24.07.2024
Уважаеми съграждани, Поради авария водоподаването в квартал Козарево ще бъде спряно до 14:00 часа в днешния ден! Благодарим за разбирането!20.07.2024
Уважаеми съграждани, На 21.07.2024, неделя се очаква два броя противопожарни самолети от Испания да зареждат вода за пожарогасене от язовир Жребчево. ЗАБРАНЯВА се влизането в язовира с лодки, джетове и др. подобни, които биха предизвикали инцидент! Благодарим за разбирането!

19.07.2024
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-1781-1/19.07.2024 г.   Община Твърдица на основание чл. 128 б,ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР, за обхвата на УПИ I и УПИ II, кв. 67 по действащия регулационен план на с. Сборище, общ. Твърдица, обл. Сливен, целящ промяна на дворищно регулационната граница между парцели I и II в кв. 67 да се промени по изградената на място масивна ограда...24.06.2024
О Б Я В А               Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок до 10 /десет/ стопански години на имоти общинска собственост, както следва: гр.Твърдица:   Имот № Местност Начин на трайно ползване Категория Площ /дка/ Начална наемна цена/лева/ 72165.58.1 Корията Нива VІ 9.786     205.51 72165.59.5 Корията Нива VІ 5.379     112.96 72165.60.2 Корията Нива VІ 2.099       44.08 72165.61.24 Керин гроб Нива VІ 3.010  63.21 72165.95.4 Пизданови ливади Нива V 2.798  64.35 72165.135.2 Лагун Нива VІ 2.784  58.46 72165.136.23 Лагун Нива VІ 1.434       30.11 72165.242.15 Махмудова кория Нива VІІІ 1.347  24.25 72165.243.8 Махмудова кория Нива VІІІ 1.892  34.06   72165.355.41 Чимчер Нива V 3.000 69.00 72165.355.42 Чимчер Нива V 1.403 32.27 72165.362.11 Краставел Нива VІІІ 3.098 55.76 72165.362.17 Краставел Нива VІІІ 2.198 39.56 72165.387.1 Кицова могила Нива VІ 3.866 81.19 72165.41.59 Шарабаница Нива VІ 10.507     220.65 72165.197.14 Белия камък Нива VІ 1.395 29.30 72165.198.1 Белия камък Нива VІ 0.367   7.71  72165.198.12 Белия камък Нива VІ 0.435   9.14 72165.199.12 Белия камък Нива VІ 0.494 10.37  72165.199.16 Белия камък Нива VІ 1.953 41.01 72165.199.28 Белия камък Нива VІ 1.694 35.57 72165.200.5 Дърварски път Нива VІ 0.655 13.76  72165.200.35 Дърварски път Нива VІ 4.225 88.73 72165.200.57 Дърварски път Нива VІ 0.555 11.66   72165.200.60 Дърварски път Нива VІ 1.418 29.78 72165.202.19 Дърварски път Нива VІ 1.637 34.38 72165.202.32 Дърварски път Нива VІ 3.970 83.37 72165.206.6 Трохалото Нива VІ 1.110       23.31 72165.206.8 Трохалото Нива VІ 2.152       45.19 72165.93.205 Пизданови...

10.06.2024
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва:   гр. Твърдица Общинско помещение с площ 58 кв.м., намиращо се на втори етаж в югоизточно крило на сграда с идентификатор № 72165.503.161.1, начална месечна наемна цена 26.10 лв. (без ДДС). Общински терен с идентификатор 72165.504.192.4 с площ 8 кв.м., представляващ част от имот с идентификатор № 72165.504.192, предвиден...

15.05.2024
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински терен № 1 с площ 1 кв.м., част от имот с идентификатор № 72165.503.161 предвиден за поставяне на вендинг автомат, начална месечна наемна цена 23.00 лв. (без ДДС). Общински терен № 2 с площ 1...


25.03.2024
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост: гр. Твърдица Общински имот № 72165.263.3 с площ 1663 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – овощна градина, осма категория, местност „Чикаларе”, начална годишна наемана цена 34.92 лв. Общински имот № 72165.259.17 с площ 1440 кв.м., трайно предназначение...

Добре дошли

Забележителности

Бележити личности