19.01.2020 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално 14 януари 2020 г. - 142 години от Освобождението на Твърдица
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост Дата:2019-07-24 


Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:

І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:

гр. Твърдица

1. Общински имот № 72165.163.24 с площ 989 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Сухата Чешма”, начална годишна наемна цена 19.78 лв.

2. Общински имот № 72165.163.25 с площ 411 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Сухата Чешма”, начална годишна наемна цена 8.22 лв.

3. Общински имот № 72165.163.26 с площ 505 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Сухата Чешма”, начална годишна наемна цена 10.10 лв.

4. Общински имот № 72165.163.27 с площ 481 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Сухата Чешма”, начална годишна наемна цена 9.62 лв.

5. Общински имот № 72165.163.28 с площ 503 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Сухата Чешма”, начална годишна наемна цена 10.06 лв.

6. Общински имот № 72165.163.29 с площ 449 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Сухата Чешма”, начална годишна наемна цена 8.98 лв.

7. Помещение № 7 от Кооперативен пазар с площ 14 кв.м. с начална месечна наемна цена 19.60 лв. /без ДДС/.

8. Общински имот № 72165.296.48 с площ 396 кв.м., НТП – нива, четвърта категория, местност „Могилките”, начална годишна наемна цена 6.34 лв.

9. Общински имот – павилион с площ 60 кв.м. в сградата на СУ „Неофит Рилски” част от имот № 72165.504.2260.1 с начална месечна наемна цена 72.00 лв. /без ДДС/. 

гр. Шивачево

1. Общински имот № 000119 с площ 867 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Чумерна”, начална годишна наемна цена 12.14 лв.

2. Общински имот № 321012 с площ 500 кв.м., НТП – нива, четвърта категория, местност „Сарикая”, начална годишна наемна цена 8.00 лв.

3. Общински терен № 4а с площ 18 кв.м. на ул. „Ленин” с начална месечна наемна цена 12.60 лв. /без ДДС/.

4. Общински имот № 014076 с площ 729 кв.м., НТП – нива, четвърта категория, местност „Кънъка” с начална годишна наемна цена 11.66 лв.

с. Сборище

1. Общински имот № 020019 с площ 1266 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Гюлба”, начална година наемна цена 17.72 лв.

2. Общински имот № 020024 с площ 501 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Гюлба”, начална годишна наемна цена 10.02 лв.

3. Общински имот № 020025 с площ 1525 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Гюлба”, начална годишна наемна цена 21.35 лв.

4. Общински имот № 020026 с площ 1274 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Гюлба”, начална годишна наемна цена 25.48 лв.

5. Общински имот № 020029 с площ 3287 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Гюлба”, начална годишна наемна цена 46.02 лв.

6. Общински имот № 020031 с площ 1085 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Гюлба”, начална годишна наемна цена 21.70 лв.

7. Общински имот № 020032 с площ 1174 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Гюлба”, начална годишна наемна цена 16.44 лв.

8. Общински имот № 020034 с площ 797 кв.м., НТП – нива, десета категория, местност „Гюлба”, начална годишна наемна цена 7.97 лв.

9. Общински имот № 000067 с площ 6555 кв.м., НТП – изоставена нива, десета категория, местност „Гюлба”, начална годишна наемна цена 65.55 лв.

с. Оризари

1. Общински имот № 047010 с площ 902 кв.м., НТП – нива, осма категория, местност „Азмака”, начална годишна наемна цена 10.82 лв.

с. Сърцево

1. Общински имот № 049064 с площ 845 кв.м., НТП –нива, девета категория, местност „Под село”, начална годишна наемна цена 9.30 лв.

ІІ. За продажба на имоти общинска собственост:

гр. Шивачево

1. Общински имот № 189025 с площ 1200 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Трапа”, начална тръжна цена 456.00 лв. (четиристотин петдесет и шест лева).

с. Жълт Бряг

1. Общински имот УПИ V-50, кв. 2 с площ 900 кв.м., отреден за жилищно строителство, начална тръжна цена 2511.00 лв. (две хиляди петстотин и единадесет лева), /без ДДС/.

с. Червенаково

1. Общински имот № 079005 с площ 626 кв.м., НТП – изоставена нива, шеста категория, местност „Под село” с начална тръжна цена 363.00 лв. (триста шестдесет и три лева).

УСЛОВИЯ НА ТЪРГА:

1. Дата, начален час и място за провеждане на търга – 28.08.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Твърдица - І етаж.

2. Подаване на заявления за участие в търга и оглед на посочените обекти общинска собственост до 16.00 часа на 26.08.2019 г. включително.

3. Депозити за участие в търга в размер на 10 % от предложената начална цена за всеки от обектите се заплаща по сметка на общината IBAN BG 44 SOMB 9130 33 17000701 в Общинска банка АД – ФЦ Твърдица до 26.08.2019 г.

4. Депозит за участие в търга по раздел І за част от имот с идентификатор № 72165.504.2260.1 - павилион с площ 60 кв.м. в сградата на СУ „Неофит Рилски” в размер на 500.00 лв. се заплаща по сметка на общината IBAN BG 44 SOMB 9130 33 17000701 в Общинска банка АД – ФЦ Твърдица до 26.08.2019 г. Тръжна документация с информация за недвижимия имот, заявление, декларация и условията за провеждане на търга, може да получите в стая № 18 на общината, срещу квитанция от касата за заплатена такса в размер на 10 лева /без ДДС/.

5. Стъпка за наддаване – 10 % от началната цена за съответния обект общинска собственост.

6. Изисква се удостоверение за липса на задължения по ЗМДТ по реда на чл. 87, ал.6 от ДОПК.

7. Тръжна документация за продажбите по т.ІІ с информация за недвижимия имот, заявление, декларация и условията за провеждане на търга, може да получите в стая № 18 на общината, срещу квитанция от касата за заплатена такса в размер на 10 лева /без ДДС/.

8. Кандидати, които имат парични задължения към Община Твърдица, няма да бъдат допуснати до участие в търга.

9. В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг да се проведе на 11.09.2019 г. по същото време и същото място, съгласно условията и реда регламентирани в НРПУРОИ, оглед на имотите – до 09.09.2019 г., депозити за участие се приемат до 09.09.2019 г.

Допълнителна информация в стая № 18 на Община Твърдица и на тел. 0454/42222, 42311, вътр. 22.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТВЪРДИЦА,

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ: /ПЕТКО НЕНОВ/

/ЗАПОВЕД № 322/08.07.2019 Г./

 


Всички новини
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Твърдица
Община Твърдица уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 16.01.2020 г. на интернет страницата на общината Проект на Наредба за изменение на Наредбата за  

пълният текст | Дата:2020-01-16
 
Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост 2020 г.
 

пълният текст | Дата:2020-01-16
 
Проект на Стратегия за управлението на общинската собственост мандат 2020-2024 г.
 

пълният текст | Дата:2020-01-16
 
Обръщение
Уважаеми съграждани,Повода, по който се обръщам към Вас е безпокойството ми от работата на новоизбрания Общински съвет.Община Твърдица е може би единствената в България, която в пр 

пълният текст | Дата:2020-01-13
 
Започна плащането на данъците в община Твърдица
Днес, 13.01.2020 г., започна данъчната кампания за 2020 г. в община Твърдица, която беше открита от кмета на общината Атанас Атанасов, който пръв заплати своите местни да 

пълният текст | Дата:2020-01-13
 
Африканска чума по свинете
На 13.01.2020 год. в гр. Твърдица обл. Сливен в 10.00 ч. в заседателната зала на община Твърдица се проведе заседание на Общинската епизоотична комисия във връзка с констатираното  

пълният текст | Дата:2020-01-13
 
Предложение
Уважаеми съграждани, Общинска администрация се обръща към Вас с въпрос: Подкрепяте ли намерението на Кмета на общината да внесе предложение в общински съвет Твърдица за вземане на 

пълният текст | Дата:2020-01-10
 
Награда за г-жа Петранка Минчева в Първи национален конкурс за учители „Иноватори в образованието”
Община Твърдица номинира директора на Средно училище „Неофит Рилски” г-жа Петранка Минчева в категорията-директори и управленски училищни екипи, които чрез организацията в училищат 

пълният текст | Дата:2020-01-09
 
Потопената църква край яз. „Жребчево“: Как ще бъде спасен храмът? - bTV Новините
 

пълният текст | Дата:2020-01-09
 
ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 2020
Уведомяваме гражданите на общината, че на 17.01.2020 г., 10:00 часа, Проекта на бюджет на Община Твърдица за 2020 г. ще бъде предоставен за публично обсъждане в сградата на общинс 

пълният текст | Дата:2020-01-09
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2597 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]