26.03.2019 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Трети март в Твърдица
Покана за 46-то извънредно заседание на Общински съвет – Твърдица Дата:2018-12-06 


ПОКАНА

На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам 46-то извънредно заседание на Общински съвет – Твърдица, което ще се проведе на 06 декември 2018 г. (четвъртък) от 16.30 часа в заседателната зала на Община Твърдица при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение с вх.№ 1043/ 5.12.2018г. относно: Отмяна на решение № 465/ 30.11.2018г

2. Предложение с вх.№ 1044/ 5.12.2018г. относно: Изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в Община Твърдица“, финансиран по Програма за развитие на селските райони по договор №20/07/2/0/00091 от 22.11.2017г.: Издаване на запис на заповед от Община Твърдица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по договор №20/07/2/0/00091 от 22.11.2017г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в Община Твърдица“ сключен между Община Твърдица и ДФ „Земеделие”.

3. Предложение с вх.№ 1045/ 5.12.2018г. относно:. Изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в Община Твърдица“, финансиран по Програма за развитие на селските райони по договор №20/07/2/0/00091 от 22.11.2017г.: Издаване на запис на заповед от Община Твърдица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по договор №20/07/2/0/00091 от 22.11.2017г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в Община Твърдица“ сключен между Община Твърдица и ДФ „Земеделие“.

Валентин Лазаров

Председател на Общински съвет

Твърдица

 


Всички новини
Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост
График 

пълният текст | Дата:2019-03-26
 
Община Твърдица стартира изпълнението на проект за социално-икономическа интеграция на уязвими групи
Община Твърдица стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.018-0025-C01 „Комплексни мерки за социално-икономическа интеграция на уязвими групи от Община Твърдица”, в изпълнение  

пълният текст | Дата:2019-03-25
 
Съобщение
ПУП-ПРЗ за УПИ III „За жилищно строителство” , кв. 51 по плана на гр.Шивачево,община Твърдица СЪОБЩЕНИЕ от 22.03.2019 год. Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и п 

пълният текст | Дата:2019-03-22
 
Съобщение
ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ – 423 кв.63 по плана на гр.Шивачево,община Твърдица СЪОБЩЕНИЕ от 22.03.2019 год. Община Твърдица на основание чл.129,ал.2 от ЗУТ и при условията на чл.61ал.3 от 

пълният текст | Дата:2019-03-22
 
Съобщение
ПУП-ПР за УПИ ІІІ – 768 кв.45 по плана на гр.Твърдица,община Твърдица СЪОБЩЕНИЕ от 22.03.2019 год. Община Твърдица на основание чл.129,ал.2 от ЗУТ и при условията на чл.61ал.3 от А 

пълният текст | Дата:2019-03-22
 
Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина от обекти
Документация за участие 

пълният текст | Дата:2019-03-22
 
Сключен договор за обект № 1918-1
Договор № 43 за обект № 1918-1 

пълният текст | Дата:2019-03-21
 
Обява по МЗ № ОХ-253 от 11.03.2019 за ВМС
 

пълният текст | Дата:2019-03-21
 
График на отчетните срещи на Ръководството на Община Твърдица с гражданите по населени места
 

пълният текст | Дата:2019-03-20
 
Сключени договори за обекти № 1916 и № 1917
Договор № 41 за обект № 1916Договор № 42 за обект № 1917 

пълният текст | Дата:2019-03-19
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2290 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]