29.05.2023
ОБЯВЛЕНИЕ № 26-00-286-1/29.05.2023 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ  съобщава, че е изработен проект  за частично изменение на ПУП – ПРЗ за  обхвата на  УПИ XIV–За обществено обслужване, кв.95 по действащия ПУП - ПРЗ на  гр. Твърдица,  общ. Твърдица, обл. Сливен,  одобрен със Заповед № 300 от 01.06.1983г. и   Заповед № 347 от 01.08.2022г в част План за регулация и План за застрояване. Изработеният проект...

29.05.2023
На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Твърдица обявява Уведомление за инвестиционно предложение: „Напояване на земеделски земи в масив 333 и масив 332, намиращи се в землището на гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен, с обща площ 300.290 дка, чрез водовземане от воден обект язовир „Метрокук“ с идентификатор № 72165.315.63 в...

29.05.2023
На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Твърдица обявява Уведомление за инвестиционно предложение: „Напояване на земеделски земи в масив 301 и масив 302, намиращи се в землището на гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен, с обща площ 228.100 дка, чрез водовземане от воден обект язовир „Метрокук“ с идентификатор № 72165.315.63 в...

29.05.2023
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-1306-1/25.05.2023 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ  съобщава, че е изработен проект за ПУП – ПЗ /План за застрояване/ за промяна предназначението на ПИ идентификатор 53847.136.1, с. Оризари, общ. Твърдица,  обл. Сливен, по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-58 / 24.01.2020 на ИД на АГКК и установяване на устройствена зона „Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина“. Изработеният проект...

29.05.2023
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-1453-1/11.04.2023 г. на Живко Енев Христов.

29.05.2023
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-1451-1/11.04.2023 г. на Денка Денчева Атанасова.

03.05.2023
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.194.719 с площ 8665 кв.м. трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – изоставена орна земя, шеста категория, местност „Ганев мост”, начална годишна наемна цена 155.97 лв. Общински имот № 72165.194.155 с площ...
20.02.2023
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост: гр. Твърдица Общинско помещение в имот № 72165.503.161.1 с площ 58 кв.м., намиращо се на втори етаж в югоизточно крило на сградата, начална месечна наемна цена 23.20 лв. (без ДДС) за обществени организации. Общински терен № 2 с...

31.01.2023
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост: гр. Шивачево Общински терен /градина/ с площ 1830 кв.м., находящ се в УПИ ХVІІ – 1006, кв.89, начална годишна наемна цена 95.16 лв. Общински терен с площ 1.5 кв.м. за поставяне на вендинг автомат на западния тротоар на...

Добре дошли

Забележителности

Бележити личности