Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

Новини


27.01.2021
СЪОБЩЕНИЕ № 94-00-2828 гр.Твърдица, 27.01.2021 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен  проект за частично изменение на ПУП – ПР  за обхвата на УПИ ХХI -550 кв.26 и УПИ ХХ - 551 в кв.26 по действащия ПУП -ПРЗ/подробен устройствен план /на  гр. Шивачево, общ.Твърдица, обл. Сливен, одобрен със заповед № 312/ 12. 05.1987 год. Изработеният проект за изменение е на разположение всеки работен...

26.01.2021
ОБЯВЛЕНИЕ № 26-00-60 гр.Твърдица, 26.01.2021 г.   Община Твърдица на основание чл.124а, ал.2 чл.124 б, ал.2, 4 от ЗУТ  съобщава, че е издадена Заповед № 42/25.01.2021 год. с която е разрешено изработване на проект за частично изменение на  ПУП – ПРЗ за  обхвата на УПИ ХХVIІІ  „За жил.строителство”  кв.36 по плана на гр.Твърдица, общ.Твърдица, обл.Сливен , одобрен със Заповед № 300 от 01.06.1983 г. и Заповед № 201от 11.07.1989...

25.01.2021
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.507.2348 с площ 523 кв.м., НТП – за друг обществен обект, комплекс, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начална годишна наемна цена 20.92 лв.   ІІ. За продажба на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот...
Потърсете в сайта

Разплащане на местни данъци и такси