08.02.2023
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, УВАЖАEМИ СОБСТВЕНИЦИ НА МЕСТЕН БИЗНЕС ОБЩИНА ТВЪРДИЦА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА СЪВМЕСТНО С КМЕТСТВАТА В ОБЩИНАТА се присъдинява към усилията на БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ- ОБЛАСТЕН СЪВЕТ-СЛИВЕН   В намеренията им за набирането на материални дарения в помощ на пострадалите от земетресението в Турция и Сирия.на 6 февруари 2023 г. В момента най-неотложни са нуждите от: нови топли детски, дамски и мъжки дрехи и обувки; ново спално бельо; нови топли завивки; хигиенни материали (за...

06.02.2023
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-54-1/06.02.2023 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ /План за регулация и за застрояване/ за обхвата на УПИ II - 680, кв.42, по плана на на с.Сборище, общ.Твърдица, обл. Сливен, за жилищно строителство и ФЕЦ. Изработеният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая № 21 ет.3 в сградата...

06.02.2023
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-368-1/06.02.2023 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПЗ /План за застрояване/ за обхвата на ПИ 15944.1.157 и ПИ 15944.1.243 по КК на стопански двор, гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен, който предвижда промяна в устройствената зона – Предимно производствена /Пп/ - За производствени, търговски, складови дейности и ФЕЦ. Изработеният проект за частично изменение...

02.02.2023
Община Твърдица уведомява любителите на зимния туризъм, които имат намерение да пътуват в Твърдишки дял на Стара планина, че пътищата в Твърдишка планина са проходими при  зимни условия, както следва.  Участъка - Предела, Хайдушка поляна, Циганска поляна се поддържа целогодишно. Почистването започва след преустановяване на снеговалежа. Участъка -  Циганска поляна, Шешкинград, Девина, Боров дол е затворен за движение през зимния сезон и не се поддържа. Община Твърдица препоръчва...


02.02.2023
Община Твърдица уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 02.02.2023 г. на интернет страницата на общината, Проект на Наредба за реда за създаване, организацията и дейността на клубовете за пенсионери на територията на община Твърдица. Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, всички заинтересовани лица могат да подадат предложения и становища,...

31.01.2023
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост: гр. Шивачево Общински терен /градина/ с площ 1830 кв.м., находящ се в УПИ ХVІІ – 1006, кв.89, начална годишна наемна цена 95.16 лв. Общински терен с площ 1.5 кв.м. за поставяне на вендинг автомат на западния тротоар на...29.11.2022
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под аренда на имоти общинска собственост: с. Боров дол Общински имот № 05551.7.11 с площ 1637 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „Алчар чаир”, начална годишна арендна цена 29.47 лв. ІI. За отдаване под наем на...

20.10.2022
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост: гр. Шивачево 3000 кв.м. в южната част на общински имот № 15944.379.922 с обща площ 30771 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, пета категория, начална годишна наемна цена...

28.09.2022
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.156.3 с площ 618 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „Ваел” по КККР на гр. Твърдица, начална годишна наемна цена 11.12 лв. Общинско помещение № 8...

Добре дошли

Забележителности

Бележити личности