24.05.2019 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално ПЪРВИ ЮНИ - ПРАЗНИК НА ДЕТЕТО
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост Дата:2019-05-10 


Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва:

гр. Твърдица

1. Общински терен № 72165.504.192.4 с площ 8 кв.м., начална месечна наемна цена 5.60 лв. /без ДДС/.

2. Помещение с площ 50 кв.м., представляващо част от общинска сграда № 72165.501.72.1, начална месечна наемна цена 40.00 лв. /без ДДС/.

3. Общински терен с площ 21 кв.м., представляващ част от имот № 72165.504.1729, начална месечна наемна цена 12.60 лв. /без ДДС/.

гр. Шивачево

1. Помещение с площ 17 кв.м., представляващо част от сграда находяща се в общински имот № 816, кв. 44, начална месечна наемна цена 34.00 лв. /без ДДС/.

2. Общински терен № 5, ул. „Ленин” о.т. 153 и о.т. 129 с площ 27 кв.м., начална месечна наемна цена 18.90 лв. /без ДДС/.

3. Общински имот № 000044 с площ 1020 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Беле дере”, начална годишна наемна цена 14.28 лв.

4. Общински имот № 000116 с площ 584 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Чумерна”, начална годишна наемна цена 8.18 лв.

5. Общински имот № 003017 с площ 888 кв.м., НТП – нива, пета категория, местност „Чумерна”, начална годишна наемна цена 13.32 лв.

6. Общински имот № 003020 с площ 3393 кв.м., НТП – нива, пета категория, местност „Чумерна”, начална годишна наемна цена 50.90 лв.

с. Сборище

1. Общински имот № 045001 с площ 1601 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „До село”, начална годишна наемна цена 22.14 лв.

2. Общински имот № 010003 с площ 5503 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Пилищника”, начална годишна наемна цена 77.04 лв.

3. Общински имот № 146001 с площ 2200 кв.м., НТП – нива, осма категория, местност „Трънова кория”, начална годишна наемна цена 26.40 лв.

4. Общински имот № 192001 с площ 2986 кв.м., НТП – овощна градина, шеста категория, местност „Дере арас”, начална годишна наемна цена 47.78 лв.

5. Общински имот № 157016 с площ 3204 кв.м., НТП – нива, четвърта категория, местност „Кара куша”, начална годишна наемна цена 51.26 лв.

6. Общински имот № 088017 с площ 3188 кв.м., НТП – овощна градина, шеста категория, местност „Чикаларе”, начална годишна наемна цена 51.01 лв.

7. Общински имот № 156044 с площ 2502 кв.м., НТП – нива, четвърта категория, местност „Кара куша”, начална годишна наемна цена 40.03 лв.

8. Общински имот № 214004 с площ 5596 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Герена”, начална годишна наемна цена 78.34 лв.

9. Общински имот № 147026 с площ 2998 кв.м., НТП – нива, осма категория, местност „Трънова курия”, начална годишна наемна цена 35.98 лв.

с. Жълт Бряг

1. Общински имот № 026017 с площ 3364 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Екенлика”, начална годишна наемна цена 47.10 лв.

2. Общински имот № 025007 с площ 1067 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Екенлика”, начална годишна наемна цена 14.94 лв.

3. Общински имот № 026020 с площ 9952 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Екенлика”, начална годишна наемна цена 139.33 лв.

4. Общински имот № 026019 с площ 8425 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Екенлика”, начална годишна наемна цена 117.95 лв.

5. Общински имот № 020024 с площ 11697 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Кору янъ”, начална годишна наемна цена 163.76 лв.

6. Общински имот № 025028 с площ 8255 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Екенлика”, начална годишна наемна цена 115.57 лв.

7. Общински имот № 025025 с площ 5061 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Екенлика”, начална годишна наемна цена 70.85 лв.

8. Общински имот № 000121 с площ 10875 кв.м., НТП – използв. ливада, седма категория, местност „Боюк чокур”, начална годишна наемна цена 119.63 лв.

с. Близнец

1. Общински имот № 042009 с площ 698 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Лозята”, начална годишна наемна цена 13.96 лв.

2. Общински имот № 042010 с площ 696 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Лозята”, начална годишна наемна цена 13.92 лв.

3. Общински имот № 047004 с площ 897 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Лозята”, начална годишна наемна цена 17.94 лв.

4. Общински имот № 003110 с площ 1686 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Бряста”, начална годишна наемна цена 33.72 лв.

5. Общински имот № 004111 с площ 939 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Бряста”, начална годишна наемна цена 18.78 лв.

6. Общински имот № 004112 с площ 962 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Бряста”, начална годишна наемна цена 19.24 лв.

7. Общински имот № 004116 с площ 5045 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Бряста”, начална годишна наемна цена 100.90 лв.

8. Общински имот № 004117 с площ 1459 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Бряста”, начална годишна наемна цена 29.18 лв.

9. Общински имот № 004122 с площ 623 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Бряста”, начална годишна наемна цена 12.46 лв.

10. Общински имот № 004124 с площ 376 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Бряста”, начална годишна наемна цена 7.52 лв.

УСЛОВИЯ НА ТЪРГА:

1. Дата, начален час и място за провеждане на търга – 13.06.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Твърдица - І етаж.

2. Подаване на заявления за участие в търга и оглед на посочените обекти общинска собственост до 16.00 часа на 11.06.2019 г. включително.

3. Депозити за участие в търга в размер на 10 % от предложената начална цена за всеки от обектите се заплаща по сметка на общината IBAN BG 44 SOMB 9130 33 17000701 в Общинска банка АД – ФЦ Твърдица до 11.06.2019 г.

4. Стъпка за наддаване – 10 % от началната цена за съответния обект общинска собственост.

5. Изисква се удостоверение за липса на задължения по ЗМДТ по реда на чл. 87, ал.6 от ДОПК.

6. Тръжна документация за помещение с площ 17 кв.м., представляващо част от сграда, находяща се в общински имот № 816, кв. 44 гр. Шивачево, заявление, декларация и условията за провеждане на търга, може да получите в стая № 18 на общината, срещу квитанция от касата за заплатена такса в размер на 10 лева /без ДДС/.

7. Кандидати, които имат парични задължения към Община Твърдица, няма да бъдат допуснати до участие в търга.

8. В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг да се проведе на 27.06.2019 г. по същото време и същото място, съгласно условията и реда регламентирани в НРПУРОИ, оглед на имотите – до 25.06.2019 г., депозити за участие се приемат до 25.06.2019 г.

Допълнителна информация в стая № 18 на Община Твърдица и на тел. 0454/42222, 42311, вътр. 22.

АТАНАС АТАНАСОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

 


Всички новини
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за управление на Общински Горски Територии собственост на Община Твърдица
Община Твърдица уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 23.05.2019 г. на интернет страницата на общината Проект на Наредба за изменение на Наредбата за  

пълният текст | Дата:2019-05-23
 
СЪОБЩЕНИЕ
Уведомяваме Ви , че от 27.05.2019 год. до 31.05.2019 г. на територията на Община Твърдица ще се извърши обработка на тревните площи срещу кърлежи и третиране срещу комари и бълхи  

пълният текст | Дата:2019-05-23
 
Заповед за определяне на секции за гласуване на хора с увреждания
 

пълният текст | Дата:2019-05-21
 
ПЪРВИ ЮНИ - ПРАЗНИК НА ДЕТЕТО
 

пълният текст | Дата:2019-05-20
 
Обявление № 94-00-598
ОБЯВЛЕНИЕ№ 94-00-598гр.Твърдица, 20.05.2019 г.Община Твърдица на основание чл.124а, ал.2 чл.124 б, ал.2,4 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 237/ 20.05.2019 год. с която е р 

пълният текст | Дата:2019-05-20
 
Обявление № 94-00-824
ОБЯВЛЕНИЕ№ 94-00-824гр.Твърдица, 20.05.2019 г.Община Твърдица на основание чл.124а, ал.2 чл.124 б, ал.2,4 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 238/20.05.2019 год. с  

пълният текст | Дата:2019-05-20
 
ПУП – ПР за обхвата на УПИ -III „за комплексно жилищно строителство” в кв.52 по действащия ПУП – ПРЗ на гр.Шивачево, одобрен със Заповед № 312/ 12.05.1987 год. и Заповед № 374 от 13.09.2018 год.
СЪОБЩЕНИЕ от 16.05.2019 год. Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и при условията на чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален кодекс обявява на заинтересувани 

пълният текст | Дата:2019-05-16
 
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

пълният текст | Дата:2019-05-15
 
Покана за 52-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица
ПОКАНА№ 52гр. Твърдица, 09.05.2019 г. На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите 

пълният текст | Дата:2019-05-10
 
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва: гр. Твърдица1. Общински терен № 72165.5 

пълният текст | Дата:2019-05-10
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2339 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]