26.03.2019 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Трети март в Твърдица
Съобщение № 3042 Дата:2019-01-04 


СЪОБЩЕНИЕ
№ 3042
гр.Твърдица, 02.01.2019 г.


Община Твърдица на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед 516/28.12.2018 г. за одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ и ПУП-ПР за обхвата на УПИ-III 1612, в кв. 111 по действащия ПУП на гр. Твърдица, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ за ПИ с идентификатор № 72165.506.1612 по КККР на гр.Твърдица, община Твърдица, област Сливен.

Проектът e изработен в части:

1. ПУП /подробен устройствен план/,съгл.чл.124а,ал.2 от ЗУТ

2. ПР / План за регулация/- изменение предназначението на УПИ - III 1612 „ За производствени, складови ,административни и търговски сгради и съоръжения и млекопреработване,

3. ПЗ /План за застрояване/ , който предвижда свободно основно застрояване в имота, при спазване устройствени показатели, характерни за устройствена зона тип „Предимно производствена”(Пп/

4.Инвестиционен проект за:”Модулен павилион за преработка и търговия на едро с мляко и млечни продукти”.

Проектът е на разположение всеки работен ден в стая № 21,ет.3 в сградата на Община Твърдица,област Сливен пл.”Свобода”№ 1.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да подават писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план чрез Община Твърдица до Административен съд Сливен.

ОТ ОБЩИНАТА

 


Всички новини
Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост
График 

пълният текст | Дата:2019-03-26
 
Община Твърдица стартира изпълнението на проект за социално-икономическа интеграция на уязвими групи
Община Твърдица стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.018-0025-C01 „Комплексни мерки за социално-икономическа интеграция на уязвими групи от Община Твърдица”, в изпълнение  

пълният текст | Дата:2019-03-25
 
Съобщение
ПУП-ПРЗ за УПИ III „За жилищно строителство” , кв. 51 по плана на гр.Шивачево,община Твърдица СЪОБЩЕНИЕ от 22.03.2019 год. Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и п 

пълният текст | Дата:2019-03-22
 
Съобщение
ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ – 423 кв.63 по плана на гр.Шивачево,община Твърдица СЪОБЩЕНИЕ от 22.03.2019 год. Община Твърдица на основание чл.129,ал.2 от ЗУТ и при условията на чл.61ал.3 от 

пълният текст | Дата:2019-03-22
 
Съобщение
ПУП-ПР за УПИ ІІІ – 768 кв.45 по плана на гр.Твърдица,община Твърдица СЪОБЩЕНИЕ от 22.03.2019 год. Община Твърдица на основание чл.129,ал.2 от ЗУТ и при условията на чл.61ал.3 от А 

пълният текст | Дата:2019-03-22
 
Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина от обекти
Документация за участие 

пълният текст | Дата:2019-03-22
 
Сключен договор за обект № 1918-1
Договор № 43 за обект № 1918-1 

пълният текст | Дата:2019-03-21
 
Обява по МЗ № ОХ-253 от 11.03.2019 за ВМС
 

пълният текст | Дата:2019-03-21
 
График на отчетните срещи на Ръководството на Община Твърдица с гражданите по населени места
 

пълният текст | Дата:2019-03-20
 
Сключени договори за обекти № 1916 и № 1917
Договор № 41 за обект № 1916Договор № 42 за обект № 1917 

пълният текст | Дата:2019-03-19
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2290 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]