20.01.2020 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално 14 януари 2020 г. - 142 години от Освобождението на Твърдица
Покана за 56-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица Дата:2019-08-22 


ПОКАНА
№ 56
гр. Твърдица, 22.08.2019 г.

На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам 56-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица, област Сливен, което ще се проведе на 29 август 2019 г., четвъртък , от 9.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет-Твърдица при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

2. Предложение с вх.№ 1239/18.07.2019 г. относно: Отчет на кмета на община Твърдица за получените суми за командировки..

3. Предложение с вх.№ 1240/18.07.2019 г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Янко Йорданов Иванов от гр.Твърдица, ул.” Праскова ” №8.

4. Предложение с вх.№ 1244/01.08.2019 г. относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Твърдица и неговите постоянни комисии за периода 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

5. Предложение с вх.№ 1251/16.08.2019 г. относно: Приемане решение за одобряване задание за проектиране и разрешаване изработване на ПУП /Подробен Устройствен План /– ПЗ –План за застрояване/ за ПИ 72165.156.11,местност „ВАЕЛ” землище гр.Твърдица,община Твърдица област Сливен.

6. Предложение с вх.№ 1252/16.08.2019 г. относно: Приемане решение за одобряване задание за проектиране и разрешаване изработване на ПУП /Подробен Устройствен План /– ПЗ  План за застрояване/ за ПИ 72165.156.10, местност „ВАЕЛ” землище гр.Твърдица, община Твърдица област Сливен.

7. Предложение с вх.№ 1253/16.08.2019 г. относно: Приемане актуализация в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

8. Предложение с вх.№ 1254/16.08.2019 г. относно: Отдаване под наем на водоем - публична общинска собственост, в землището на с. Сборище.

9. Предложение с вх.№ 1255/16.08.2019 г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 080024 в землището на с. Червенаково с площ 1057 кв.м., НТП – др. произв. база, шеста категория, частна общинска собственост.

10. Предложение с вх.№ 1256/16.08.2019 г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот УПИ-I, кв. 67 по плана на с. Сборище с площ 1220 кв.м., отреден за жилищно строителство, частна общинска собственост.

11. Предложение с вх.№ 1257/16.08.2019 г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 300054 в землището на гр. Шивачево с площ 1080 кв.м., НТП – тр. насаждения, пета категория, частна общинска собственост.

12. Предложение с вх.№ 1258/16.08.2019 г. относно: Допълнение на годишен план за ползване на дървесина през 2019 г. в горски територии, собственост на Община Твърдица.

13. Предложение с вх.№ 1259/16.08.2019 г. относно: Утвърждаване на допълнителен ценоразпис за продажба на дървесина съгласно чл.71 ал.1 т.4 от Наредбата по чл.95 ал.1 от ЗГ, добита от ОГТ.

14. Предложение с вх.№ 1260/16.08.2019 г. относно: Изготвяне задание за изработване на горскостопански план на горските територии, собственост на Община Твърдица.

15. Предложение с вх.№ 1261/20.08.2019 г. относно: Промени в поименния списък за разпределение на разходите за строителство, основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи на Община Твърдица за 2019 г.

Валентин Лазаров

Председател на Общински съвет

Твърдица

 


Всички новини
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост
 

пълният текст | Дата:2020-01-20
 
График за кандидатстване в НВУ през 2020 г.
 

пълният текст | Дата:2020-01-20
 
График за кандидатстване във ВВВУ през 2020 г.
 

пълният текст | Дата:2020-01-20
 
График за кандидатстване във ВВМУ през 2020 г.
 

пълният текст | Дата:2020-01-20
 
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Твърдица
Община Твърдица уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 16.01.2020 г. на интернет страницата на общината Проект на Наредба за изменение на Наредбата за  

пълният текст | Дата:2020-01-16
 
Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост 2020 г.
 

пълният текст | Дата:2020-01-16
 
Проект на Стратегия за управлението на общинската собственост мандат 2020-2024 г.
 

пълният текст | Дата:2020-01-16
 
Обръщение
Уважаеми съграждани,Повода, по който се обръщам към Вас е безпокойството ми от работата на новоизбрания Общински съвет.Община Твърдица е може би единствената в България, която в пр 

пълният текст | Дата:2020-01-13
 
Започна плащането на данъците в община Твърдица
Днес, 13.01.2020 г., започна данъчната кампания за 2020 г. в община Твърдица, която беше открита от кмета на общината Атанас Атанасов, който пръв заплати своите местни да 

пълният текст | Дата:2020-01-13
 
Африканска чума по свинете
На 13.01.2020 год. в гр. Твърдица обл. Сливен в 10.00 ч. в заседателната зала на община Твърдица се проведе заседание на Общинската епизоотична комисия във връзка с констатираното  

пълният текст | Дата:2020-01-13
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2601 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]