03.04.2020 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
Местоположение|Карти|История|Население|Общински съвет|Общинска администрация|ОЦУИГ   

Административни и технически услуги|i-бланки  


ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

ТЕЛ.0454/44113

 

Х А Р Т А

 

НА   КЛИЕНТА

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Хартата на клиента на административни услуги се създава на основа Стратегията за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране, приета с Решение № 465 на Министерски съвет от 09.07.2002 г. и Планът за изпълнение на Стратегията за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране, приет с Решение № 671 на Министерски съвет от 2003 г.

 

Общинската администрация подпомага кмета при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

 

Общинска администрация Твърдица работи по внедряването  на Система за управление на качеството по смисъла на Европейския стандарт БДС ЕN ISO 9001:2000. като се    стреми,  да постигне подобрение на дейността си и да спечели доверието и уважението на своите клиенти.

 

Предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента и стандарти за административно обслужване. Основните цели, които си поставяме, са:

 • подобряване достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги;

 • постигане на високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните Ви разходи и време за получаването им и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;

 • постигане на прозрачност и отзивчивост, като Ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване;

 • да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от Вас услуги.

 • намаляване възможностите за корупция, както и възможностите за обвинения в корупция.

Стратегически цели на административното обслужване в Общинската администрация – Твърдица:

 

1.  Открито общуване и осигуряване на пълна и точна информация по достъпен и отзивчив начин на потребителите на административни услуги относно предоставяните от администрацията услуги и сроковете за тяхното изпълнение и улесняване и насърчаване достъпа до услуги чрез различни канали.

2.  Съвместна работа с други организации за предоставяне на усъвършенствани, комплексни услуги съобразени с изискванията на потребителите.

3.  Изграждане на комуникационна връзка между администрацията и потребителите на услуги за отчитане на техните мнения и оплаквания и създаване на система за измерване удовлетвореността на клиентите.

4. Постоянно усъвършенстване и подобряване качеството на работа при административното обслужване.

За постигането на тези цели ние се задължаваме:

 • да се държим професионално и да се отнасяме с уважение и търпение към всеки от Вас;

 • да спазваме принципите на равнопоставеност към всички клиенти;

 • да бъдем коректни с Вас като предложим оптимално решение за вашия проблем;

 • да Ви предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация чрез различни комуникационни средства и по начин, удовлетворяващ Вашите потребности;

 • да предоставяме исканите от Вас услуги в съответствие с нашите стандарти на обслужване;

 • да спазваме конфиденциалност относно Вашите запитвания и жалби;

 • да Ви осигурим ясен, широко разгласен и лесно достъпен начин да предоставяте Вашите мнения, коментари, похвали и оплаквания от качеството на административното обслужване;

 • да довеждаме до Вашето знание резултатите от анализа на нашата работа;

 • да Ви се извиним при допусната неточност или загуба на време, възникнала от наша страна при обслужването Ви.

В замяна, очакваме от Вас:

 • да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват и да не проявявате агресивно поведение;

 • да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти;

 • да се отнасяте с доверие към възможностите, които ви дават предоставените услуги или информация;

 • да предоставяте пълна и точна информация, необходима за предоставянето на съответната услуга;

 • да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на услугите, които Ви предоставяме.

Вие можете да се свържете с нас и да получите информация по следните начини:

 • като ни посетите или ни пишете на адреса на общината - гр. Твърдица, пл. "Свобода " № 1

 • можете да оставите Вашите писмени мнения, предложения и въпроси в кутията в   ОЦУИ  в  сградата на общинската администрация

 • може да използвате и телефоните на общината чрез централата 0454/2311

 • информация можете да получавате всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа в

 • Общинския център за услуги и информация на гражданите.

 • Списък  на извършваните от нас административни услуги, необходимите документи, дължимите такси можете видите на таблата в ОЦУИ  пл.   “Свобода” №1,  в   сградата   на   пл.  “Свобода” № 5,   звената за   предоставяне на   административни    услуги  по  населените   места и  на интернет страницата на  Общината на адрес: www.tvarditsa.org

Ако клиентите имат оплаквания, ние искаме да знаем за това. Процедурата ни е ясна и лесно достъпна.

 

По жалба срещу незаконни или неправилни, или пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията, ще се извърши проверка и ще отговорим писмено в едномесечен срок. Ако не можем да отговорим в посочения срок, писмено ще уведомим жалбоподателя за причините или необходимите допълнителни действия, както и за окончателния срок за отговор.

Важно е да се знае:

 • Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;

 • Общинска администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията;

 • Общинска администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защита на личните данни и класифицираната информация;

Всички стандарти на административното обслужване са нормативно  регламентирани от закони и подзаконови нормативни актове, както и от Наредби, приети от Общинския съвет - Твърдица. С тях можете да се запознаете в Интернет-страницата на общината или да получите на хартиен носител от ОЦУИ срещу съответната такса.