19.10.2021
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва:   За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински терен с площ 1 кв.м. разположен на първи етаж в сграда с идентификатор № 72165.503.116.1 за поставяне на преместваем вендинг автомат, начална месена наемна цена 20.00 лв. (без ДДС).   гр. Шивачево Общински терен № 2 с площ 25 кв.м....

19.10.2021
Община Твърдица уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 19.10.2021 г. на интернет страницата на общината, Проект на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Твърдица и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност. Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с...

18.10.2021
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-753 гр.Твърдица, 18.10.2021 г.   Община Твърдица на основание чл.124а, ал.2 и чл.124б, ал.2,4 от ЗУТ  съобщава, че е издадена Заповед № 534/18.10.2021 г., с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за обхвата на УПИ XII-106 и УПИ XIII-106, кв.71 по действащия подробен устройствен план на гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен, одобрен със заповед №312/12.05.1987 г. и заповед №46/27.01.2021г. в...

18.10.2021
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-2056 гр.Твърдица, 18.10.2021 г.   Община Твърдица на основание чл.124а, ал.2 и чл.124б, ал.2,4 от ЗУТ  съобщава, че е издадена Заповед № 533/18.10.2021 г., с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за обхвата на УПИ V-140 и УПИ VI-140, кв.17 по действащия подробен устройствен план на с. Червенаково, общ. Твърдица, обл. Сливен, одобрен със заповед №773/01.12.1987 г.  в част план за...

18.10.2021
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-980 гр.Твърдица, 18.10.2021 г.   Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от  ЗУТ  съобщава, че е издадена заповед № 532/15.10.2021г., с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за обхвата на УПИ II-192, кв.14 по действащия ПУП-ПРЗ на с. Оризари, общ. Твърдица, обл. Сливен одобрен със Заповед №326/25.05.1984 г. Одобреният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая № 21 ет.ІІІ в сградата...

19.10.2021
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва:   За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински терен с площ 1 кв.м. разположен на първи етаж в сграда с идентификатор № 72165.503.116.1 за поставяне на преместваем вендинг автомат, начална месена наемна цена 20.00 лв. (без ДДС).   гр. Шивачево Общински терен № 2 с площ 25 кв.м....

12.10.2021
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост в Община Твърдица с НТП мери, пасища и ливади за стопанската 2021-2022 г. ІІ. Обект на търга са свободните мери, пасища и ливади от ОПФ, подробно описани по землища, имоти, начин на трайно ползване, декари, категории, начална...

Бележити личности

Добре дошли

Забележителности