03.04.2020 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Официална позиция на общинска администрация Твърдица
Покана за 55-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица Дата:2019-06-28 


ПОКАНА
№ 55
гр. Твърдица, 27.06.2019 г.

На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам 55-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица, област Сливен, което ще се проведе на 04 юли 2019 г., четвъртък , от 9.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет-Твърдица при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

2. Доклад с вх.№ 1183/22.05.2019г. относно: Проект на Наредба за изменение на Наредба за управление на Общински Горски Територии собственост на Община Твърдица

3. Предложение с вх.№ 1187/23.05.2019г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Богдана Николова Георгиева от гр. Твърдица, ул. „Дружба” №9

4. Предложение с вх.№1188/23.05.2019г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Сунай Салиева Сюлейманова от с.Боров Дол, жк. „ Миньор” 23-А-1-2.

5. Предложение с вх.№ 1189/23.05.2019г. относно: Опускане на еднократна финансова помощ на Савка Стефанова Стоева от гр. Твърдица, ул. „ Ален мак” № 9

6. Доклад с вх.№ 1193/28.05.2019г. относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилищен фонд и гаражи- общинска собственост.

7. Предложение с вх.№ 1200/03.06.2019г. относно: Приемане актуализацията в Програмата за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

8. Предложение с вх.№ 1201/03.06.2019г. относно: Приемане на оценка и продажба , чрез публичен търг с явно наддаване на УПИ V-50, кв. 2 по плана на с. Жълт бряг с площ 900кв.м., отреден за жилищно строителство, частна общинска собственост.

9. Предложение с вх.№ 1210/17.06.2019г. относно: Приемане на оценка и продажба , чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 079005 в земилището на с. Червенаково с площ 626кв.м., НТП- изоставена нива, шеста категория, частна общинска собственост.

10. Предложение с вх.№ 1211/18.06.2019г. относно: Разрешаване изработване на поект за Подробен устройствен план – План за застрояване на / ПУП-ПЗ/ за ПИ 72165.249.4, местност „ Блягорница” землище гр. Твърдица, Община Твърдица обл. Сливен.

11. Предложение с вх.№ 1212/19.06.2019г. относно: Утвърждаване на споразумение от 23.05.2019г. за установяване на собствеността на обект туристическа спалня/ база/ „Чумерна”.

12. Предложение с вх.№ 1213/19.06.2019г. относно: Приемане на актуализирания бюджет на Община Твърдица към 31.12.2018г. и отчета за касовото изпълнение на бюджета за периода 01.01-31.12.2018г.

13. Предложение с вх.№ 1214/19.06.2019г. относно: Отдаване под наем на павилион в сградата на СУ „ Неофит Рилски” гр. Твърдица с площ 60 кв.м., представляващ част от имот публична общинска собственост.

14. Предложение с вх.№ 1216/21.06.2019г. относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на Община Твърдица, върху поземлен имот УПИ XXIII-205, кв. 64 по плана на гр. Шивачево.

15. Предложение с вх.№ 1217/21.06.2019г. относно: Приемане на оценка и продажба , чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 189025 в землището на гр. Шивачево с площ 1200 кв.м., НТП- нива, девета категория, частна общинска собственост.

16. Предложение с вх.№ 1218/24.06.2019г. относно: Включване на Основно училище „ Никола Йонков Вапцаров” с. Бяла паланка, община Твърдица в списъка на защитените и в списъка на средищните училища за учебната 2019-2020г.

17. Предложение с вх.№ 1219/24.06.2019г. относно: Включване на Средно училище „ Неофит Рилски „ гр. Твърдица, Средно училище „ Георги Каравелов” гр. Шивачево, ОУ „ Никола Йонков Вапцаров” с. Бяла паланка в списъка на средищните училища за учебната 2019-2020г.

18. Предложение с вх.№ 1220/24.06.2019г. относно: Утвърждаване на мрежата от общински детски градини и училища за учебната 2019г.2020г..

19. Предложение с вх.№ 1221/24.06.2019г. относно: Формиране в общински училища на паралелки с браой на учениците под определения минимум в Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищно и училищно образование за учебната 2019-2020г.

20. Предложение с вх.№ 1223/25.06.2019г. относно: Искане на разрешение за разполагане на временен преместваем павилион № 4А за търговски и обслужбащи дейности върху общински терен по улица „ Ленин” между о.т. 152 и о.т. 126 в гр. Шивачево.

21. Предложение с вх.№ 1226/25.06.2019г. относно: Определяне на представител на Община Твърдица в заседание на общото събрание на АВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен”ООД, неговата позиция и мандат по въпросите от дневния ред.

Валентин Лазаров

Председател на Общински съвет

Твърдица

 


Всички новини
Безплатен интернет
Общинска администрация Твърдица уведомява гражданите и гостите на община Твърдица, че от 01.04.2020 г. има безплатен Wi-Fi достъп в района на сградата на общинска администрация Твъ 

пълният текст | Дата:2020-04-02
 
Официална позиция на общинска администрация Твърдица
Уважаеми съграждани,Във връзка с взетата проба от жител на гр. Твърдица по съмнение за заболяване от корона вирус Ви уведомяваме, че община Твърдица има официално потвърждение от к 

пълният текст | Дата:2020-03-31
 
Официална позиция на Общинска администрация гр. Твърдица. Добрата новина.
Общинска администрация Твърдица използва възможността да благодари за благородната инициатива на учителите от СОУ „Неофит Рилски” гр. Твърдица, които с личен труд и средства израб 

пълният текст | Дата:2020-03-31
 
Официална позиция на общинска администрация Твърдица
Уважаеми съграждани, Общинска администрация Твърдица Ви уведомява своевременно, че във връзка със съмнения за заболяване от корона вирус, от жител на гр. Твърдица е взета проба. 

пълният текст | Дата:2020-03-30
 
Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ)
Държавна агенция „Електронно управление” /ДА „ЕУ”/ поддържа и администрира Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) и активно информира всички потребит 

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Заповед РД-01-153 на Министъра на здравеопазването
 

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Инструкции във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. касаещи COVID-19 ( Коронавируса )
 

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Брошура и постер за коронавируса / COVID-19 /
 

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Кмета на Община Твърдица дари 500 лв. лични средства на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” – гр. Сливен
Ръководството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” гр. Сливен изказва дълбока благодарност към гражданите и фирмите, които продължават да даряват средства на болницата. На 17.03.2020 г.  

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Официално обръщение на общинска администрация Твърдица
Уважаеми съграждани, Общинска администрация Твърдица активно работи за подобряване на инфраструктурата във всички населени места от общината. Изграждат се изцяло наново и се асфал 

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2703 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]