22.07.2019 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Община Твърдица стартира изпълнението на проект „Предоставяне на патронажни грижи в общините Котел и Твърдица”
Покана за 52-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица Дата:2019-05-10 


ПОКАНА

№ 52

гр. Твърдица, 09.05.2019 г.

На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам 52-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица, област Сливен, което ще се проведе на 16 май 2019 г., четвъртък , от 9.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет-Твърдица при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

2. Предложение с вх.№ 1164/17.04.2019г. относно: Отчет на кмета на община Твърдица за получените суми за командировки.

3. Предложение с вх.№ 1169/30.04.2019г. относно: Определяне на представител на Общински съвет-Твърдица в Общото събрание на „Дружество за заетост и структурно развитие-Нова Загора” ООД и неговите правомощия.

4. Предложение с вх.№ 1170/30.04.2019г. относно: Определяне на представител на Общински съвет- Твърдица в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД- Сливен.

5. Предложение с вх.№ 1171/30.04.2019г. относно: Отчет на председателя на Общински съвет-Твърдица за получените суми за командировки.

6. Предложение с вх.№ 1172/03.05.2019г. относно: Приемане актуализация в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост .

7. Предложение с вх.№ 1173/03.05.2019г. относно: Искане за обезщетение със земеделска земя от общински поземлен фонд.

8. Предложение с вх.№ 1174/03.05.2019г. относно: Предоставяне за безвъзмездно право на управление на недвижим имот публична общинска собственост на основно училище „Н. Прокопиев” с. Сборище.

9. Предложение с вх.№ 1175/07.05.2019г. относно: Приемане решение за разрешаване изработване на ПУП/ Подробен устройствен план/ - ПП /парцеларен план /за линейните обекти на техническата инфраструктура за пътна връзка в землището на гр.Твърдица, общ. Твърдица, област Сливен, изразяване предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлен имот 72165.410.455 за пътна връзка.

Валентин Лазаров

Председател на Общински съвет

Твърдица

 


Всички новини
Съобщение по ДОПК НИ-702-1/22.07.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗ № НИ-702-1/13.05.20 

пълният текст | Дата:2019-07-22
 
Съобщение по ДОПК НИ-728-1/22.07.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗ № НИ-728-1/28.05.20 

пълният текст | Дата:2019-07-22
 
Съобщение по ДОПК НИ-730-1/22.07.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗ № НИ-730-1/28.05.20 

пълният текст | Дата:2019-07-22
 
Обява по МЗ № ОХ-582 от 24.06.2019 за ВВС
 

пълният текст | Дата:2019-07-19
 
Протоколи от проведена процедура за обекти № 1923, № 1924 и № 1925
 

пълният текст | Дата:2019-07-19
 
Сключени договори за обекти № 1924 и № 1925
Договор № 63 за обект №1924Договор № 64 за обект №1925 

пълният текст | Дата:2019-07-19
 
Сключен договор за обект № 1923
Договор № 62 за обект №1923 

пълният текст | Дата:2019-07-19
 
Съобщение по ДОПК НИ-716-1/18.07.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗ № НИ-716-1/27.05.20 

пълният текст | Дата:2019-07-18
 
Съобщение по ДОПК НИ-729-1/18.07.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗ № НИ-729-1/28.05.20 

пълният текст | Дата:2019-07-18
 
Съобщение по ДОПК НИ-752-1/18.07.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗ № НИ-752-1/30.05.20 

пълният текст | Дата:2019-07-18
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2388 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]