21.01.2020 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално 14 януари 2020 г. - 142 години от Освобождението на Твърдица
Община Твърдица стартира изпълнението на проект „Предоставяне на патронажни грижи в общините Котел и Твърдица” Дата:2019-07-15 


На първи 1 юли 2019 г., Община Котел в партньорство с община Твърдица, стартира изпълнението на проект „Предоставяне на патронажни грижи в общините Котел и Твърдица”, финансиран по договор BG05M9OP001-2.040-0079 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Процедура BG05M9OP001-2.0.40 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”. Проектът е с продължителност 14 месеца. Общата стойност на проекта е 225 900.32 лв. Бюджетът определен за община Котел е 129138,88 лв., а на община Твърдица е 96761,44 лв.

С реализацията на проекта ще се предоставят интегрирани услуги за възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и на хора с увреждания и техните семейства, като ще се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. социални и здравни услуги в общността или в домашна среда. Община Котел и Община Твърдица имат опит в предоставянето на социално-здравни услуги в общността или в домашна среда чрез реализирани няколко аналогични проекта. Респективно услугите които се предлагат по проекта, са много търсени от месната общност и най-вече от хора с увреждания и техните семейства и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Анализът на ситуацията идентифицира основните проблеми, които се отнасят до състоянието и развитието на социалните услуги на териториите на общините Котел и Твърдица. В резултат на проучването са очертани основните фактори, които формират рисковите групи, нуждаещи се от социални услуги, както и причините, пораждащи конкретната ситуация на неравнопоставеност на уязвимите групи население, на основата на социално-икономически и други дефицити. При първоначалния анализ на Общините се очертават някои типични рискове за лицата в неравностойно положение: трайна липса на собственост и доходи, бедност; увреждания и здравословен дефицит; липсата на социални услуги; неравностойна позиция на пазара на труда; живеещи в изолирани общности; рискове, засягащи деца и възрастни. На основата на тези характеристики се обособяват няколко рискови групи, в които попадат и целевите групи, към които е насочен настоящия проект. Животът на старите хора в общините Котел и Твърдица е изключително затруднен, основно поради недостатъчно средства и затруднен достъп до здравеопазване, невъзможността или затрудненията в осъществяването на комунално-битови дейности и най-вече социалната изолация. Броят на старите хора, които се нуждаят, но не са обхванати от социална услуги, е преобладаващ. Грижата за възрастните хора по принцип и характерно за българския бит и се възприема като морално задължение на техните деца. Въпреки това в последните години се наблюдава тенденцията различните поколения да живеят сами, тъй като децата им по една или друга причина са на далечни разстояния от тях. Броят на лицата с увреждания на териториите на общините Котел и Твърдица е значителен. Съгласно анализът изготвен от УО на ОПРЧР, по проекта се очаква да бъдат включени минимум 78 бр. потребители /44 бр. потребители за Община Котел и 34 бр. потребители за Община Твърдица/, които да получават социално-здравни услуги и услуги в домашна среда. Община Котел предвижда в това число да бъдат предоставени услуги на минимум 30 възрастни лица над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване и на 14 лица с увреждания. Община Твърдица ще предостави услугите на минимум 24 възрастни лица над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване и на 10 лица с увреждания.

Предвидено е в Община Котел да бъдат наети девет домашни помощника на трудов договор, две медицински сестри и един рехабилитатор на граждански договори. В община Твърдица ще бъдат наети седем домашни помощника на трудов договор и две медицински сестри на граждански договори. Наетите лица ще работят по проекта до 12 месеца. За нуждите на проекта ще бъдат закупени две нови превозни средства за всяка от общините – партньори, с които ще се осъществява мобилна най-вече здравна услуга във всяко населено място на общините.

 


Всички новини
Наредба за реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд и гаражи – общинска собственост
 

пълният текст | Дата:2020-01-21
 
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост
 

пълният текст | Дата:2020-01-20
 
График за кандидатстване в НВУ през 2020 г.
 

пълният текст | Дата:2020-01-20
 
График за кандидатстване във ВВВУ през 2020 г.
 

пълният текст | Дата:2020-01-20
 
График за кандидатстване във ВВМУ през 2020 г.
 

пълният текст | Дата:2020-01-20
 
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Твърдица
Община Твърдица уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 16.01.2020 г. на интернет страницата на общината Проект на Наредба за изменение на Наредбата за  

пълният текст | Дата:2020-01-16
 
Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост 2020 г.
 

пълният текст | Дата:2020-01-16
 
Проект на Стратегия за управлението на общинската собственост мандат 2020-2024 г.
 

пълният текст | Дата:2020-01-16
 
Обръщение
Уважаеми съграждани,Повода, по който се обръщам към Вас е безпокойството ми от работата на новоизбрания Общински съвет.Община Твърдица е може би единствената в България, която в пр 

пълният текст | Дата:2020-01-13
 
Започна плащането на данъците в община Твърдица
Днес, 13.01.2020 г., започна данъчната кампания за 2020 г. в община Твърдица, която беше открита от кмета на общината Атанас Атанасов, който пръв заплати своите местни да 

пълният текст | Дата:2020-01-13
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2602 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]