Община Твърдица - Местни данъци и такси
Справка за задължения и плащания по местни данъци и такси с ПИН-код, издаден от общината
Всяко лице може да провери точният размер на дължимите данъци и такси на място в общината или съответното кметство, или по телефона както следва:

-за гр.Твърдица и всички населени места от Община Твърдица:

телефон 0454/4-23-06; 4-29-12

-за гр.Шивачево:

телефон 04593/23-60

-за с.Сборище и с.Оризари:

телефон 04595/22-12

-за с.Бяла паланка и с.Жълт бряг:

телефон 04592/25-14

-за с.Боров дол:

телефон 04597/22-11;22-13

-за с.Червенаково,с.Близнец и с.Сърцево:

телефон 04599/22-11

Дължимите данъци и такси можете да заплатите по следните начини:

1. В брой или ПОС терминал на касата на общината.

2. В брой на касата на съответните кметства.

3. По банков път,както следва:

Община Твърдица,

IBAN: BG33SOMB91308477777744

BIC:SOMBBGSF,

кодове за вид плащане

- 442300 данък върху превозните средства;

- 442800 туристически данък;

- 442500 данък върху даренията и данък при възмездно придобиване на имущество;

- 441400 патентен данък;

- 442100 данък върху недвижимите имоти;

- 442400 такса за битови отпадъци;

- 446500 глоби.

4. Изипей.

5. Банка ДСК.