05.03.2021
СЪОБЩЕНИЕ № 94-00-2920 гр.Твърдица, 05.03.2021 г.   Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 105от 05.03.2021 год. за одобрен проект за частично изменение на ПУП – ПР за обхвата на обхвата на УПИ IV-169,УПИ V- 168 и УПИ ІІІ - 171 в кв.29 по действащия ПУП на с. Сборище община Твърдица, област Сливен. Одобреният проект за изменение е на разположение всеки работен ден...

04.03.2021
ПОКАНА № 21 гр. Твърдица, 02.03.2021 г.   На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам 21-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица, област Сливен, което ще се проведе на 09.03.2021 г., вторник , от 9.30 ч. в заседателната зала...

04.03.2021
ЗАПОВЕД№……  Гр. Твърдица …..……..2021 г.   На основание чл. 282, ал.7 от Закона за предучилищно и училищно образование и становище на работна група назначена с моя заповед № 80/22.02.2021 г.   УТВЪРЖДАВАМ:   1. Формула за разпределение на средствата, получени по разходни стандарти за общинските училища, прилагащи системата на делегираните бюджети за 2021 г. както следва: СФ = 100 % ЕРС х БУ Където: СФ – средства по формулата; ЕРС – единен разходен стандарт; БУ –...

04.03.2021
Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове   Относно: постъпили предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Твърдица. Дата на публикуване на Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на...


01.03.2021
ДО САМОДЕЙЦИТЕ, ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ И ЧИТАЛИЩНИТЕ ДЕЯТЕЛИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   Поздравявам всички ръководители, участниците в самодейните състави и читалищните деятели от община Твърдица с Деня на самодееца – 1 март. За мен е чест да изразя искрената си благодарност за Вашата цялостна творческа дейност като пазители на българщината, народните традиции и обичаи. Поздравления за това, че не угасва Вашият ентусиазъм, че е неизчерпаема енергията, с която правите по-красиви...

26.02.2021
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински терен № С3 предвиден за обект за търговия – вендинг автомат, част от имот с идентификатор № 72165.503.126 с площ 1 кв.м., начална месечна наемна цена 20.00 лв. (без ДДС). Общински имот № 72165.184.1 с...

25.01.2021
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.507.2348 с площ 523 кв.м., НТП – за друг обществен обект, комплекс, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начална годишна наемна цена 20.92 лв.   ІІ. За продажба на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот...
30.11.2020
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общинска сграда с идентификатор № 72165.206.991.4 с площ 59 кв.м., функционално предназначение – селскостопанска сграда на един етаж, начална месечна наемна цена 47.20 лв. (без ДДС). Общински имот № 72165.71.10 с площ 70229 кв.м., НТП –...

Бележити личности

Забележителности