25.08.2019 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Традиционен събор „Хайдушка поляна”
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост Дата:2019-07-24 


Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:

І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:

гр. Твърдица

1. Общински имот № 72165.163.24 с площ 989 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Сухата Чешма”, начална годишна наемна цена 19.78 лв.

2. Общински имот № 72165.163.25 с площ 411 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Сухата Чешма”, начална годишна наемна цена 8.22 лв.

3. Общински имот № 72165.163.26 с площ 505 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Сухата Чешма”, начална годишна наемна цена 10.10 лв.

4. Общински имот № 72165.163.27 с площ 481 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Сухата Чешма”, начална годишна наемна цена 9.62 лв.

5. Общински имот № 72165.163.28 с площ 503 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Сухата Чешма”, начална годишна наемна цена 10.06 лв.

6. Общински имот № 72165.163.29 с площ 449 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Сухата Чешма”, начална годишна наемна цена 8.98 лв.

7. Помещение № 7 от Кооперативен пазар с площ 14 кв.м. с начална месечна наемна цена 19.60 лв. /без ДДС/.

8. Общински имот № 72165.296.48 с площ 396 кв.м., НТП – нива, четвърта категория, местност „Могилките”, начална годишна наемна цена 6.34 лв.

9. Общински имот – павилион с площ 60 кв.м. в сградата на СУ „Неофит Рилски” част от имот № 72165.504.2260.1 с начална месечна наемна цена 72.00 лв. /без ДДС/. 

гр. Шивачево

1. Общински имот № 000119 с площ 867 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Чумерна”, начална годишна наемна цена 12.14 лв.

2. Общински имот № 321012 с площ 500 кв.м., НТП – нива, четвърта категория, местност „Сарикая”, начална годишна наемна цена 8.00 лв.

3. Общински терен № 4а с площ 18 кв.м. на ул. „Ленин” с начална месечна наемна цена 12.60 лв. /без ДДС/.

4. Общински имот № 014076 с площ 729 кв.м., НТП – нива, четвърта категория, местност „Кънъка” с начална годишна наемна цена 11.66 лв.

с. Сборище

1. Общински имот № 020019 с площ 1266 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Гюлба”, начална година наемна цена 17.72 лв.

2. Общински имот № 020024 с площ 501 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Гюлба”, начална годишна наемна цена 10.02 лв.

3. Общински имот № 020025 с площ 1525 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Гюлба”, начална годишна наемна цена 21.35 лв.

4. Общински имот № 020026 с площ 1274 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Гюлба”, начална годишна наемна цена 25.48 лв.

5. Общински имот № 020029 с площ 3287 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Гюлба”, начална годишна наемна цена 46.02 лв.

6. Общински имот № 020031 с площ 1085 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Гюлба”, начална годишна наемна цена 21.70 лв.

7. Общински имот № 020032 с площ 1174 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Гюлба”, начална годишна наемна цена 16.44 лв.

8. Общински имот № 020034 с площ 797 кв.м., НТП – нива, десета категория, местност „Гюлба”, начална годишна наемна цена 7.97 лв.

9. Общински имот № 000067 с площ 6555 кв.м., НТП – изоставена нива, десета категория, местност „Гюлба”, начална годишна наемна цена 65.55 лв.

с. Оризари

1. Общински имот № 047010 с площ 902 кв.м., НТП – нива, осма категория, местност „Азмака”, начална годишна наемна цена 10.82 лв.

с. Сърцево

1. Общински имот № 049064 с площ 845 кв.м., НТП –нива, девета категория, местност „Под село”, начална годишна наемна цена 9.30 лв.

ІІ. За продажба на имоти общинска собственост:

гр. Шивачево

1. Общински имот № 189025 с площ 1200 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Трапа”, начална тръжна цена 456.00 лв. (четиристотин петдесет и шест лева).

с. Жълт Бряг

1. Общински имот УПИ V-50, кв. 2 с площ 900 кв.м., отреден за жилищно строителство, начална тръжна цена 2511.00 лв. (две хиляди петстотин и единадесет лева), /без ДДС/.

с. Червенаково

1. Общински имот № 079005 с площ 626 кв.м., НТП – изоставена нива, шеста категория, местност „Под село” с начална тръжна цена 363.00 лв. (триста шестдесет и три лева).

УСЛОВИЯ НА ТЪРГА:

1. Дата, начален час и място за провеждане на търга – 28.08.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Твърдица - І етаж.

2. Подаване на заявления за участие в търга и оглед на посочените обекти общинска собственост до 16.00 часа на 26.08.2019 г. включително.

3. Депозити за участие в търга в размер на 10 % от предложената начална цена за всеки от обектите се заплаща по сметка на общината IBAN BG 44 SOMB 9130 33 17000701 в Общинска банка АД – ФЦ Твърдица до 26.08.2019 г.

4. Депозит за участие в търга по раздел І за част от имот с идентификатор № 72165.504.2260.1 - павилион с площ 60 кв.м. в сградата на СУ „Неофит Рилски” в размер на 500.00 лв. се заплаща по сметка на общината IBAN BG 44 SOMB 9130 33 17000701 в Общинска банка АД – ФЦ Твърдица до 26.08.2019 г. Тръжна документация с информация за недвижимия имот, заявление, декларация и условията за провеждане на търга, може да получите в стая № 18 на общината, срещу квитанция от касата за заплатена такса в размер на 10 лева /без ДДС/.

5. Стъпка за наддаване – 10 % от началната цена за съответния обект общинска собственост.

6. Изисква се удостоверение за липса на задължения по ЗМДТ по реда на чл. 87, ал.6 от ДОПК.

7. Тръжна документация за продажбите по т.ІІ с информация за недвижимия имот, заявление, декларация и условията за провеждане на търга, може да получите в стая № 18 на общината, срещу квитанция от касата за заплатена такса в размер на 10 лева /без ДДС/.

8. Кандидати, които имат парични задължения към Община Твърдица, няма да бъдат допуснати до участие в търга.

9. В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг да се проведе на 11.09.2019 г. по същото време и същото място, съгласно условията и реда регламентирани в НРПУРОИ, оглед на имотите – до 09.09.2019 г., депозити за участие се приемат до 09.09.2019 г.

Допълнителна информация в стая № 18 на Община Твърдица и на тел. 0454/42222, 42311, вътр. 22.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТВЪРДИЦА,

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ: /ПЕТКО НЕНОВ/

/ЗАПОВЕД № 322/08.07.2019 Г./

 


Всички новини
Обява по МЗ № ОХ-763 от 16.08.2019 г. за 68 бр. СС
 

пълният текст | Дата:2019-08-23
 
Покана за 56-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица
ПОКАНА№ 56гр. Твърдица, 22.08.2019 г. На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите 

пълният текст | Дата:2019-08-22
 
Съобщение по ДОПК НИ-799-1/22.08.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-799-1/22.08.2 

пълният текст | Дата:2019-08-22
 
Съобщение по ДОПК НИ-821-1/22.08.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-821-1/22.08.2 

пълният текст | Дата:2019-08-22
 
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на имоти общинска собственост
 

пълният текст | Дата:2019-08-21
 
Т-ца-Обява по МЗ № ОХ-683 от 25.07.2019 г. за СКС-КВС
 

пълният текст | Дата:2019-08-20
 
Т-ца-Обява по МЗ № ОХ-695 от 30.07.2019 г. за НВУ
 

пълният текст | Дата:2019-08-20
 
Т-ца-Обява по МЗ № ОХ-703 от 01.08.2019 г. за СКС-КВС
 

пълният текст | Дата:2019-08-20
 
Т-ца-Обява по МЗ № ОХ-705 от 02.08.2019 г. за СКИС-КВС
 

пълният текст | Дата:2019-08-20
 
Т-ца-Обява по МЗ № ОХ-748 от 15.08.2019 г. за НВУ-КВС
 

пълният текст | Дата:2019-08-20
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2425 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]