17.09.2019 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Традиционен събор „Хайдушка поляна”
Покана за 56-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица Дата:2019-08-22 


ПОКАНА
№ 56
гр. Твърдица, 22.08.2019 г.

На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам 56-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица, област Сливен, което ще се проведе на 29 август 2019 г., четвъртък , от 9.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет-Твърдица при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

2. Предложение с вх.№ 1239/18.07.2019 г. относно: Отчет на кмета на община Твърдица за получените суми за командировки..

3. Предложение с вх.№ 1240/18.07.2019 г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Янко Йорданов Иванов от гр.Твърдица, ул.” Праскова ” №8.

4. Предложение с вх.№ 1244/01.08.2019 г. относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Твърдица и неговите постоянни комисии за периода 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

5. Предложение с вх.№ 1251/16.08.2019 г. относно: Приемане решение за одобряване задание за проектиране и разрешаване изработване на ПУП /Подробен Устройствен План /– ПЗ –План за застрояване/ за ПИ 72165.156.11,местност „ВАЕЛ” землище гр.Твърдица,община Твърдица област Сливен.

6. Предложение с вх.№ 1252/16.08.2019 г. относно: Приемане решение за одобряване задание за проектиране и разрешаване изработване на ПУП /Подробен Устройствен План /– ПЗ  План за застрояване/ за ПИ 72165.156.10, местност „ВАЕЛ” землище гр.Твърдица, община Твърдица област Сливен.

7. Предложение с вх.№ 1253/16.08.2019 г. относно: Приемане актуализация в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

8. Предложение с вх.№ 1254/16.08.2019 г. относно: Отдаване под наем на водоем - публична общинска собственост, в землището на с. Сборище.

9. Предложение с вх.№ 1255/16.08.2019 г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 080024 в землището на с. Червенаково с площ 1057 кв.м., НТП – др. произв. база, шеста категория, частна общинска собственост.

10. Предложение с вх.№ 1256/16.08.2019 г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот УПИ-I, кв. 67 по плана на с. Сборище с площ 1220 кв.м., отреден за жилищно строителство, частна общинска собственост.

11. Предложение с вх.№ 1257/16.08.2019 г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 300054 в землището на гр. Шивачево с площ 1080 кв.м., НТП – тр. насаждения, пета категория, частна общинска собственост.

12. Предложение с вх.№ 1258/16.08.2019 г. относно: Допълнение на годишен план за ползване на дървесина през 2019 г. в горски територии, собственост на Община Твърдица.

13. Предложение с вх.№ 1259/16.08.2019 г. относно: Утвърждаване на допълнителен ценоразпис за продажба на дървесина съгласно чл.71 ал.1 т.4 от Наредбата по чл.95 ал.1 от ЗГ, добита от ОГТ.

14. Предложение с вх.№ 1260/16.08.2019 г. относно: Изготвяне задание за изработване на горскостопански план на горските територии, собственост на Община Твърдица.

15. Предложение с вх.№ 1261/20.08.2019 г. относно: Промени в поименния списък за разпределение на разходите за строителство, основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи на Община Твърдица за 2019 г.

Валентин Лазаров

Председател на Общински съвет

Твърдица

 


Всички новини
Консултации с местните ръководства на политически партии и коалиции
 

пълният текст | Дата:2019-09-13
 
Избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

пълният текст | Дата:2019-09-11
 
Избирателен списък за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Избирателен списък за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

пълният текст | Дата:2019-09-11
 
Обява по МЗ № OX-761 от 16.08.2019 г. за СКС
 

пълният текст | Дата:2019-09-05
 
Обява по МЗ № ОХ-760 от 16.08.2019 г. за СКИС
 

пълният текст | Дата:2019-09-05
 
Обява по МЗ № ОХ-772 от 20.08.2019 г. за ВМС
 

пълният текст | Дата:2019-09-05
 
Заповед за образуване на избирателни секции за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 

пълният текст | Дата:2019-09-03
 
Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 

пълният текст | Дата:2019-09-03
 
Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост
Документация за участие 

пълният текст | Дата:2019-09-03
 
Приемна на регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация
На 5 септември  2019 г. (четвъртък) от 10.00 часа в Община Твърдица ще се проведе изнесена приемна на регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация. Же 

пълният текст | Дата:2019-09-02
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2440 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]