24.06.2019 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално JULY MORNING
Съобщение № 3042 Дата:2019-01-04 


СЪОБЩЕНИЕ
№ 3042
гр.Твърдица, 02.01.2019 г.


Община Твърдица на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед 516/28.12.2018 г. за одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ и ПУП-ПР за обхвата на УПИ-III 1612, в кв. 111 по действащия ПУП на гр. Твърдица, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ за ПИ с идентификатор № 72165.506.1612 по КККР на гр.Твърдица, община Твърдица, област Сливен.

Проектът e изработен в части:

1. ПУП /подробен устройствен план/,съгл.чл.124а,ал.2 от ЗУТ

2. ПР / План за регулация/- изменение предназначението на УПИ - III 1612 „ За производствени, складови ,административни и търговски сгради и съоръжения и млекопреработване,

3. ПЗ /План за застрояване/ , който предвижда свободно основно застрояване в имота, при спазване устройствени показатели, характерни за устройствена зона тип „Предимно производствена”(Пп/

4.Инвестиционен проект за:”Модулен павилион за преработка и търговия на едро с мляко и млечни продукти”.

Проектът е на разположение всеки работен ден в стая № 21,ет.3 в сградата на Община Твърдица,област Сливен пл.”Свобода”№ 1.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да подават писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план чрез Община Твърдица до Административен съд Сливен.

ОТ ОБЩИНАТА

 


Всички новини
Покана за публично обсъждане на на актуализирания бюджет на Община Твърдица към 31.12.2018 г. и отчета за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01 - 31.12.2018 г.
Приложения 

пълният текст | Дата:2019-06-24
 
Търг с явно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен
Документация за участие 

пълният текст | Дата:2019-06-24
 
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва: гр. Твърдица 1. Общински имот № 72165. 

пълният текст | Дата:2019-06-21
 
Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост
Документация за участие 

пълният текст | Дата:2019-06-20
 
Съобщение № 94-00-598
СЪОБЩЕНИЕ№ 94-00-598гр.Твърдица, 19.06.2019 г.Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП / Подробен Устройствен 

пълният текст | Дата:2019-06-19
 
Обявление № 94-00-1092
ОБЯВЛЕНИЕ№ 94-00-1092гр.Твърдица, 19.06.2019 г.Община Твърдица на основание чл.124а, ал.2 чл.124 б, ал.2,4 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 292/ 17.06.2019 год. с която е 

пълният текст | Дата:2019-06-19
 
ПУП – ПР за обхвата на УПИ ––I „за жилищно строителство” в кв.62 по действащия ПУП – ПРЗ на гр.Шивачево ,одобрен със Заповед № 312/ 12.05.1987 год.
СЪОБЩЕНИЕ от 19.06.2019 год. Община Твърдица на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ и при условията на чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален кодекс обявява на заинтересувани 

пълният текст | Дата:2019-06-19
 
Обява по МЗ № ОХ-474 от 20.05.2019 г. за Военни оркестри
 

пълният текст | Дата:2019-06-13
 
Обява по МЗ № ОХ-499 от 29.05.2019 г. за ЦАТИП
 

пълният текст | Дата:2019-06-13
 
Съобщение № 94-00-824
СЪОБЩЕНИЕ№ 94-00-824гр.Твърдица, 11.06.2019 г.Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП – ПР за обхвата на УПИ 

пълният текст | Дата:2019-06-11
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2353 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]