20.04.2014 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. кмет: 0454/42900
Зам. кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 0454/42440
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Великден е!
Покана за четиринадесето заседание на Общински съвет – Твърдица Дата:2012-07-26 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА

ОБЛАСТ СЛИВЕН

Изх. № 366/26.07.2012 г.

ПОКАНА

На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам четиринадесетото заседание на Общинския съвет – Твърдица, Област Сливен, което ще се проведе на 02.08.2012 г. (четвъртък) от 9.30 часа в заседателната зала на Общината, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

2. Вземане на решение за формиране на слети паралелки и на самостоятелни паралелки с брой на учениците под определения минимум в Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН в общински училища през учебната 2012 - 2013 година.

Внася: Кмет на Община

3. Отчет на кмета на Община Твърдица за получените суми за командировки.

Внася: Кмет на Община

4. Отчет на председателя на Общински съвет - Твърдица за получените суми за командировки.

Внася: Председателят на ОбС

5. Одобряване на ПУП –ПЗ за ПИ № 293038 в землището на с. Сборище, общ. Твърдица.

Внася: Кмет на Община

6. Одобряване на ПУП –ПП на подземно водопроводно трасе към обект „Водоснабдяване на с. Сборище” в землището на с. Сборище, общ. Твърдица, обл. Сливен.

Внася: Кмет на Община

7. Заявление с вх. № 2431/09.05.2011 г. от Ерджан Исмаил Кула от с. Бяла паланка, общ. Твърдица за закупуване на 50 кв.м. от терен общинска собственост, представлявящ част от УПИ V-“резервен терен”, кв. 26 по плана на с. Бяла паланка, общ. Твърдица, одобрен със заповед № 144/19.06.1991 г.

Внася: Кмет на Община

8. Приемане на актуализация в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

Внася: Кмет на Община

9. Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 105010 с площ 1.014 дка – нива, частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Сборище.

Внася: Кмет на Община

10. Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 000220 с площ 2.666 дка – др.селскост.т., частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Шивачево.

Внася: Кмет на Община

11. Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 015110 с площ 0.700 дка – нива., частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Шивачево.

Внася: Кмет на Община

12. Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 022020 с площ 0.378 дка – нива., частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Шивачево.

Внася: Кмет на Община

13. Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 082020 с площ 2.522 дка – нива., частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Червенаково.

Внася: Кмет на Община

14. Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 082021 с площ 2.418 дка – нива., частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Червенаково.

Внася: Кмет на Община

15. Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 082019 с площ 2.418 дка – нива., частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Червенаково.

Внася: Кмет на Община

16. Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 082014 с площ 3.162 дка – нива., частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Червенаково.

Внася: Кмет на Община

17. Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 000010 с площ 0.700 дка – овощна градина, частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Шивачево.

Внася: Кмет на Община

18. Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 000896 с площ 4.365 дка – изоставена нива, частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Шивачево.

Внася: Кмет на Община

19. Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 000892 с площ 0.869 дка – изоставена нива, частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Шивачево.

Внася: Кмет на Община

20. Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 007031 с площ 0.122 дка – нива., частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Шивачево.

Внася: Кмет на Община

21. Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.412.18 с площ 1.969 дка – нива., частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Твърдица.

Внася: Кмет на Община

22. Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 012132 с площ 1.345 дка – нива., частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Шивачево.

Внася: Кмет на Община

23. Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 007030 с площ 0.494 дка – нива., частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Шивачево.

Внася: Кмет на Община

24. Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на дела на Община Твърдица, върху недвижим имот УПИ – ХІІ, кв. 7 по плана на гр. Шивачево.

Внася: Кмет на Община

25. Приемане на Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица.

Внася: Председателят на ОбС

Иван Петров

Председател на Общински съвет

гр. Твърдица

 Всички новини
Съобщение № 2230
СЪОБЩЕНИЕ№ 2230/17.04.2014 г. На основание параграф 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, съобщаваме, че е издадена заповед № 2 от 14.04.2014 за строеж ,,Жилищна сграда с д 

пълният текст | Дата:2014-04-17
 
Великден е!
Община Твърдица честити великденските празници на своите жители и гости. 

пълният текст | Дата:2014-04-17
 
ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ
ПОКАНА УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИРЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ви кани на ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ на 18 април 2014 г.(петък), от 19.00 ч в голяма зала на НЧ „Св.св. Кирил и Методий 1914”  

пълният текст | Дата:2014-04-17
 
КОНСУЛТАЦИИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЕКЦИОННИ КОМИСИИ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕН - ТВЪРДИЦА
Вчера 16.04.2014 г. (сряда), в заседателната зала на Общински съвет - Твърдица, от 17.00 часа, в изпълнение на чл.91 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 97-ЕП от 08.04.2 

пълният текст | Дата:2014-04-17
 
Избирателни списъци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент
На основание чл.42, ал.1 от Изборния кодекс, община Твърдица публикува избирателни списъци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република Българияизбирате 

пълният текст | Дата:2014-04-14
 
„Да изчистим България за един ден”
През 2014 година кампанията „Да изчистим България за един ден” ще се проведе на 26 април. За трети пореден път bTV, съвместно със своите партньори от бизнеса, държавната администр 

пълният текст | Дата:2014-04-14
 
Официално откриване на филиал към ОДЗ „Щастливо детство”
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ви кани на ритуала за официалното откриване на филиал към ОДЗ „Щастливо детство” в сградата на ул. „Нов живот” № 13 /І- в 

пълният текст | Дата:2014-04-11
 
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост
Общинска администрация гр.Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните имоти - общинска собственост: гр. Твърдица 1. Общински имот № 72165.623.7 

пълният текст | Дата:2014-04-11
 
Информационна кампания, посветена на изборите за Европейски парламент
Европейски избори 2014Флаш-моб и информационен щанд пред Стария бряст Среща с Евгени Кирилов - евродепутат 11 април 2014 (петък) Информационната кампания, посветена на изборите за 

пълният текст | Дата:2014-04-11
 
Консултации, относно предложения за назначаване на съставите на секционните комисии за провеждане на избори за членове на Европейския парламент 2014
В изпълнение на Изборния кодекс и във вр. с хронограма на ЦИК за провеждане на избори за членове на Европейския парламент на 25.05.2014 г., насрочвам провеждането на консултации с  

пълният текст | Дата:2014-04-10
 
Новини: 1 ÷ 10 от 839 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]