15.10.2019 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
Местоположение|Карти|История|Население|Общински съвет|Общинска администрация|ОЦУИГ   

Структура|Предстоящо|Решения|Нормативна уредба  
На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам 58-то извънредно заседание на Общински съвет – Твърдица, което ще се проведе на 8 октомври 2019 г./вторник/ от 16.30 часа в стаята на общинските съветници при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение с изх.№ 1295/07.10.2019 год. Относно: Упълномощаване на представител в извънредното Общо събрание на съдружниците на "Водоснабдяване и канализация-Сливен" ООД, гр. Сливен и неговите правомощия.

2.Предложение с изх.№ 1296/07.10.2019 год. Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Илиян Николаев Илиев от гр.Шивачево, ул.”Кольо Славов” № 7.

Валентин Лазаров

Председател на Общински съвет

Твърдица