24.06.2019 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално JULY MORNING
Покана за 46-то извънредно заседание на Общински съвет – Твърдица Дата:2018-12-06 


ПОКАНА

На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам 46-то извънредно заседание на Общински съвет – Твърдица, което ще се проведе на 06 декември 2018 г. (четвъртък) от 16.30 часа в заседателната зала на Община Твърдица при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение с вх.№ 1043/ 5.12.2018г. относно: Отмяна на решение № 465/ 30.11.2018г

2. Предложение с вх.№ 1044/ 5.12.2018г. относно: Изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в Община Твърдица“, финансиран по Програма за развитие на селските райони по договор №20/07/2/0/00091 от 22.11.2017г.: Издаване на запис на заповед от Община Твърдица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по договор №20/07/2/0/00091 от 22.11.2017г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в Община Твърдица“ сключен между Община Твърдица и ДФ „Земеделие”.

3. Предложение с вх.№ 1045/ 5.12.2018г. относно:. Изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в Община Твърдица“, финансиран по Програма за развитие на селските райони по договор №20/07/2/0/00091 от 22.11.2017г.: Издаване на запис на заповед от Община Твърдица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по договор №20/07/2/0/00091 от 22.11.2017г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в Община Твърдица“ сключен между Община Твърдица и ДФ „Земеделие“.

Валентин Лазаров

Председател на Общински съвет

Твърдица

 


Всички новини
Покана за публично обсъждане на на актуализирания бюджет на Община Твърдица към 31.12.2018 г. и отчета за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01 - 31.12.2018 г.
Приложения 

пълният текст | Дата:2019-06-24
 
Търг с явно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен
Документация за участие 

пълният текст | Дата:2019-06-24
 
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва: гр. Твърдица 1. Общински имот № 72165. 

пълният текст | Дата:2019-06-21
 
Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост
Документация за участие 

пълният текст | Дата:2019-06-20
 
Съобщение № 94-00-598
СЪОБЩЕНИЕ№ 94-00-598гр.Твърдица, 19.06.2019 г.Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП / Подробен Устройствен 

пълният текст | Дата:2019-06-19
 
Обявление № 94-00-1092
ОБЯВЛЕНИЕ№ 94-00-1092гр.Твърдица, 19.06.2019 г.Община Твърдица на основание чл.124а, ал.2 чл.124 б, ал.2,4 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 292/ 17.06.2019 год. с която е 

пълният текст | Дата:2019-06-19
 
ПУП – ПР за обхвата на УПИ ––I „за жилищно строителство” в кв.62 по действащия ПУП – ПРЗ на гр.Шивачево ,одобрен със Заповед № 312/ 12.05.1987 год.
СЪОБЩЕНИЕ от 19.06.2019 год. Община Твърдица на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ и при условията на чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален кодекс обявява на заинтересувани 

пълният текст | Дата:2019-06-19
 
Обява по МЗ № ОХ-474 от 20.05.2019 г. за Военни оркестри
 

пълният текст | Дата:2019-06-13
 
Обява по МЗ № ОХ-499 от 29.05.2019 г. за ЦАТИП
 

пълният текст | Дата:2019-06-13
 
Съобщение № 94-00-824
СЪОБЩЕНИЕ№ 94-00-824гр.Твърдица, 11.06.2019 г.Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП – ПР за обхвата на УПИ 

пълният текст | Дата:2019-06-11
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2353 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]