18.08.2019 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Традиционен събор „Хайдушка поляна”
Покана за 49-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица Дата:2019-01-24 


ПОКАНА

№ 49

гр. Твърдица, 24.01.2019 г.

На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам 49-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица, област Сливен, което ще се проведе на 31 януари 2019 г., четвъртък , от 9.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет-Твърдица при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

2. Предложение с вх.№ 1042/29.11.2018г. относно: Приемане на решение за изменение и допълнени на Наредба № 1 за обществения ред, сигурността на гражданите , чистотата и опазването на общинските имоти на територията на Община Твърдица.

3. Доклад с вх.№ 1053/14.12.2018г. относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Твърдица.

4. Предложение с вх.№ 1067/07.01.2019г. относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Твърдица и неговите постоянни комисии за периода 28.06.2018г.до 31.12.2018г.

5. Предложение с вх.№ 1070/11.01.2019г. относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

6. Предложение с вх.№ 1071/11.01.2019г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на УПИ VII-268, кв.36 по плана на с. Червенаково с площ 2156 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.

7. Предложение с вх.№ 1072/11.01.2019г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на УПИ ХI-71, кв. 5 по плана на с. Жълт бряг с площ 800 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.

8. Предложение с вх.№ 1073/11.01.2019г. относно: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, актуван с АОС № 560/19.02.2013 г.

9. Предложение с вх.№ 1074/11.01.2019г. относно: Отдаване под наем на сграда публична общинска собственост.

10. Предложение с вх.№ 1075/11.01.2019г. относно: Предоставяне на ползването на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд на територията на Община Твърдица за стопанската 2019-2020 г.

11. Предложение с вх.№ 1076/14.01.2019г. относно: Одобряване на План-сметка за разходите за дейностите по събирането,извозването и обезвреждането на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване на територията на община Твърдица за 2019 година.

12. Предложение с вх.№ 1077/14.01.2019г. относно: Изменение на Решение №395/30.05.2018г. за определяне на зони на населените места на територията на Община Твърдица.

13. Предложение с вх.№ 1079/14.01.2019г. относно: Допълнение на годишен план за ползване на дървесина през 2019 г. в горски територии, собственост на Община Твърдица.

14. Предложение с вх.№ 1080/15.01.2019г. относно: Приемане на бюджета на Община Твърдица за 2019г.

15. Предложение с вх.№ 1082/16.01.2019г. относно: Приемане планове на читалищата и годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Твърдица за 2019 година.

16. Предложение с вх.№ 1084/17.01.2019г. относно: Структуриране на Общински исторически музей.

17. Предложение с вх.№ 1085/18.01.2019г. относно: Приемане на Общински план за младежта- 2018г.

18. Предложение с вх.№ 1086/21.01.2019г. относно: Отчет на Председателя на Общински съвет- Твърдица за получените суми за командировки.

19. Предложение с вх.№ 1087/21.01.2019г. относно: Отчет на кмета на Община Твърица за получените суми за командировки

Валентин Лазаров

Председател на Общински съвет

Твърдица

 


Всички новини
Съобщение № 94-00-846
СЪОБЩЕНИЕ№ 94-00-846гр.Твърдица, 15.08.2019 г.Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП – ПР /Подробен устройст 

пълният текст | Дата:2019-08-15
 
Консултации с местните ръководства на политически партии и коалиции
 

пълният текст | Дата:2019-08-14
 
Съобщение по ДОПК НИ-808-1/14.08.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-808-1/18.07.2 

пълният текст | Дата:2019-08-14
 
Протокол от проведена процедура и сключен договор за обект № 1922
Протокол от проведена процедура за обект № 1922Сключен договор за обект № 1922 

пълният текст | Дата:2019-08-12
 
Обява по МЗ № ОХ-682 от 25.07.2019 г. за НВУ-КВС
 

пълният текст | Дата:2019-08-09
 
Обява по МЗ № ОХ-679 от 25.07.2019 г. за ВВМУ-КВС
 

пълният текст | Дата:2019-08-09
 
Обява по МЗ № ОХ-655 от 17.07.2019 г. за НГЧ
 

пълният текст | Дата:2019-08-09
 
Земляческа среща в село Запалня - 7 септември 2019 г.
 

пълният текст | Дата:2019-08-08
 
Съобщение по ДОПК НИ-785-1/08.08.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-785-1/13.06.2 

пълният текст | Дата:2019-08-08
 
Заповед за класиране от проведена процедура за обект № 1922
 

пълният текст | Дата:2019-08-07
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2408 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]