17.09.2019 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Традиционен събор „Хайдушка поляна”
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост Дата:2019-06-21 


Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва:

гр. Твърдица

1. Общински имот № 72165.23.3 с площ 163 кв.м., НТП – храсти, шеста категория, местност „Евря”, начална годишна наемна цена 1.96 лв.

с. Сборище

1. Общински имот № 054627 с площ 3364 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „До село”, начална годишна наемна цена 47.10 лв.

2. Общински имот № 054634 с площ 2055 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „До село”, начална годишна наемна цена 28.77 лв.

3. Общински имот № 054136 с площ 1432 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „До село”, начална годишна наемна цена 20.05 лв.

4. Общински имот № 054625 с площ 4493 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „До село”, начална годишна наемна цена 62.90 лв.

5. Общински имот № 096015 с площ 4401 кв.м., НТП – нива, десета категория, местност „Тепята”, начална годишна наемна цена 44.01 лв.

6. Общински имот № 096016 с площ 3000 кв.м., НТП – нива, десета категория, местност „Тепята”, начална годишна наемна цена 30.00 лв.

7. Общински имот № 103006 с площ 2994 кв.м., НТП – нива, десета категория, местност „Тепята”, начална годишна наемна цена 29.94 лв.

8. Общински имот № 147030 с площ 998 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Трънова кория”, начална годишна наемна цена 13.97 лв.

9. Общински имот № 229049 с площ 2421 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Ак алан”, начална годишна наемна цена 33.89 лв.

10. Общински имот № 231047 с площ 500 кв.м., НТП – нива, пета категория, местност „Бялата поляна”, начална годишна наемна цена 7.50 лв.

11. Общински имот № 200028 с площ 9001 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Кошу алан”, начална годишна наемна цена 126.01 лв.

12. Общински имот № 178037 с площ 1497 кв.м., НТП – нива, осма категория, местност „Сърт тарла”, начална годишна наемна цена 17.96 лв.

13. Общински имот № 150018 с площ 2498 кв.м., НТП – нива, осма категория, местност „Трънова кория”, начална годишна наемна цена 29.98 лв.

14. Общински имот № 148003 с площ 6898 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Трънова кория”, начална годишна наемна цена 96.57 лв.

с. Близнец

1. Общински имот № 000006 с площ 5949 кв.м., НТП – изоставена нива, пета категория, местност Меджерлик”, начална годишна наемна цена 89.24 лв.

2. Общински имот № 000007 с площ 9337 кв.м., НТП – нива, пета категория, местност „Тербоазки лозя”, начална годишна наемна цена 140.06 лв.

3. Общински имот № 012004 с площ 14717 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Трапа”, начална годишна наемна цена 161.89 лв.

4. Общински имот № 011002 с площ 2997 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Трапа”, начална годишна наемна цена 32.97 лв.

5. Общински имот № 029002 с площ 2094 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Над село”, начална годишна наемна цена 29.32 лв.

6. Общински имот № 029005 с площ 7692 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Над село”, начална годишна наемна цена 107.69 лв.

7. Общински имот № 029013 с площ 2197 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Над село”, начална годишна наемна цена 30.76 лв.

8. Общински имот № 029021 с площ 886 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Над село”, начална годишна наемна цена 12.40 лв.

9. Общински имот № 022009 с площ 2500 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Вървището”, начална годишна наемна цена 35.00 лв.

10. Общински имот № 022022 с площ 794 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Вървището”, начална годишна наемна цена 11.12 лв.

11. Общински имот № 022025 с площ 4879 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Вървището”, начална годишна наемна цена 68.31 лв.

12. Общински имот № 022026 с площ 3409 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Вървището”, начална годишна наемна цена 47.73 лв.

13. Общински имот № 022029 с площ 1290 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „ Вървището”, начална годишна наемна цена 18.06 лв.

14. Общински имот № 021024 с площ 3365 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Друма”, начална годишна наемна цена 47.11 лв.

15. Общински имот № 021025 с площ 2997 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Друма”, начална годишна наемна цена 41.96 лв.

16. Общински имот № 000101 с площ 5751 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Друма”, начална годишна наемна цена 80.51 лв.

17. Общински имот № 000087 с площ 10908 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Друма”, начална годишна наемна цена 152.71 лв.

18. Общински имот № 066002 с площ 17698 кв.м., НТП – нива, четвърта категория, местност „Адата”, начална годишна наемна цена 283.17 лв.

с. Червенаково

1. Общински имот № 074001 с площ 286 кв.м., НТП – изоставена нива, шеста категория, местност „Белите камъни”, начална годишна наемна цена 4.00 лв.

2. Общински имот № 079001 с площ 627 кв.м., НТП – изоставена нива, шеста категория, местност „Белите камъни”, начална годишна наемна цена 8.78 лв.

3. Общински имот № 066001 с площ 360 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Под ливадите”, начална годишна наемна цена 5.04 лв.

4. Общински имот № 066002 с площ 1204 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Под ливадите”, начална годишна наемна цена 16.86 лв.

5. Общински имот № 021001 с площ 4401 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Ченгене дере”, начална годишна наемна цена 48.41 лв.

6. Общински имот № 021002 с площ 2996 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Ченгене дере”, начална годишна наемна цена 32.96 лв.

7. Общински имот № 021007 с площ 3000 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Ченгене дере”, начална годишна наемна цена 33.00 лв.

8. Общински имот № 024004 с площ 6899 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Мюрдулук”, начална годишна наемна цена 75.89 лв.

9. Общински имот № 046006 с площ 1004 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Старите гробища”, начална годишна наемна цена 14.06 лв.

10. Общински имот № 032004 с площ 5376 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Куршум тепе”, начална годишна наемна цена 75.26 лв.

11. Общински имот № 065003 с площ 7695 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Ливадите”, начална годишна наемна цена 107.73 лв.

УСЛОВИЯ НА ТЪРГА:

1. Дата, начален час и място за провеждане на търга – 30.07.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Твърдица - І етаж.

2. Подаване на заявления за участие в търга и оглед на посочените обекти общинска собственост до 16.00 часа на 26.07.2019 г. включително.

3. Депозити за участие в търга в размер на 10 % от предложената начална цена за всеки от обектите се заплаща по сметка на общината IBAN BG 44 SOMB 9130 33 17000701 в Общинска банка АД – ФЦ Твърдица до 26.07.2019 г.

4. Стъпка за наддаване – 10 % от началната цена за съответния обект общинска собственост.

5. Изисква се удостоверение за липса на задължения по ЗМДТ по реда на чл. 87, ал.6 от ДОПК.

6. Кандидати, които имат парични задължения към Община Твърдица, няма да бъдат допуснати до участие в търга.

7. В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг да се проведе на 13.08.2019 г. по същото време и същото място, съгласно условията и реда регламентирани в НРПУРОИ, оглед на имотите – до 09.08.2019 г., депозити за участие се приемат до 09.08.2019 г.

Допълнителна информация в стая № 18 на Община Твърдица и на тел. 0454/42222, 42311, вътр. 22.

АТАНАС АТАНАСОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

 


Всички новини
Консултации с местните ръководства на политически партии и коалиции
 

пълният текст | Дата:2019-09-13
 
Избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

пълният текст | Дата:2019-09-11
 
Избирателен списък за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Избирателен списък за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

пълният текст | Дата:2019-09-11
 
Обява по МЗ № OX-761 от 16.08.2019 г. за СКС
 

пълният текст | Дата:2019-09-05
 
Обява по МЗ № ОХ-760 от 16.08.2019 г. за СКИС
 

пълният текст | Дата:2019-09-05
 
Обява по МЗ № ОХ-772 от 20.08.2019 г. за ВМС
 

пълният текст | Дата:2019-09-05
 
Заповед за образуване на избирателни секции за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 

пълният текст | Дата:2019-09-03
 
Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 

пълният текст | Дата:2019-09-03
 
Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост
Документация за участие 

пълният текст | Дата:2019-09-03
 
Приемна на регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация
На 5 септември  2019 г. (четвъртък) от 10.00 часа в Община Твърдица ще се проведе изнесена приемна на регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация. Же 

пълният текст | Дата:2019-09-02
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2440 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]