21.02.2020 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Изяви, посветени на Националния празник 3-ти март
Покана за 55-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица Дата:2019-06-28 


ПОКАНА
№ 55
гр. Твърдица, 27.06.2019 г.

На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам 55-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица, област Сливен, което ще се проведе на 04 юли 2019 г., четвъртък , от 9.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет-Твърдица при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

2. Доклад с вх.№ 1183/22.05.2019г. относно: Проект на Наредба за изменение на Наредба за управление на Общински Горски Територии собственост на Община Твърдица

3. Предложение с вх.№ 1187/23.05.2019г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Богдана Николова Георгиева от гр. Твърдица, ул. „Дружба” №9

4. Предложение с вх.№1188/23.05.2019г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Сунай Салиева Сюлейманова от с.Боров Дол, жк. „ Миньор” 23-А-1-2.

5. Предложение с вх.№ 1189/23.05.2019г. относно: Опускане на еднократна финансова помощ на Савка Стефанова Стоева от гр. Твърдица, ул. „ Ален мак” № 9

6. Доклад с вх.№ 1193/28.05.2019г. относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилищен фонд и гаражи- общинска собственост.

7. Предложение с вх.№ 1200/03.06.2019г. относно: Приемане актуализацията в Програмата за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

8. Предложение с вх.№ 1201/03.06.2019г. относно: Приемане на оценка и продажба , чрез публичен търг с явно наддаване на УПИ V-50, кв. 2 по плана на с. Жълт бряг с площ 900кв.м., отреден за жилищно строителство, частна общинска собственост.

9. Предложение с вх.№ 1210/17.06.2019г. относно: Приемане на оценка и продажба , чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 079005 в земилището на с. Червенаково с площ 626кв.м., НТП- изоставена нива, шеста категория, частна общинска собственост.

10. Предложение с вх.№ 1211/18.06.2019г. относно: Разрешаване изработване на поект за Подробен устройствен план – План за застрояване на / ПУП-ПЗ/ за ПИ 72165.249.4, местност „ Блягорница” землище гр. Твърдица, Община Твърдица обл. Сливен.

11. Предложение с вх.№ 1212/19.06.2019г. относно: Утвърждаване на споразумение от 23.05.2019г. за установяване на собствеността на обект туристическа спалня/ база/ „Чумерна”.

12. Предложение с вх.№ 1213/19.06.2019г. относно: Приемане на актуализирания бюджет на Община Твърдица към 31.12.2018г. и отчета за касовото изпълнение на бюджета за периода 01.01-31.12.2018г.

13. Предложение с вх.№ 1214/19.06.2019г. относно: Отдаване под наем на павилион в сградата на СУ „ Неофит Рилски” гр. Твърдица с площ 60 кв.м., представляващ част от имот публична общинска собственост.

14. Предложение с вх.№ 1216/21.06.2019г. относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на Община Твърдица, върху поземлен имот УПИ XXIII-205, кв. 64 по плана на гр. Шивачево.

15. Предложение с вх.№ 1217/21.06.2019г. относно: Приемане на оценка и продажба , чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 189025 в землището на гр. Шивачево с площ 1200 кв.м., НТП- нива, девета категория, частна общинска собственост.

16. Предложение с вх.№ 1218/24.06.2019г. относно: Включване на Основно училище „ Никола Йонков Вапцаров” с. Бяла паланка, община Твърдица в списъка на защитените и в списъка на средищните училища за учебната 2019-2020г.

17. Предложение с вх.№ 1219/24.06.2019г. относно: Включване на Средно училище „ Неофит Рилски „ гр. Твърдица, Средно училище „ Георги Каравелов” гр. Шивачево, ОУ „ Никола Йонков Вапцаров” с. Бяла паланка в списъка на средищните училища за учебната 2019-2020г.

18. Предложение с вх.№ 1220/24.06.2019г. относно: Утвърждаване на мрежата от общински детски градини и училища за учебната 2019г.2020г..

19. Предложение с вх.№ 1221/24.06.2019г. относно: Формиране в общински училища на паралелки с браой на учениците под определения минимум в Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищно и училищно образование за учебната 2019-2020г.

20. Предложение с вх.№ 1223/25.06.2019г. относно: Искане на разрешение за разполагане на временен преместваем павилион № 4А за търговски и обслужбащи дейности върху общински терен по улица „ Ленин” между о.т. 152 и о.т. 126 в гр. Шивачево.

21. Предложение с вх.№ 1226/25.06.2019г. относно: Определяне на представител на Община Твърдица в заседание на общото събрание на АВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен”ООД, неговата позиция и мандат по въпросите от дневния ред.

Валентин Лазаров

Председател на Общински съвет

Твърдица

 


Всички новини
Стартира Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“
Във връзка с реализацията на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“, Община Твърдица обявява прием на заявления за ползване на услугата. По програмата ще се ос 

пълният текст | Дата:2020-02-21
 
Заповеди за определяне на изпълнители за обекти № 2001, № 2002 и № 2003
 

пълният текст | Дата:2020-02-21
 
Управленска програма на кмета на Община Твърдица - мандат 2019 – 2023 г.
  

пълният текст | Дата:2020-02-21
 
Изяви, посветени на Националния празник 3-ти март
 

пълният текст | Дата:2020-02-20
 
Протокол от проведена процедура за обекти № 2001, № 2002 и № 2003
 

пълният текст | Дата:2020-02-20
 
Официално съобщение на община Твърдица
В изпълнение на програмата си за мандат 2019-2023 г. в частта „Безопасност на движението по пътищата” със своя заповед Кмета на община Твърдица актуализира състава на местната ко 

пълният текст | Дата:2020-02-20
 
Официална позиция на община Твърдица
Във връзка с множеството поставени въпроси за ремонта на улици „Поп Лука”, „Момчила”, „Цар Калоян”, Ви уведомяваме, че за същия стриктно се спазва градоустройствения план, граници 

пълният текст | Дата:2020-02-20
 
Официално съобщение на община Твърдица
Уважаеми съграждани, на 10.02.2020 г. Кмета на община Твърдица внесе официално в общински съвет Твърдица своята програма за управление мандат 2019-2023 година. Програмата е с акце 

пълният текст | Дата:2020-02-20
 
Търг с явно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен
 

пълният текст | Дата:2020-02-18
 
Решение № 264 от 13.12.2019 г. по административно дело 382/2019 на Административен съд - Сливен
 

пълният текст | Дата:2020-02-18
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2638 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]