22.07.2019 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Община Твърдица стартира изпълнението на проект „Предоставяне на патронажни грижи в общините Котел и Твърдица”
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост Дата:2019-05-10 


Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва:

гр. Твърдица

1. Общински терен № 72165.504.192.4 с площ 8 кв.м., начална месечна наемна цена 5.60 лв. /без ДДС/.

2. Помещение с площ 50 кв.м., представляващо част от общинска сграда № 72165.501.72.1, начална месечна наемна цена 40.00 лв. /без ДДС/.

3. Общински терен с площ 21 кв.м., представляващ част от имот № 72165.504.1729, начална месечна наемна цена 12.60 лв. /без ДДС/.

гр. Шивачево

1. Помещение с площ 17 кв.м., представляващо част от сграда находяща се в общински имот № 816, кв. 44, начална месечна наемна цена 34.00 лв. /без ДДС/.

2. Общински терен № 5, ул. „Ленин” о.т. 153 и о.т. 129 с площ 27 кв.м., начална месечна наемна цена 18.90 лв. /без ДДС/.

3. Общински имот № 000044 с площ 1020 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Беле дере”, начална годишна наемна цена 14.28 лв.

4. Общински имот № 000116 с площ 584 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Чумерна”, начална годишна наемна цена 8.18 лв.

5. Общински имот № 003017 с площ 888 кв.м., НТП – нива, пета категория, местност „Чумерна”, начална годишна наемна цена 13.32 лв.

6. Общински имот № 003020 с площ 3393 кв.м., НТП – нива, пета категория, местност „Чумерна”, начална годишна наемна цена 50.90 лв.

с. Сборище

1. Общински имот № 045001 с площ 1601 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „До село”, начална годишна наемна цена 22.14 лв.

2. Общински имот № 010003 с площ 5503 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Пилищника”, начална годишна наемна цена 77.04 лв.

3. Общински имот № 146001 с площ 2200 кв.м., НТП – нива, осма категория, местност „Трънова кория”, начална годишна наемна цена 26.40 лв.

4. Общински имот № 192001 с площ 2986 кв.м., НТП – овощна градина, шеста категория, местност „Дере арас”, начална годишна наемна цена 47.78 лв.

5. Общински имот № 157016 с площ 3204 кв.м., НТП – нива, четвърта категория, местност „Кара куша”, начална годишна наемна цена 51.26 лв.

6. Общински имот № 088017 с площ 3188 кв.м., НТП – овощна градина, шеста категория, местност „Чикаларе”, начална годишна наемна цена 51.01 лв.

7. Общински имот № 156044 с площ 2502 кв.м., НТП – нива, четвърта категория, местност „Кара куша”, начална годишна наемна цена 40.03 лв.

8. Общински имот № 214004 с площ 5596 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Герена”, начална годишна наемна цена 78.34 лв.

9. Общински имот № 147026 с площ 2998 кв.м., НТП – нива, осма категория, местност „Трънова курия”, начална годишна наемна цена 35.98 лв.

с. Жълт Бряг

1. Общински имот № 026017 с площ 3364 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Екенлика”, начална годишна наемна цена 47.10 лв.

2. Общински имот № 025007 с площ 1067 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Екенлика”, начална годишна наемна цена 14.94 лв.

3. Общински имот № 026020 с площ 9952 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Екенлика”, начална годишна наемна цена 139.33 лв.

4. Общински имот № 026019 с площ 8425 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Екенлика”, начална годишна наемна цена 117.95 лв.

5. Общински имот № 020024 с площ 11697 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Кору янъ”, начална годишна наемна цена 163.76 лв.

6. Общински имот № 025028 с площ 8255 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Екенлика”, начална годишна наемна цена 115.57 лв.

7. Общински имот № 025025 с площ 5061 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Екенлика”, начална годишна наемна цена 70.85 лв.

8. Общински имот № 000121 с площ 10875 кв.м., НТП – използв. ливада, седма категория, местност „Боюк чокур”, начална годишна наемна цена 119.63 лв.

с. Близнец

1. Общински имот № 042009 с площ 698 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Лозята”, начална годишна наемна цена 13.96 лв.

2. Общински имот № 042010 с площ 696 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Лозята”, начална годишна наемна цена 13.92 лв.

3. Общински имот № 047004 с площ 897 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Лозята”, начална годишна наемна цена 17.94 лв.

4. Общински имот № 003110 с площ 1686 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Бряста”, начална годишна наемна цена 33.72 лв.

5. Общински имот № 004111 с площ 939 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Бряста”, начална годишна наемна цена 18.78 лв.

6. Общински имот № 004112 с площ 962 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Бряста”, начална годишна наемна цена 19.24 лв.

7. Общински имот № 004116 с площ 5045 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Бряста”, начална годишна наемна цена 100.90 лв.

8. Общински имот № 004117 с площ 1459 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Бряста”, начална годишна наемна цена 29.18 лв.

9. Общински имот № 004122 с площ 623 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Бряста”, начална годишна наемна цена 12.46 лв.

10. Общински имот № 004124 с площ 376 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Бряста”, начална годишна наемна цена 7.52 лв.

УСЛОВИЯ НА ТЪРГА:

1. Дата, начален час и място за провеждане на търга – 13.06.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Твърдица - І етаж.

2. Подаване на заявления за участие в търга и оглед на посочените обекти общинска собственост до 16.00 часа на 11.06.2019 г. включително.

3. Депозити за участие в търга в размер на 10 % от предложената начална цена за всеки от обектите се заплаща по сметка на общината IBAN BG 44 SOMB 9130 33 17000701 в Общинска банка АД – ФЦ Твърдица до 11.06.2019 г.

4. Стъпка за наддаване – 10 % от началната цена за съответния обект общинска собственост.

5. Изисква се удостоверение за липса на задължения по ЗМДТ по реда на чл. 87, ал.6 от ДОПК.

6. Тръжна документация за помещение с площ 17 кв.м., представляващо част от сграда, находяща се в общински имот № 816, кв. 44 гр. Шивачево, заявление, декларация и условията за провеждане на търга, може да получите в стая № 18 на общината, срещу квитанция от касата за заплатена такса в размер на 10 лева /без ДДС/.

7. Кандидати, които имат парични задължения към Община Твърдица, няма да бъдат допуснати до участие в търга.

8. В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг да се проведе на 27.06.2019 г. по същото време и същото място, съгласно условията и реда регламентирани в НРПУРОИ, оглед на имотите – до 25.06.2019 г., депозити за участие се приемат до 25.06.2019 г.

Допълнителна информация в стая № 18 на Община Твърдица и на тел. 0454/42222, 42311, вътр. 22.

АТАНАС АТАНАСОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

 


Всички новини
Съобщение по ДОПК НИ-702-1/22.07.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗ № НИ-702-1/13.05.20 

пълният текст | Дата:2019-07-22
 
Съобщение по ДОПК НИ-728-1/22.07.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗ № НИ-728-1/28.05.20 

пълният текст | Дата:2019-07-22
 
Съобщение по ДОПК НИ-730-1/22.07.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗ № НИ-730-1/28.05.20 

пълният текст | Дата:2019-07-22
 
Обява по МЗ № ОХ-582 от 24.06.2019 за ВВС
 

пълният текст | Дата:2019-07-19
 
Протоколи от проведена процедура за обекти № 1923, № 1924 и № 1925
 

пълният текст | Дата:2019-07-19
 
Сключени договори за обекти № 1924 и № 1925
Договор № 63 за обект №1924Договор № 64 за обект №1925 

пълният текст | Дата:2019-07-19
 
Сключен договор за обект № 1923
Договор № 62 за обект №1923 

пълният текст | Дата:2019-07-19
 
Съобщение по ДОПК НИ-716-1/18.07.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗ № НИ-716-1/27.05.20 

пълният текст | Дата:2019-07-18
 
Съобщение по ДОПК НИ-729-1/18.07.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗ № НИ-729-1/28.05.20 

пълният текст | Дата:2019-07-18
 
Съобщение по ДОПК НИ-752-1/18.07.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗ № НИ-752-1/30.05.20 

пълният текст | Дата:2019-07-18
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2388 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]