03.04.2020 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
Релеф|Климат|Почви|Минерални ресурси|Водни ресурси|Флора, фауна|Защитени обекти   

  


На терторията на общината се срещат растения, обявени за редки и защитени растителни видове, записани в „Червената книга”:
-Джел (Ilex aquifolium)
-Битински синчец (Scila bithynica)
-Горска съсънка (Anemone sylvestris)
-Български ранилист (Stachys bulgarica)
-Гръцка ведрица (Anthemis virescens)
-Тис (Taxus baccata)

Природната забележителност е „Еленска глава” (Тиса) с площ 4,0 ха. Естествено находище на тис.
В старопланинската част на територията на общината са регистрирани 3 вековни букови дървета.
Природна забележителност е „Голямата топола” – в местност „Шатова нива” – гр.Твърдица, кв.Козарево. Размерите на дървото Бяла топола са: височина 29 м, обиколка на стъблото 7,30 м, предполагаема възраст – 100 години, при надморска височина 300 м. Обявена е за защитен обект с внушителните си размери като представител на ponus alba.
Друг защитен обект е „Тиса” – природна забележителност в местност „Еленска глава”, край с.Боров дол. Това е единственото в района запазено находище на тис (Taxus baccta) с площ 4,0 хка. Представлява двуетажно буково иглолистно дърво с тъмнозелена разперена корона. Отличава се с голяма дълговечност. Пределната му възраст е 3 000 години. Има здрава и устойчива на гниене дървесина. Известен е още като тис – отровачка, защото всички вегетативни органи на растението са отровни, съдържат алкалоида таксин. Не е отровна само обвивката на семето. Обитава сенчести и влажни долове. Рядък за българската горска флора вид, сеченето му е забранено. Използва се широко за декоративни цели