на Изборния кодекс и на основание чл. 70, ал.4...


17.05.2024
За първи път се чества през 1978 г., с Решение от 1977 г. на ХІ-та генерална конференция на Международния съвет на музеите, проведена в Москва. Думата „музей“ идва от латинската дума „museum“, която е от гръцки произход и произлиза от „mouseion“. „Mouseion“ е било мястото (понякога храм), посветено на музите, покровителки на изкуствата в гръцката митология. В модерната си форма музеят възниква през Ренесанса като индивидуална...

15.05.2024
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински терен № 1 с площ 1 кв.м., част от имот с идентификатор № 72165.503.161 предвиден за поставяне на вендинг автомат, начална месечна наемна цена 23.00 лв. (без ДДС). Общински терен № 2 с площ 1...


25.03.2024
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост: гр. Твърдица Общински имот № 72165.263.3 с площ 1663 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – овощна градина, осма категория, местност „Чикаларе”, начална годишна наемана цена 34.92 лв. Общински имот № 72165.259.17 с площ 1440 кв.м., трайно предназначение...

26.02.2024
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общинско помещение с площ 58 кв.м., намиращо се на втори етаж в североизточното крило на сграда с идентификатор № 72165.503.161.1 за обществени организации, начална месечна наемна цена 26.10 лв. (без ДДС). Общински терен № С5 с...Добре дошли

Забележителности

Бележити личности