10.04.2024
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-909-1/10.04.2024 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – ПЗ /План за застрояване/ за промяна предназначението на ПИ идентификатор 53847.67.9, с. Оризари, общ. Твърдица, обл. Сливен, по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-58 /24.01.2020г. на ИД на АГКК. Изработеният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая № 21 ет.3 в...


09.04.2024
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-947-1/09.04.2024 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – ПЗ /План за застрояване/, за обхвата на УПИ XVI, кв.117 по действащия ПУП на гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл. Сливен, одобрен със Заповед №300 от 01.06.1983г и Заповед №573 от 27.09.2019г на Кмета на Община Твърдица, който да предвиди промяна на предназначението на имота от „Жилищна устройствена...

05.04.2024
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-1579-1/29.02.2024 г. на Стайка Станчева Денчева.25.03.2024
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост: гр. Твърдица Общински имот № 72165.263.3 с площ 1663 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – овощна градина, осма категория, местност „Чикаларе”, начална годишна наемана цена 34.92 лв. Общински имот № 72165.259.17 с площ 1440 кв.м., трайно предназначение...

26.02.2024
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общинско помещение с площ 58 кв.м., намиращо се на втори етаж в североизточното крило на сграда с идентификатор № 72165.503.161.1 за обществени организации, начална месечна наемна цена 26.10 лв. (без ДДС). Общински терен № С5 с...
29.12.2023
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост: с. Сборище Два броя общински помещения за здравни дейности с обща площ 22 кв.м. част от сграда – здравна служба, разположена в парцел VI-420, кв. 22, начална месечна наемна цена 17.60 лв. (без ДДС). УСЛОВИЯ НА ТЪРГА: Дата, начален час и...

Добре дошли

Забележителности

Бележити личности