22.03.2023
ОБЯВЛЕНИЕ № 26-00-50-1/22.03.2023 г.   Община Твърдица на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 618 от 27.01.2023 г., по т. 26 на Обс – Твърдица е одобрен проект за ПУП–Парцеларен план за трасе на Кабел ниско напрежение за външно ел. захранване на ПИ № 65499.152.238 (от трафопост в терен, отреден за парк, през съществуваща алея от о.т. 87, о.т.94,и о.т.95 и терен,...

21.03.2023
На 07.08.2020 г в района на яз.Жребчево възниква пожар в иглолистна горска култура Общинска собственост. Значителна 100% повреда е установена в подотдели 422 „в”, 422 „б1” , 422 „ж”-с обща площ 36 дка.От върховият пожар е изгорял целия дървостой, който изсъхва и е без потенционално самовъзобновяване .Наложително е изкуствено залесяване. За това Община Твърдица организира и извърши почвоподготовка и залесяване върху площ от 36 дка с черен...

20.03.2023
От утре 21.03.2023 г. започва плащането на дърва за огрев за заявления с номера от 1 до 160.

20.03.2023
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-1397-1/21.11.2022 г. на Желка Стоянова Денчева.

20.03.2023
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-868-1/20.03.2023 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП – ПРЗ за обхвата на УПИ I – За жилищно строителство, кв.40 по действащия ПУП - ПРЗ на гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл. Сливен, и в границите на който попадат следните имоти по КК и КР на гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл. Сливен одобрени със...

20.02.2023
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост: гр. Твърдица Общинско помещение в имот № 72165.503.161.1 с площ 58 кв.м., намиращо се на втори етаж в югоизточно крило на сградата, начална месечна наемна цена 23.20 лв. (без ДДС) за обществени организации. Общински терен № 2 с...

31.01.2023
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост: гр. Шивачево Общински терен /градина/ с площ 1830 кв.м., находящ се в УПИ ХVІІ – 1006, кв.89, начална годишна наемна цена 95.16 лв. Общински терен с площ 1.5 кв.м. за поставяне на вендинг автомат на западния тротоар на...29.11.2022
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под аренда на имоти общинска собственост: с. Боров дол Общински имот № 05551.7.11 с площ 1637 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „Алчар чаир”, начална годишна арендна цена 29.47 лв. ІI. За отдаване под наем на...

20.10.2022
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост: гр. Шивачево 3000 кв.м. в южната част на общински имот № 15944.379.922 с обща площ 30771 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, пета категория, начална годишна наемна цена...

Добре дошли

Забележителности

Бележити личности