14.10.2019 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално 14 октомври – Петковден – Празник на Твърдица
Покана за 55-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица Дата:2019-06-28 


ПОКАНА
№ 55
гр. Твърдица, 27.06.2019 г.

На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам 55-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица, област Сливен, което ще се проведе на 04 юли 2019 г., четвъртък , от 9.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет-Твърдица при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

2. Доклад с вх.№ 1183/22.05.2019г. относно: Проект на Наредба за изменение на Наредба за управление на Общински Горски Територии собственост на Община Твърдица

3. Предложение с вх.№ 1187/23.05.2019г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Богдана Николова Георгиева от гр. Твърдица, ул. „Дружба” №9

4. Предложение с вх.№1188/23.05.2019г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Сунай Салиева Сюлейманова от с.Боров Дол, жк. „ Миньор” 23-А-1-2.

5. Предложение с вх.№ 1189/23.05.2019г. относно: Опускане на еднократна финансова помощ на Савка Стефанова Стоева от гр. Твърдица, ул. „ Ален мак” № 9

6. Доклад с вх.№ 1193/28.05.2019г. относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилищен фонд и гаражи- общинска собственост.

7. Предложение с вх.№ 1200/03.06.2019г. относно: Приемане актуализацията в Програмата за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

8. Предложение с вх.№ 1201/03.06.2019г. относно: Приемане на оценка и продажба , чрез публичен търг с явно наддаване на УПИ V-50, кв. 2 по плана на с. Жълт бряг с площ 900кв.м., отреден за жилищно строителство, частна общинска собственост.

9. Предложение с вх.№ 1210/17.06.2019г. относно: Приемане на оценка и продажба , чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 079005 в земилището на с. Червенаково с площ 626кв.м., НТП- изоставена нива, шеста категория, частна общинска собственост.

10. Предложение с вх.№ 1211/18.06.2019г. относно: Разрешаване изработване на поект за Подробен устройствен план – План за застрояване на / ПУП-ПЗ/ за ПИ 72165.249.4, местност „ Блягорница” землище гр. Твърдица, Община Твърдица обл. Сливен.

11. Предложение с вх.№ 1212/19.06.2019г. относно: Утвърждаване на споразумение от 23.05.2019г. за установяване на собствеността на обект туристическа спалня/ база/ „Чумерна”.

12. Предложение с вх.№ 1213/19.06.2019г. относно: Приемане на актуализирания бюджет на Община Твърдица към 31.12.2018г. и отчета за касовото изпълнение на бюджета за периода 01.01-31.12.2018г.

13. Предложение с вх.№ 1214/19.06.2019г. относно: Отдаване под наем на павилион в сградата на СУ „ Неофит Рилски” гр. Твърдица с площ 60 кв.м., представляващ част от имот публична общинска собственост.

14. Предложение с вх.№ 1216/21.06.2019г. относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на Община Твърдица, върху поземлен имот УПИ XXIII-205, кв. 64 по плана на гр. Шивачево.

15. Предложение с вх.№ 1217/21.06.2019г. относно: Приемане на оценка и продажба , чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 189025 в землището на гр. Шивачево с площ 1200 кв.м., НТП- нива, девета категория, частна общинска собственост.

16. Предложение с вх.№ 1218/24.06.2019г. относно: Включване на Основно училище „ Никола Йонков Вапцаров” с. Бяла паланка, община Твърдица в списъка на защитените и в списъка на средищните училища за учебната 2019-2020г.

17. Предложение с вх.№ 1219/24.06.2019г. относно: Включване на Средно училище „ Неофит Рилски „ гр. Твърдица, Средно училище „ Георги Каравелов” гр. Шивачево, ОУ „ Никола Йонков Вапцаров” с. Бяла паланка в списъка на средищните училища за учебната 2019-2020г.

18. Предложение с вх.№ 1220/24.06.2019г. относно: Утвърждаване на мрежата от общински детски градини и училища за учебната 2019г.2020г..

19. Предложение с вх.№ 1221/24.06.2019г. относно: Формиране в общински училища на паралелки с браой на учениците под определения минимум в Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищно и училищно образование за учебната 2019-2020г.

20. Предложение с вх.№ 1223/25.06.2019г. относно: Искане на разрешение за разполагане на временен преместваем павилион № 4А за търговски и обслужбащи дейности върху общински терен по улица „ Ленин” между о.т. 152 и о.т. 126 в гр. Шивачево.

21. Предложение с вх.№ 1226/25.06.2019г. относно: Определяне на представител на Община Твърдица в заседание на общото събрание на АВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен”ООД, неговата позиция и мандат по въпросите от дневния ред.

Валентин Лазаров

Председател на Общински съвет

Твърдица

 


Всички новини
Община Твърдица на финалната права за създаването на Общински исторически музей
За миналия празник на града Община Твърдица получи безвъзмездно държавен имот за създаването на исторически музей. Имотът бе предоставен по искане на Община Твърдица със заповед на 

пълният текст | Дата:2019-10-11
 
Протокол от проведена процедура за обекти № 1927 и № 1928
 

пълният текст | Дата:2019-10-11
 
Места за разлепване на агитационни материали
 

пълният текст | Дата:2019-10-11
 
Секции за гласуване на хора с увреждания
 

пълният текст | Дата:2019-10-11
 
ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ПОЛУЧИ ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА И ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАМЕТНИК НА ЗАГИНАЛИТЕ В ОСВОБОДИТЕЛНИТЕ ВОЙНИ
Община Твърдица в началото на годината кандидатства с идеен проект за изграждане на паметник на загиналите в освободителните войни. Досега не е имало такъв паметник в Твърдица и об 

пълният текст | Дата:2019-10-10
 
Обява по МЗ № OX-906 от 03.10.2019 г. за СКС-КВС
 

пълният текст | Дата:2019-10-10
 
Обява по МЗ № OX-848 от 17.09.2019 г. за СКС-КВС
 

пълният текст | Дата:2019-10-10
 
НОВО ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ В ТВЪРДИЦА!
ПРОЕКТ: „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ, ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО И ДЕСТИЛАТИ” Община Твърдица издаде строително разрешително по инвестиционно намерение на фирма ЕМ ЕС ПЕТРОЛИУМ  

пълният текст | Дата:2019-10-10
 
ЗАВЪРШИ РЕМОНТА НА ПОКРИВА И ТАВАНА НА ГОЛЯМАТА ЗАЛА НА НЧ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1914” - ТВЪРДИЦА
Завърши работата по полагането на хидроизолация на покрива на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1914”.Дълги години състоянието на покрива бе лошо, което се отрази на добрия вид на гипсов 

пълният текст | Дата:2019-10-09
 
Съобщение № 94-00-1390
СЪОБЩЕНИЕ№ 94-00-1390гр.Твърдица, 08.10.2019 г. Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП – ПР /Подробен устрой 

пълният текст | Дата:2019-10-08
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2472 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]