06.05.2016 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 0454/42440

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Календар на културните прояви на територията на Община Твърдица през месец май 2016 г.
Покана за четиринадесето заседание на Общински съвет – Твърдица Дата:2012-07-26 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА

ОБЛАСТ СЛИВЕН

Изх. № 366/26.07.2012 г.

ПОКАНА

На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам четиринадесетото заседание на Общинския съвет – Твърдица, Област Сливен, което ще се проведе на 02.08.2012 г. (четвъртък) от 9.30 часа в заседателната зала на Общината, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

2. Вземане на решение за формиране на слети паралелки и на самостоятелни паралелки с брой на учениците под определения минимум в Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН в общински училища през учебната 2012 - 2013 година.

Внася: Кмет на Община

3. Отчет на кмета на Община Твърдица за получените суми за командировки.

Внася: Кмет на Община

4. Отчет на председателя на Общински съвет - Твърдица за получените суми за командировки.

Внася: Председателят на ОбС

5. Одобряване на ПУП –ПЗ за ПИ № 293038 в землището на с. Сборище, общ. Твърдица.

Внася: Кмет на Община

6. Одобряване на ПУП –ПП на подземно водопроводно трасе към обект „Водоснабдяване на с. Сборище” в землището на с. Сборище, общ. Твърдица, обл. Сливен.

Внася: Кмет на Община

7. Заявление с вх. № 2431/09.05.2011 г. от Ерджан Исмаил Кула от с. Бяла паланка, общ. Твърдица за закупуване на 50 кв.м. от терен общинска собственост, представлявящ част от УПИ V-“резервен терен”, кв. 26 по плана на с. Бяла паланка, общ. Твърдица, одобрен със заповед № 144/19.06.1991 г.

Внася: Кмет на Община

8. Приемане на актуализация в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

Внася: Кмет на Община

9. Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 105010 с площ 1.014 дка – нива, частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Сборище.

Внася: Кмет на Община

10. Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 000220 с площ 2.666 дка – др.селскост.т., частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Шивачево.

Внася: Кмет на Община

11. Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 015110 с площ 0.700 дка – нива., частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Шивачево.

Внася: Кмет на Община

12. Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 022020 с площ 0.378 дка – нива., частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Шивачево.

Внася: Кмет на Община

13. Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 082020 с площ 2.522 дка – нива., частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Червенаково.

Внася: Кмет на Община

14. Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 082021 с площ 2.418 дка – нива., частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Червенаково.

Внася: Кмет на Община

15. Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 082019 с площ 2.418 дка – нива., частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Червенаково.

Внася: Кмет на Община

16. Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 082014 с площ 3.162 дка – нива., частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Червенаково.

Внася: Кмет на Община

17. Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 000010 с площ 0.700 дка – овощна градина, частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Шивачево.

Внася: Кмет на Община

18. Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 000896 с площ 4.365 дка – изоставена нива, частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Шивачево.

Внася: Кмет на Община

19. Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 000892 с площ 0.869 дка – изоставена нива, частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Шивачево.

Внася: Кмет на Община

20. Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 007031 с площ 0.122 дка – нива., частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Шивачево.

Внася: Кмет на Община

21. Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.412.18 с площ 1.969 дка – нива., частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Твърдица.

Внася: Кмет на Община

22. Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 012132 с площ 1.345 дка – нива., частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Шивачево.

Внася: Кмет на Община

23. Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 007030 с площ 0.494 дка – нива., частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Шивачево.

Внася: Кмет на Община

24. Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на дела на Община Твърдица, върху недвижим имот УПИ – ХІІ, кв. 7 по плана на гр. Шивачево.

Внася: Кмет на Община

25. Приемане на Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица.

Внася: Председателят на ОбС

Иван Петров

Председател на Общински съвет

гр. Твърдица

 Всички новини
Съобщение № 2343
СЪОБЩЕНИЕ№ 2343гр.Твърдица, 05.05.2016 г. Община Твърдица на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена заповед с № 218/04.05.2016 год. с която е разрешено изработван 

пълният текст | Дата:2016-05-05
 
Съобщение № 2444
СЪОБЩЕНИЕ№ 2444гр.Твърдица, 05.05.2016 г.Община Твърдица на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена заповед с № 217/04.05.2016 год. с която е разрешено изработване 

пълният текст | Дата:2016-05-05
 
ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ В ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
Великден беше посрещнат тържествено в селищата на Община Твърдица. На този ден от доста години село Оризари празнува своя храмов празник, независимо, че в селото храм нямаше.  

пълният текст | Дата:2016-05-04
 
Обява по МЗ № ОХ-297 от 06.04.2016 г. за СВ
Обява по МЗ № ОХ-297 от 06.04.2016 г. за СВ 

пълният текст | Дата:2016-04-27
 
Твърдица – за първи път домакин на Национално състезание по спортно ориентиране
През изминалия уикенд 23-24. 04. за първи път нашият град бе домакин на Национално състезание по спортно ориентиране за купа „Твърдица“ - проява, която е част от годишния календар 

пълният текст | Дата:2016-04-27
 
Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за базисни наемни цени за общински имоти в община Твърдица, област Сливен
ДоОбщински съветгр.Твърдица ПРЕДЛОЖЕНИЕОт Атанас Христов Атанасов – кмет на Община Твърдица Относно: Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за базисни наемни це 

пълният текст | Дата:2016-04-27
 
БЛАГОДАРСТВЕНИ ПИСМА ДО ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО ОРИЕНТИРАНЕ КУПА „ТВЪРДИЦА”
Организаторите на състезание по ориентиране купа „Твърдица” 2016 проведено в местността „Запълня” и на новоремонтирания градски стадион „Твърдица” получиха признанието на учас 

пълният текст | Дата:2016-04-27
 
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ В СЪБОРА - ЦВЕТНИЦА
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В СЪБОР „ПРОЛЕТНИ ИГРИ И ОБИЧАИ- ЦВЕТНИЦА”2016, На сайта на Общината и на Читалището на 25.04 е публикувано Вашето класиране.Честито на наградените! Ще бъдете ин 

пълният текст | Дата:2016-04-26
 
Календар на културните прояви на територията на Община Твърдица през месец май 2016 г.
1 май (неделя) – ВЕЛИКДЕН вТвърдица – 11.30 ч – Великденски празник (изложба – конкурс „Най-красиво яйце”- за І,ІІ,ІІІ награда; търсене на голямата великденската изненада; търкалян 

пълният текст | Дата:2016-04-26
 
Покана за Великден
 

пълният текст | Дата:2016-04-26
 
Новини: 1 ÷ 10 от 1452 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]