03.04.2020 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
Местоположение|Карти|История|Население|Общински съвет|Общинска администрация|ОЦУИГ   

Структура|Нормативна уредба|Бюджет, данъци и такси|Профил на купувача|Търгове и конкурси  
Профил на купувача
Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Твърдица„Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Твърдица за срок от 12 (дванадесет) календарни месеца”


Дата на публикуване: 17.03.2020 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2020-0001


„Ремонт на тротоарни настилки в гр. Твърдица”


Дата на публикуване: 20.09.2019 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9092694


„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през 2019-2020 г. в община Твърдица”


Дата на публикуване: 18.09.2019 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9092635


„Осъществяване на строителен надзор на обект "Ремонт на сградата на Средно училище "Неофит Рилски", гр. Твърдица, община Твърдица”


Дата на публикуване: 04.09.2019 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2019-0007


„Ремонт на сградата на Средно общообразователно училище "Неофит Рилски", гр. Твърдица, община Твърдица”


Дата на публикуване: 29.08.2019 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2019-0006


„Реконструкция на път Т-1 от м. Циганска поляна до хижа “Чумерна” - II -ри етап“, Община Твърдица”


Дата на публикуване: 23.08.2019 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2019-0005


„Покана за пазарна консултация, съгласно чл.44 от Закона за обществени поръчки за строителство на обект: “Реконструкция на път Т-1 от м. Циганска поляна до хижа “Чумерна” - II -ри етап“, Община Твърдица”


Дата на публикуване: 06.08.2019 г.


„Рехабилитация на улици в община Твърдица, област Сливен”


Дата на публикуване: 18.07.2019 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2019-0004


„Доставка на хранителни продукти за заведенията за социални услуги на територията на Община Твърдица по шест обособени позиции: Позиция № 1: „Хляб и хлебни изделия” Позиция № 2: “Месо, месни продукти и риба” Позиция № 3: „Мляко и млечни продукти, яйца и яйчни продукти” Позиция № 4: „Консервирани хранителни продукти” Позиция № 5: „Напитки” Позиция № 6: „Шоколадови, захарни изделия и други”


Дата на публикуване: 10.06.2019 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2019-0003


„Рехабилитация на улици в община Твърдица, област Сливен”


Дата на публикуване: 16.04.2019 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9087568


„Текущ ремонт на отоплителната инсталация в Читалище „Кирил и Методий, гр. Твърдица и извършване на съпътстващите това строителство ремонтни работи”


Дата на публикуване: 22.03.2019 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9086906


„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – висока зона, северозападна част на гр. Шивачево, общ. Твърдица”


Дата на публикуване: 21.02.2019 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2019-0002


„Строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Сборище, община Твърдица”


Дата на публикуване: 11.01.2019 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2019-0001


„Доставка на горива за нуждите на автомобилния парк и доставка на гориво за отопление - газьол за ПКЦ за нуждите на Община Твърдица”


Дата на публикуване: 21.12.2018 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2018-0006


„Доставка на хранителни продукти за детските градини, млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на Община Твърдица по седем обособени позиции”


Дата на публикуване: 27.11.2018 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2018-0005


„Строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Сборище, община Твърдица, В изпълнение на проект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в с. Сборище, община Твърдица”


Дата на публикуване: 27.09.2018 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2018-0003

ПРЕКРАТЕНА!


„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Сборище, община Твърдица, в изпълнение на проект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в с. Сборище, община Твърдица”


Дата на публикуване: 27.09.2018 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2018-0004


„Снегопочистване и поддържане на общинска пътна мрежа през експлоатационен зимен сезон 2018-2019 г. – Община Твърдица”


Дата на публикуване: 18.09.2018 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9080900


„Изграждане на нов тръбен водосток, реконструкция на улица – от км 0+000 до км 0+030,0, рехабилитация от км 0+030,0 до км 0+060,0 и рехабилитация на четвъртокласен път – 95,0 метра в гр. Шивачево, общ. Твърдица, област Сливен”


Дата на публикуване: 31.07.2018 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9079082


„Изграждане на нов тръбен водосток, реконструкция на улица – от км 0+000 до км 0+030,0, рехабилитация от км 0+030,0 до км 0+060,0 и рехабилитация на четвъртокласен път – 95,0 метра в гр. Шивачево, общ. Твърдица, област Сливен”


Дата на публикуване: 26.07.2018 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9078900

ПРЕКРАТЕНА!


„Услуги на туроператори и на туристически агенции, във връзка с провеждане на събития с три обособени позиции”


Дата на публикуване: 19.04.2018 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9075092


„Реконструкция и рехабилитация на улици в община Твърдица”


Дата на публикуване: 21.03.2018 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2018-0001


„Осъществяване на строителен надзор при реализация на проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Твърдица”


Дата на публикуване: 21.03.2018 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2018-0002


„Предоставяне на консултантски услуги за отчитане и управление на проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Твърдица”


Дата на публикуване: 21.03.2018 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9074080


„Снегопочистване и поддържане на общинска пътна мрежа през експлоатационен зимен сезон 2017-2018 г. - Община Твърдица”


Дата на публикуване: 05.10.2017 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9068989


„Ремонт и поддръжка на общински пътища в Община Твърдица”


Дата на публикуване: 02.10.2017 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9068847


„Инженеринг за пристройка на 2 етажа за тоалетни към училище Г.Каравелов в УПИ-245, кв.38, гр.Шивачево, Община Твърдица.”


Дата на публикуване: 28.09.2017 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9068765


„Извършване на обществен транспорт на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по осем обособени позиции”


Дата на публикуване: 18.09.2017 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2017-0005


„Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение (СрН и НН) по свободно договорени цени за нуждите на Община Твърдица”


Дата на публикуване: 07.09.2017 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2017-0004


„Аварийни дености по реконструкция на бавен филтър в напорен резервоар с вливен и хранителен водопровод за водоснабдяване на СЗ гр. Шивачево, община Твърдица”


Дата на публикуване: 05.09.2017 г.


„Закриване и рекултивация на старо депо за ТБО на община Твърдица в имоти с № 000477 и № 000493”


Дата на публикуване: 31.07.2017 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2017-0003


„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр.Твърдица -Главен водопроводен клон I- ниска зона - от о.к. 221 до о.к.108 , гр.Твърдица, общ.Твърдица”


Дата на публикуване: 28.07.2017 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9066751


„Основен ремонт на общински пътища в община Твърдица”


Дата на публикуване: 05.06.2017 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2017-0002


„Текущ ремонт и поддръжка на улична мрежа в Община Твърдица”


Дата на публикуване: 26.05.2017 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9064676


„Текущ ремонт и поддръжка на общинска пътна мрежа на община Твърдица”


Дата на публикуване: 21.04.2017 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9063596


“Основен ремонт на покрив на СУ „Неофит Рилски стара сграда” гр.Твърдица и Основен ремонт на сграда - Общинска администрация пл.Свобода 1 гр.Твърдица” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на покрив на СУ „Неофит Рилски стара сграда” гр.Твърдица” и Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на сграда - Общинска администрация пл.Свобода 1 гр.Твърдица”


Дата на публикуване: 31.03.2017 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9062924


“Въвеждане на енергоефективни мерки за обект "Сграда за административни и социални услуги",гр. Твърдица, община Твърдица и обект СОУ "Г. КАРАВЕЛОВ", гр. Шивачево, община Твърдица по обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Въвеждане на енергоефективни мерки за обект "Сграда за административни и социални услуги",гр. Твърдица, община Твърдица” и Обособена позиция № 2 – “Въвеждане на енергоефективни мерки за обект СОУ "Г. Каравелов", гр. Шивачево, община Твърдица”


Дата на публикуване: 13.03.2017 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2017-0001


„Специализиран превоз на персонала на ДВУИ и ДВПР - гр. Твърдица”


Дата на публикуване: 17.02.2017 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9061547


„Строително – ремонтни дейности за обект СУ „Неофит Рилски", гр. Твърдица, община Твърдица и доставка и монтаж на асансьор за обект ОУ "Никола Вапцаров", с.Бяла паланка, община Твърдица”


Дата на публикуване: 11.01.2017 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9060563


„Доставка на материали за нуждите на ДГ „Щастливо детство” гр.Твърдица, Община Твърдица”


Дата на публикуване: 08.11.2016 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9058328


„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2016-2017 г. – ОБЩИНА ТВЪРДИЦА”


Дата на публикуване: 20.10.2016 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9057661


„ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЛИЗИНГ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ ЗА СЪБИРАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА”


Дата на публикуване: 04.10.2016 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2016-0005


Пазарни консултации във връзка с проект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Сборище, община Твърдица”


Вид процедура: Пазарни консултации съгласно чл. 44 от ЗОП
Краен срок за подаване на оферти: 17:00 26-09-2016 г.
Дата на откриване: 15.09.2016 г.


„ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ДСП, ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ – ШИВАЧЕВО, ДВУИ, ДВПР И ДНЕВЕН ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА С. СБОРИЩЕ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА”


Дата на публикуване: 14.07.2016 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2016-0004


„Изготвяне на инвестиционен проект и осъществяване на авторски надзор на обект: „Ремонт и реконструкция на СОУ „Неофит Рилски” -гр. Твърдица”


Дата на публикуване: 14.04.2016 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2016-0003

ПРЕКРАТЕНА!


„Инженеринг за ремонт и реконструкция на сградата на пенсионерски клуб ВАЕЛ- гр. Твърдица”


Дата на публикуване: 15.03.2016 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9051338


„Осъществяване на инвеститорски контрол при изпълнение на „Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, както следва: Обособена позиция №1 “Многофамилен жилищен блок, намиращ се на ул. „Княз Борис I” № 73-75” и Обособена позиция №2 “Многофамилен жилищен блок, намиращ се на ул. “Княз Борис I”, бл.52, вх.А, Б, В, гр. Твърдица”


Дата на публикуване: 14.03.2016 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9051267


„Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза технически проект по 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: “Проектиране и авторски надзор на обект: „Ремонт и преустройство сградата на общежитие на минен техникум - общинска собственост, в общинска административна сграда“ Обособена позиция 2: “Проектиране и авторски надзор на обект: „Благоустрояване на гробищен парк и изграждане на параклис”


Дата на публикуване: 02.03.2016 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9050964


„Доставка на дизелово гориво за отопление и за зареждане с горива на служебните автомобилите на Община Твърдица”


Дата на публикуване: 11.01.2016 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2016-0002


„Консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект за "Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Сборище, община Твърдица" по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.”


Дата на публикуване: 11.01.2016 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2016-0001

Срок за получаване на офертите: 08.02.2016 г., 17:00 ч.


„Избор на проектанти за изработване на технически проекти за кандидатстване на Община Твърдица по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително- монтажните работи за: „Реконструкция и рехабилитация на улици и пътища на територията на Община Твърдица“


Дата на публикуване: 23.12.2015 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2015-0004

Срок за получаване на офертите: 20.01.2016 г., 17:00 ч.


„Изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор за: „Реконструкция на местен път Т1 от м. Циганска поляна до хижа Чумерна (от км 0+680 до км 2+384.79)“


Дата на публикуване: 04.12.2015 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9048565

Срок за получаване на офертите: 15.12.2015 г., 17:00 ч.


„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за експлоатационния сезон 2015-2016 г. – община Твърдица”


Дата на публикуване: 07.10.2015 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9046540

Срок за получаване на офертите: 16.10.2015 г., 17:00 ч.


„Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при изпълнение на „Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, както следва: Обособена позиция №1 “Многофамилен жилищен блок, намиращ се на ул. „Княз Борис I” № 73-75” и Обособена позиция №2 “Многофамилен жилищен блок, намиращ се на ул. “Княз Борис I”, бл.52, вх.А, Б, В, гр. Твърдица.”


Дата на публикуване: 06.10.2015 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9046509

Срок за получаване на офертите: 15.10.2015 г., 17:00 ч.


„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Твърдица по обособени позиции: Обособена позиция №1 “Многофамилен жилищен блок, намиращ се на ул. „Княз Борис I” № 73-75” и Обособена позиция №2 “Многофамилен жилищен блок, намиращ се на ул. “Княз Борис I”, бл.52, вх.А, Б, В, гр. Твърдица”


Дата на публикуване: 18.08.2015 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2015-0003

Срок за получаване на офертите: 17.09.2015 г., 17:00 ч.


„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Твърдица по обособени позиции: Обособена позиция №1 “Многофамилен жилищен блок, намиращ се на ул. „Княз Борис I” № 73-75” и Обособена позиция №2 “Многофамилен жилищен блок, намиращ се на ул. “Княз Борис I”, бл.52, вх.А, Б, В, гр. Твърдица”


Дата на публикуване: 16.07.2015 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2015-0002

Срок за получаване на офертите: 13.08.2015 г., 17:00 ч.

ПРЕКРАТЕНА!


„Доставка на употребяван комбиниран багер за нуждите на община Твърдица“


Дата на публикуване: 17.06.2015 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9042861

Срок за получаване на офертите: 26.06.2015 г., 17:00 ч.

ПРИКЛЮЧЕНА!


„Избор на изпълнител за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, технически паспорти и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Твърдица“


Дата на публикуване: 10.06.2015 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9042680

Срок за получаване на офертите: 19.06.2015 г., 17:00 ч.

ПРИКЛЮЧЕНА!


„Доставка на употребяван комбиниран багер за нуждите на община Твърдица“


Дата на публикуване: 09.06.2015 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9042613

Срок за получаване на офертите: 18.06.2015 г., 17:00 ч.

ПРЕКРАТЕНА!


„Ремонтни работи на покривна конструкция на сградата на читалище „Просвета 1898“, гр. Шивачево, община Твърдица“


Дата на публикуване: 20.05.2015 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9041946

Срок за получаване на офертите: 29.05.2015 г., 17:00 ч.

ПРИКЛЮЧЕНА!


„Основен ремонт на общински пътища и улична мрежа в община Твърдица”, както следва: Обособена позиция № 1 – Общински пътища Обособена позиция № 2 – Общински улици


Дата на публикуване: 18.03.2015 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2015-0001

Срок за получаване на офертите: 14.04.2015 г., 17:00 ч.


„Предоставяне на транспортни услуги за извозване на персонала на ДВУИ и ДВПР гр. Твърдица”


Дата на публикуване: 26.01.2015 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9038327

Срок за получаване на офертите: 05.02.2015 г., 17:00 ч.


"Избор на изпълнители за организация и провеждане на обучения по проект "Община Твърдица - компетентна общинска администрация", по обособени позиции: Обособена позиция №1: Обучения по ключови компетентности; Обособена позиция №2: Обучение по английски език; Обособена позиция №3 Обучение по информационни технологии"


Дата на публикуване: 12.12.2014 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9037395

Срок за получаване на офертите: 23.12.2014 г., 12:00 ч.

ПРИКЛЮЧЕНА!


"Избор на изпълнители за организация и провеждане на обучения по проект "Община Твърдица - компетентна общинска администрация", по обособени позиции: Обособена позиция №1: Обучения по ключови компетентности; Обособена позиция №2: Обучение по английски език; Обособена позиция №3 Обучение по информационни технологии"


Дата на публикуване: 11.12.2014 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9037341

Срок за получаване на офертите: 22.12.2014 г., 17:00 ч.

ПРЕКРАТЕНА!


„ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА”


Дата на публикуване: 17.10.2014 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2014-0010

Срок за получаване на документация за участие: 07.11.2014 г., 17:00 ч.

Срок за получаване на офертите: 14.11.2014 г., 17:00 ч.


„Изграждане на подпорни стени в община Твърдица както следва: Обособена позиция 1: Инженеринг на подпорна стена на ул. „Блягорница” в гр. Твърдица Обособена позиция 2: Изграждане на подпорна стена на ул. „Ген. Заимов”, с. Бяла паланка”


Дата на публикуване: 15.10.2014 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9034698

Срок за получаване на офертите: 24.10.2014 г., 17:00 ч.


„Изпълнение на СМР за изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Твърдица”


Дата на публикуване: 08.10.2014 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2014-0009

Срок за получаване на документация за участие: 07.11.2014 г., 17:00 ч.
Срок за получаване на офертите: 17.11.2014 г., 17:00 ч.

ПРИКЛЮЧЕНА!


„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за експлоатационен сезон 2014-2015 г. – Община Твърдица”


Дата на публикуване: 23.09.2014 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9033910

Срок за получаване на офертите: 03.10.2014 г., 17:00 ч.


„Доставка на фабрично нов лек автомобил за нуждите на Община Твърдица”


Дата на публикуване: 28.08.2014 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9033102

Срок за получаване на офертите: 08.09.2014 г., 17:00 ч.


„Строителен надзор по проект №20/321/01338 „Изграждане и ремонт на спортни съоръжения на територията на Община Твърдица, както следва : Стадион/нов и стар/-град Твърдица, спортна площадка –град Шивачево, стадион село Бяла Паланка”


Дата на публикуване: 18.06.2014 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2014-0008

Срок за получаване на документация за участие: 10.07.2014 г., 17:00 ч.
Срок за получаване на офертите: 17.07.2014 г., 17:00 ч.


На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Общинска администрация Твърдица съобщава на заинтересованите лица, че отварянето на ценовите оферти от процедурата на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор по проект №20/321/01338 „Изграждане и ремонт на спортни съоръжения на територията на Община Твърдица, както следва: Стадион/нов и стар/-град Твърдица, спортна площадка –град Шивачево, стадион село Бяла Паланка” ще бъде на 28 август 2014 год. (четвъртък) от 11,00 часа в заседателна зала на Община Твърдица.


ПРИКЛЮЧЕНА!


„Текущ ремонт на уличната мрежа в населените места на територията на община Твърдица и основен ремонт на общински пътища на територията на община Твърдица”


Дата на публикуване: 17.04.2014 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2014-0007

Срок за получаване на документация за участие: 20.05.2014 г., 17:00 ч.
Срок за получаване на офертите: 27.05.2014 г., 17:00 ч.


На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Общинска администрация Твърдица съобщава на заинтересованите лица, че отварянето на ценовите оферти от процедурата на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на уличната мрежа в населените места на територията на община Твърдица и основен ремонт на общински пътища на територията на община Твърдица”, ще бъде на 3 юли 2014 год. (четвъртък) от 10,00 часа в заседателна зала на Община Твърдица.„Реконструкция на местен път Т-1 м. Циганска поляна – хижа Чумерна – Етап 1 ( Реконструкция на местен път Т-1, в участъка: от пътно кръстовище, м. Циганска поляна при км 0+000 до км 0+680 )”


Дата на публикуване: 08.04.2014 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2014-0006

Срок за получаване на документация за участие: 30.04.2014 г., 17:00 ч.
Срок за получаване на офертите: 07.05.2014 г., 17:00 ч.


„Периодична доставка на хранителни продукти за детските градини, ДСП, Детска млечна кухня - Шивачево, ДВУИ, ДВПР и Дневен дом за стари хора с.Сборище на територията на община Твърдица”


Дата на публикуване: 14.03.2014 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2014-0005

Срок за получаване на документация за участие: 14.04.2014 г., 17:00 ч.
Срок за получаване на офертите: 23.04.2014 г., 17:00 ч.


„Доставка на хляб и закуски за детските градини, ДСП, ДЦСХ, ДВУИ и ДВПР на територията на Община Твърдица ”


Дата на публикуване: 21.02.2014 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2014-0004

Срок за получаване на документация за участие: 24.03.2014 г., 17:00 ч.
Срок за получаване на офертите: 03.04.2014 г., 17:00 ч.

ПРЕКРАТЕНА!


„Строително монтажни работи по проект №20/321/01338 „Изграждане и ремонт на спортни съоръжения на територията на Община Твърдица, както следва: Стадион/нов и стар/-град Твърдица, спортна площадка –град Шивачево, стадион село Бяла Паланка”


Дата на публикуване: 10.02.2014 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2014-0003

Срок за получаване на документация за участие: 14.03.2014 г., 17:00 ч.
Срок за получаване на офертите: 24.03.2014 г., 17:00 ч.

ПРИКЛЮЧЕНА!


„Строително-монтажни работи по проект № 20/322/00792 от 27.11.2012 г. „Рехабилитация с подмяна на улично осветление в 10 населени места в община Твърдица” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”


Дата на публикуване: 05.02.2014 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2014-0002

Срок за получаване на документация за участие: 07.03.2014 г., 17:00 ч.
Срок за получаване на офертите: 17.03.2014 г., 17:00 ч.


На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Общинска администрация Твърдица съобщава на заинтересованите лица, че отварянето на ценовите оферти от процедурата на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи по проект № 20/322/00792 от 27.11.2012 г. „Рехабилитация с подмяна на улично осветление в 10 населени места в община Твърдица” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.” ще бъде на 20 януари 2015 год. (вторник) от 13,00 часа в заседателна зала на Община Твърдица.


ПРИКЛЮЧЕНА!


„Строително монтажни работи по проект " Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр.Твърдица -Главен водопроводен клон I- ниска зона - от о.к. 221 до о.к.108 „ , гр.Твърдица, общ.Твърдица”


Дата на публикуване: 31.01.2014 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2014-0001

Срок за получаване на документация за участие: 04.03.2014 г., 17:00 ч.
Срок за получаване на офертите: 14.03.2014 г., 17:00 ч.


„Инженеринг за изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат на обект: ЦДГ „СЛЪНЧЕВ ДЕН” ГР. ШИВАЧЕВО, ОБЩИНА ТВЪРДИЦА при спазване на принципите на енергийната ефективност и съгласно приложените към документацията технико-икономически параметри на мерките и количествена сметка”


Дата на публикуване: 18.12.2013 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9024060

Срок за получаване на офертите: 27.12.2013 г., 12:00 ч.


„Изготвяне на технически проекти на подпорни стени за укрепване на ул. „Ген. Заимов” и ул. „Гурко” в с. Бяла паланка, Община Твърдица”


Дата на публикуване: 19.11.2013 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9022502

Срок за получаване на офертите: 26.11.2013 г., 17:00 ч.


„Предоставяне на транспортни услуги за извозване на персонала на ДВУИ и ДВПР гр.Твърдица”


Дата на публикуване: 19.11.2013 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9022481

Срок за получаване на офертите: 02.12.2013 г., 17:00 ч.


„Консултантски услуги по управление на проект №20/321/01338 „Изграждане и ремонт на спортни съоръжения на територията на Община Твърдица, както следва: Стадион/нов и стар/-град Твърдица, спортна площадка –град Шивачево, стадион село Бяла Паланка”


Дата на публикуване: 29.10.2013 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2013-0013

Срок за получаване на документация за участие: 29.11.2013 г., 17:00 ч.
Срок за получаване на офертите: 13.12.2013 г., 17:00 ч.

ПРИКЛЮЧЕНА!


„Строително монтажни работи по проект № 20/322/00792 от 27.11.2012 г. „Рехабилитация с подмяна на улично осветление в 10 населени места в община Твърдица” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”


Дата на публикуване: 11.10.2013 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2013-0012

Срок за получаване на документация за участие: 11.11.2013 г., 17:00 ч.
Срок за получаване на офертите: 21.11.2013 г., 17:00 ч.

ПРЕКРАТЕНА!


„Избор на изпълнител за „Разработване на Общински план за развитие на Община Твърдица за периода 2014 – 2020 г.”


Дата на публикуване: 07.10.2013 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9020701

Срок за получаване на офертите: 15.10.2013 г., 17:00 ч.


„Строително монтажни работи по проект №20/321/01338 „Изграждане и ремонт на спортни съоръжения на територията на Община Твърдица, както следва: Стадион/нов и стар/-град Твърдица, спортна площадка –град Шивачево, стадион село Бяла Паланка”


Дата на публикуване: 02.10.2013 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2013-0011

Срок за получаване на документация за участие: 01.11.2013 г., 17:00 ч.
Срок за получаване на офертите: 11.11.2013 г., 17:00 ч.

ПРЕКРАТЕНА!


„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за експлоатационен сезон 2013-2014 г. – Община Твърдица”


Дата на публикуване: 13.09.2013 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9019900

Срок за получаване на офертите: 23.09.2013 г., 17:00 ч.


Процедура за възлагане на услуга със следните обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Изработване на технически проект за реконструкция и ремонт на обществена сграда с местно историческо и културно значение и подобряване на прилежащите пространства с цел кандидатстване на община Твърдица по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Изработване на технически проекти за реконструкция и рехабилитация на улици в община Твърдица за кандидатстване с проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от програмата за развитие на селските райони 2007-2013


Дата на публикуване: 05.09.2013 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9019639

Срок за получаване на офертите: 12.09.2013 г., 17:00 ч.


„Извършване на консултантски услуги по подготовка и последващо управление на проект на община Твърдица за кандидатстване по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.”


Дата на публикуване: 22.08.2013 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2013-0010

ПРЕКРАТЕНА!


„Основен ремонт на ЦДГ „Слънчев ден” гр.Шивачево и текущ ремонт на ЦДГ с.Сборище”


Дата на публикуване: 11.07.2013 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9017554

Срок за получаване на офертите: 19.07.2013 г., 17:00 ч.


„Управление на Проект „Реконструкция на съществуваща общинска пътна мрежа в община Твърдица””


Дата на публикуване: 21.06.2013 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2013-0009

Срок за получаване на документация за участие: 22.07.2013 г., 17:00 ч.
Срок за получаване на офертите: 31.07.2013 г., 17:00 ч.

ПРИКЛЮЧЕНА!


„Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на проект „Реконструкция на съществуваща общинска пътна мрежа в община Твърдица””


Дата на публикуване: 21.06.2013 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2013-0008

Срок за получаване на документация за участие: 22.07.2013 г., 17:00 ч.
Срок за получаване на офертите: 31.07.2013 г., 17:00 ч.

ПРИКЛЮЧЕНА!


„Рехабилитация на общински път SLV 1030, SLV 3120 и SLV 1112 в община Твърдица”


Дата на публикуване: 21.06.2013 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2013-0007

Срок за получаване на документация за участие: 22.07.2013 г., 17:00 ч.
Срок за получаване на офертите: 31.07.2013 г., 17:00 ч.

ПРИКЛЮЧЕНА!


„Изпълнение на промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Твърдица”


Дата на публикуване: 12.06.2013 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2013-0006

Срок за получаване на документация за участие: 12.07.2013 г., 17:00 ч.
Срок за получаване на офертите: 22.07.2013 г., 17:00 ч.


„Управление на проект: „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Твърдица”


Дата на публикуване: 12.06.2013 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2013-0005

Срок за получаване на документация за участие: 12.07.2013 г., 17:00 ч.
Срок за получаване на офертите: 22.07.2013 г., 17:00 ч.


На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, комисията назначена със заповед № 480 от 23.07.2013 г. на кмета на община Твърдица, съобщава на заинтересованите лица, че следващия етап от процедурата на обществена поръчка с предмет: „Управление на проект: „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Твърдица” ще бъде на 30 юли 2013 год. (вторник) в 14,00 часа – заседателна зала на община Твърдица.
22.04.2013 г. - Документация за участие в открита процедура по ЗОП с обект - строителство с предмет: „Текущ ремонт на уличната мрежа в населените места на територията на Община Твърдица и основен ремонт на общински пътища на територията на Община Твърдица”.11.04.2013 г. - Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: Извършване на консултантски услуги по подготовка и последващо управление и отчитане на проектни предложения на община Твърдица за кандидатстване по мярка 322 „ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013.07.02.2013 г. - Документация за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Административното обслужване на Община Твърдица по национални и оперативни програми”.

Поканата е публикувана в регистъра на АОП под номер 9011965.

07.02.2013 г. - Документация за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на канцеларски материали, консумативи, хартия и формуляри за нуждите на общинска администрация – Твърдица, кметствата, кметските наместничества, ДСП – Твърдица, ДСП - Шивачево, ДВУИ и ДВПР - Твърдица, Дом за стари хора с. Сборище, детските градини и по договор BG051РО001-5.1.04-0067-С0001”.

Поканата е публикувана в регистъра на АОП под номер 9011963.

25.01.2013 г. - Документация за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка по реда глава 8а от ЗОП във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП и на основание Индикативна годишна работна програма 2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС за консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение с работно заглавие „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Шивачево, община Твърдица” по процедура за предоставяне на БФП „Подготовка на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.” по приоритетна ос 1: подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. попадащи в градски агломерационни ареали по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013”.

Поканата е публикувана в регистъра на АОП под номер 9011511.

05.10.2012 г. - Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ДВУИ и ДВПР гр. ТВЪРДИЦА” Поканата е публикувана в регистъра на АОП под номер 9007138.03.10.2012 г. - Документация за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2012-2013 г. – ОБЩИНА ТВЪРДИЦА” Поканата е публикувана в регистъра на АОП под номер 9007023.19.09.2012 г. - Документация за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:: „ИЗГРАЖДАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА- ПЪТ IV-53034/II-53/ БЯЛА-ГРАДСКО-ГРАНИЦА НА ОБЩИНА/ СЛИВЕН-ТВЪРДИЦА/-ЖЪЛТ БРЯГ – ЖП ГАРА ЧУМЕРНА” Поканата е публикувана в регистъра на АОП под номер 9006460.15.08.2012 г. - Документация за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на храна за нуждите на ОУ „Никола Й. Вапцаров” - с. Бяла паланка, община Твърдица, област Сливен” с обособена позиция № 1: Доставка на закуски за ученици от I - IV клас; обособена позиция № 2: Доставка на храна за обедно хранене на целева група по Проект ВG051РО00-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”, съфинансиран от ЕСФ по ОП РЧР. Поканата е публикувана в регистъра на АОП под номер 9005159.13.08.2012 г. - Документация за участие в обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: Подготовка на формуляр за кандидатстване и финансов анализ относно проектно предложение на Община Твърдица „Доизграждане на канализационна мрежа, изграждане на довеждащ колектор, пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и ремонт и реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Твърдица”, кандидатстващо за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1, Процедура с референтен №: BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 екв. ж.” Поканата е публикувана в регистъра на АОП под номер 9005100.07.08.2012 г. - Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за избор на изпълнител за „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ И ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, ОТГОВАРЯЩ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРОЕКТ „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА АКТИВЕН СПОРТ И ОТДИХ, ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ КОМПЛЕКСИ И РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА” ПО НАРЕДБА № 25 ОТ 29 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.” Поканата е публикувана в регистъра на АОП под номер 9004849.06.08.2012 г. - Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за избор на изпълнител за „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SLV 1112 (53421) /III –662, БАНЯ - ТВЪРДИЦА/ - СБОРИЩЕ – ШИВАЧЕВО - ГРАНИЦА ОБЩ./ТВЪРДИЦА - СЛИВЕН/ - СЕЛИМИНОВО – ЧИНТУЛОВО - / SLV1083/”, отговарящ на изискванията за кандидатстване за проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ТВРЪДИЦА” по Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.” Поканата е публикувана в регистъра на АОП под номер 9004801.03.08.2012 г. - Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за избор на изпълнител на консултантска услуга за ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАРЕДБА № 25 ОТ 29 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 321 "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. Поканата е публикувана в регистъра на АОП под номер 9004742.25.07.2012 г. - Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Предоставяне на транспортни услуги за извозване на персонала на ДВУИ и ДВПР гр.Твърдица”. Поканата е публикувана в регистъра на АОП под номер 9004349.20.07.2012 г. - Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Периодична доставка на хранителни продукти за детските градини, ДСП, Детска млечна кухня – Шивачево, ДВУИ, ДВПР и Дневен дом за стари хора с. Сборище, на територията на Община Твърдица”.30.05.2012 г. - Документация за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА”. Поканата е публикувана в регистъра на АОП под номер 9002335.17.05.2012 г. - Покана за представяне на оферта за оборудване на зала за рехабилитация и спортни занимания в Дом за възрастни с умствена изостаналост и Дом за възрастни с психични разстройства гр.Твърдица.26.04.2012 г. - Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ЗАКУСКИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ДСП, ДЦСХ, ДВУИ И ДВПР НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА”.26.04.2012 г. - Документация за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „ПОДГОТОВКА, УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТ „ПОДМЯНА НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА”. Поканата е публикувана в регистъра на АОП под номер 9001351.23.04.2012 г. - ПОКАНА И ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА КОНТЕЙНЕРИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – ТИП „БОБЪР-1,10 М3,” ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНИ - ОБЩИНА ТВЪРДИЦА”. ПОКАНАТА Е ПУБЛИКУВАНА В РЕГИСТЪРА НА АОП ПОД НОМЕР 9001186.